Zápis - 26.06.2013

Zápis z  6.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. června 2013

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů ZO.

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Kordače – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9  PROTI 0  ZDRŽEL 0

- p. Kordač byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje p. Líbala – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9  PROTI 0  ZDRŽEL  0

- p. Líbal byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu -  p. M. Surkov –  nemá připomínky

- ing. O. Hatašová – nemá připomínky a ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minuléhozasedání ZO, schválení programu)

2)  Termíny jednání ZO na 2. pololetí r. 2013 ( 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12.)

3) Prodej majetku obce

4) Rozpočtové změny

5) Schválení Obecně závazných vyhlášek

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny jednání ZO na 2. pololetí r. 2013

(5. 9., 10. 10., 14. 11., 19. 12.)

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba stanovit termíny konání zasedání ZO na 2. pololetí r. 2013 a navrhuje 11. 9.; 9. 10.; 13. 11.; 11. 12. - nikdo nemá připomínky

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2013 a to na 11. 9.; 9. 10.; 13. 11.; 11. 12.;

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

3. Prodej majetku obce

* Žádost o prodej pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 ( v ÚP louky, pastviny)

Zájemce:  J. P.  a  Z.P., Jablonec n. N.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.600,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje pozemku ppč. 264/2 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 159 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o odkoupení částí pozemků: 376/4, 365/5, 365/6 a 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

K. K., Janov nad Nisou

Vyjádření komise.: komise doporučuje prodat:

- pozemek ppč. 376/4 k. ú. Hraničná nad Nisou – celý Povodí Labe s. p.

- část pozemku ppč.  365/5  k. ú. Hraničná nad Nisou – část (část odkoupí Povodí Labe s. p. a část p. K.

- pozemek ppč. 365/6 k. ú. Hraničná nad Nisou – celý Povodí Labe s. p.

- pozemek ppč.  872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou – odkoupí p. K.

Komise navrhuje nechat udělat geometrický plán na rozdělení pozemků. Zároveň navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

- zastupitelé navrhují , aby při prodeji těchto pozemků byla v kupní smlouvě ošetřena možnost vedení cyklostezky přes tyto pozemky.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemků ppč. 365/5, 365/6, 376/4 a 872/28 k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Návrh na bezplatné převedení části pozemku ppč. 1297/1 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 6.035 m2 do majetku obce Janov nad Nisou

Navrhovatelé: K. a M. H., Jablonec nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje bezplatné převedení části pozemku a souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemku

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením části pozemku ppč. 1297/1 k. ú. Janov nad Nisou, na kterém se nachází asfaltová komunikace do majetku Obce Janov nad Nisou a zároveň souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemku.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 173 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

- zájemce Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12

- navržená minimální kupní cenu 300,- Kč/m2, jistina: 5.200,- Kč byla uhrazena

- zveřejnění prodeje: od 3. 6. 2013 do 19. 6. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1382/3 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 173 m2 fy. Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12 za cenu 51. 900,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- zároveň byli zastupitelé seznámení s nájemní smlouvou s fy. Stavby Koláček s. r. o.

· Prodej pozemku ppč.  1382/2 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha  o výměře 190 m2 ( v ÚP část zast. plocha a část louky, pastviny) – zájemce Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12

- navržená minimální kupní cena (53 m2 za 500,- Kč/m2 a 137 m2 za 100,- Kč/m2), jistina 4.000,- Kč byla uhrazena

- zveřejnění prodeje: od 3. 6. 2013 do 19. 6. 2013

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  1382/2 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o výměře 190 m2 fy. Stavby Koláček s. r. o., Bedřichov 314, 468 12 za cenu 41. 808,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035.

Usnesením č. 68/2011 byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavřít smlouvu za celkovou finanční náhradu 56. 386,- Kč včetně DPH.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1365/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 56.386,- Kč včetně DPH.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej pozemků pod cestami  Lesům ČR

Jedná se o pozemky ppč.  857/1, 839, 851, 841, 842, 840, 800 a části pozemků: 830, 826/1, 843, 837/1, 821, 814/4, 816 k. ú. Hraničná nad Nisou a část pozemku  ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou

S vypracováním GP na rozdělení pozemků ppč. 830, 826/1, 843, 837/1, 814/4, 816 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou souhlasilo ZO Janov nad Nisou již na 4. zasedání dne 24. 4. 2013.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického  plánu na rozdělení pozemku 821  k. ú. Hraničná nad Nisou

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Źádost o prodej části pozemku ppč. 1341/1 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha o celkové výměře 1480 m2 ( v ÚP účelová komunikace )

Zájemce: Z. F., Janov nad Nisou

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení pozemku ppč. 1341/1 k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost pana M. Z.  Jablonec nad Nisou o prodloužení lhůty dokončení stavby rodinného domu.

- zastupitelé souhlasí s prodloužením lhůty

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

1. souhlasí se změnou kupní smlouvy

2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a M. Z. jako stranou kupující dne 22. 9. 2009 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do do 31. 12. 2014

3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  823/5 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou na dobu do 31. 12. 2014 mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny panem M. Z.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Žádost manželů  K. a M. P.  Dolní Bousov o prodloužení lhůty dokončení stavby rodinného domu.

- zastupitelé souhlasí s prodloužením lhůty

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

1. souhlasí se změnou kupní smlouvy

2. schvaluje změnu podmínek o lhůtě dokončení stavby určené k bydlení podle kupní smlouvy uzavřené mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou prodávající a K. a  M. P. jako stranou kupující dne 17. 7. 2008 a to tak, že lhůta k dokončení stavby se určuje do do 31. 12. 2014

3. schvaluje zřízení nového práva předkupního jako práva věcného k ppč.  823/7 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou na dobu do 31. 12. 2014 mezi Obcí Janov nad Nisou jako stranou oprávněnou a vlastníkem této parcely jako stranou povinnou. Náklady spojené se sepsáním právních listin pro realizaci usnesení budou hrazeny  K. a  M. P.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Schválení nových Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

Komise navrhuje  při prodeji komunikací a cest rozdělit je na dvě části:

1. Parkoviště, komunikace se stavbou – s cenou 500,- Kč/m2

2. Komunikace bez stavby – s cenou 200,- Kč/m2

- zastupitelé navrhují odložit schválení „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou“ z důvodu upřesnění terminologie

* Žádost o možnost projednání zpřístupnění cesty k domu čp. 499 v Janově nad Nisou po obecních pozemcích ppč. 44/1 a 36/8 k.ú. Janov nad Nisou formou nájmu nebo zřízení věcného břemene

- žadatel: S. V., Janov nad Nisou

- zastupitelé navrhují, aby žadatelka nejdříve přinesla návrh technického řešení přístupové cesty, poté budou moci zastupitelé rozhodnout o konkrétním řešení

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David informuje zastupitele, že je třeba schválit některé rozpočtové změny:

 Změna rozpočtu:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

15.000,-

DHDM

V

5512

5156

15.000,-

phm

P

4122

9.140,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.140,-

úroky

V

5512

5901

- 5.000,-

oprava §

V

5212

5901

5.000,-

krizová rezerva

V

6171

5329

- 5.000,-

oprava §

V

6409

5329

5.000,-

Mikroregion JH

V

3112

5367

- 20.000,-

oprava položky

V

3112

5331

20.000,-

speciální MŠ

V

6171

6121

- 50.000,-

převod

V

6171

5229

50.000,-

sdružení cestovního ruchu JH

Příjem celkem : 39.140,-

Výdej celkem :  39.140,-

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtové změny:

OdPa

Pol

ÚZ

P

4121

30.000,-

dotace na hasiče

V

5512

5137

15.000,-

DHDM

V

5512

5156

15.000,-

phm

P

4122

9.140,-

dotace na úroky

V

6310

5141

9.140,-

úroky

V

5512

5901

- 5.000,-

oprava §

V

5212

5901

5.000,-

krizová rezerva

V

6171

5329

- 5.000,-

oprava §

V

6409

5329

5.000,-

Mikroregion JH

V

3112

5367

- 20.000,-

oprava položky

V

3112

5331

20.000,-

speciální MŠ

V

6171

6121

- 50.000,-

převod

V

6171

5229

50.000,-

sdružení cestovního ruchu JH

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení Obecně závazných vyhlášek

- Mgr. David informuje zastupitele, že naše Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 4/2002 o čistotě a pořádku v obci je již zastaralá. Proto jsme byli jsme nuceni po dohodě s Ministerstvem vnitra ČR vytvořit OZV nové. OZV č. 4/2002 byla rozsáhlá a týkala se spousty věcí, dnešní legislativa není tomuto druhu vyhlášek nakloněna a některé věci z již zmiňované vyhlášky upravují zákony nebo právní předpisy a nelze je prostřednictvím OZV regulovat.

- Dále Mgr. David upozornil na návrh OZV č. 1/2013 na čl. 5, kde je uvedeno, jak by se měl pes pohybovat po obci (s náhubkem nebo bez). Tam dává na zvážení,  zda by se měl pes, který je pod dohledem, po obci pohybovat s náhubkem nebo jestli je dostačující „pod neustálým dohledem na vodítku“.

- zastupitelé mají k OZV tyto připomínky:

- ing. Jelínek navrhuje v OZV č. 1/2013 v čl. 5 nahradit termín „pod neustálým dohledem" termínem „pod neustálou kontrolou"

- ing. Zelenka navrhuje doplnit v OZV č. 1/2013 do nadpisu čl.  5 „a v intravilánu obce"

- zastupitelé souhlasí s vypuštěním termínu „a s náhubkem" v čl. 5 OZV č. 1/2013

- ing. Jelínek navrhuje změnit v OZV č. 2/2013 v čl. 2, odst. 2, a. i b.  místo „v pátek od 00,00 hodin"-  „ v pátek od 24,00 hodin"

- zastupitelé souhlasí se schválením Obecně závazných vyhlášek s výše uvedenými změnami

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o úpravě doby nočního klidu.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele o chválení Závěrečného účtu Mikroregionu Jizerské hory a Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2012, jehož návrh byl spolu se „Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jizerské hory a Dopravního sdružení obcí Jablonecka za rok 2012“ vyvěšen na úřední desce OÚ Janov nad Nisou.

- Mgr. David informuje zastupitele o koupi nových vozidel. Jedno pro obecní účely a jedno pro Obecní policii.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje nákup vozidel Škoda Rapid 1,2 TSI pro obecní účely a  Škoda Yeti 2,0 TDI pro obecní policii a prostředky na uhrazení akontací k jednotlivým vozům budou čerpány z prodeje na protiúčet stávajících obecních vozidel Škoda Fabia a Suzuki SX4.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že bude provedeno posekání a vyřezání hřbitova dodavatelskou firmou. V minulosti toto dělali jak zaměstnanci obce tak hasiči. Tentokrát obec přistoupila k tomuto řešení. V budoucnu bude vyhodnoceno, který způsob je nejefektivnější.

- ing. Zelenka konstatuje, že stav hřbitovní zdi je na některých místech v havarijním stavu, a proto navrhuje nechat zpracovat plán údržby a oprav tak, aby byl hřbitov zajištěn z hlediska bezpečnosti.

- Mgr. David informuje zastupitele i občany, že dne 4. 9. 2013 proběhne veřejné projednání Rozvojového strategického dokumentu obce Janov nad Nisou s občany

- Mgr. David poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci jarmarku popřál všem krásné prázdniny a klidnou dovolenou, a všechny pozval na další jednání ZO konaného 11. 9. 2013.

7. Závěr

V 19,00 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renáta Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Petr Kordač, p. Martin Líbal

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h