Usnesení - 27.02.2008

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. února 2008

Usnesení č. 11/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje ppč. 815 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 106 m2 - ostatní plocha ( v ÚP louky, pastviny ) a ppč. 817/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 261 m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny) a navrhuje minimální cenu 100,- Kč/ m2.

Usnesení č. 12/2008

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 2. 501. 830,- Kč.

Usnesení č. 13/2008

ZO souhlasí s prodejem zbořeniště na stpč. 539 a stpč. 539 k. ú. Janov n. N. o výměře 34 m2 - zbořeniště ( v ÚP louky, pastviny ) a ppč. 486/16 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 554 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP louky, pastviny) panu ing. Michalu Zemánkovi, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a manželům Marcele a Michalu Sehnoutkovým, bytem Bedřichov 304 za cenu 35. 535,- Kč.

Usnesení č. 14/2008

ZO souhlasí s prodejem dvou částí ppč. 68 v k. ú. Hraničná n. N. označených dle nového GP č. 484-1/2008 jako 68/2 o výměře 215 m2 a 68/3 o výměře 46 m2 - trv. travní porost ( v ÚP louky, pastviny ), ppč. 62 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 123 m2 - ost. plocha ( v ÚP zast. plocha) a stpč. 202 k. ú. Hraničná n. N. o výměře 62 m2 - zast. pl. a nádvoří ( v ÚP louky, pastviny ) panu Jaroslavu Jansovi, trvale bytem Hraničná 152, Janov n. N. za cenu 51. 552,- Kč.

Usnesení č. 15/2008

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2 manželům Evě a Pavlovi Hlaváčkovým, trvale bytem Chrást nad Sázavou 35, Týnec nad Sázavou za cenu 1. 200. 000,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 16/2008

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zastavitelná plocha) označené novým GP č. 911-745/2007 jako 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 panu Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov za cenu 1. 101. 200,- Kč dle podmínek schválených usnesením č. 12/2006.

Usnesení č. 17/2008

ZO souhlasí s doplněním "Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou" takto: do § 4 odstavec 8. V případě nezájmu o prodej nabízeného obecního majetku si obec vyhrazuje právo jiného postupu při prodeji.

Usnesení č. 18/2008

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2008 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 19/2008

ZO schvaluje rozpočtovou změnu

V 6171 2132 - 150.000,-

V 3613 2132 +150.000,-

Usnesení č. 20/2008

ZO schvaluje náklady na vodné v roce 2007 ve výši 11,40 Kč/m3 a náklady na stočné v roce 2007 ve výši 30,50 Kč/m3.

Usnesení č. 21/2008

ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2008 ve výši vodné 11,40 Kč/m3 a stočné 30,50 Kč/m3.

Usnesení č. 22/2008

ZO souhlasí s vrácením návratné finanční výpomoci - bezúročné půjčky podle Programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 1999 ve výši 492.973,50 Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj jako poskytovateli půjčky.

Usnesení č. 23/2008

ZO souhlasí s prominutím poplatku TJ Sokol Janov n. N. z vybraného vstupného na pořádaném volejbalovém plese.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h