Usnesení - 29.06.2016

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. června 2016

Usnesení č. 47/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2016 a to na 7. 9.; 5. 10.; 9. 11.; 14. 12..

Usnesení č. 48/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků: část pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 .

Usnesení č. 49/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 k. ú. Loučná nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená dle GP  č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 50/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru směny části ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2  k. ú. Hraničná nad Nisou začást ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 označená GP č.  605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou s tím, že rozdíl v m2 bude finančně dorovnán za cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 51/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje části ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k.  ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 52/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  prodej pozemku  ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 985 m2  manželům H. a J. R., trvale bytem ….. za cenu 512.200,- Kč, pozemek je zatížen věcným břemenem.

Usnesení č. 53/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje:

a) nákup vozidla pro použití v komunální oblasti obce značky Peugeot Boxer

b) financování kupní ceny nákupem uhrazení celé kupní ceny

c) rozpočtovou změnu V 6171 6121 - 970 tis

V 6171 5178 (6123) + 970 tis.

Usnesení č. 54/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
P   4222 60.000 dotace Tatra
V 5512 6123 60.000  
V 6409 5229  - 4.700,20 oprava položky SMO
V 6409 5179  4.700,20  
V 6409 5362  - 850.000 oprava položky DPPO
V 6409 5365   850.000  
V 3419 5192 - 170.000 oprava položky – dotace
V 3419 5229   170.000  
V 6171 5192  - 10.000 oprava položky JH tur. region
V 6409 5229 10.000  
V 6171 5511 - 6.500 oprava položky Euroreg. Nisa
V 6409 5511 6.500  
V 6171 5329 - 5.000 oprava položky
V 6409 5229 5.000  
V 6171 6121 - 941.000 oprava hřbitova
V 3632 5171  941.000  
P 3399 2111 50.000 SČVK – jarmark
V 3399 5169  100.000 jarmark
V 6171 5169  - 50.000 jarmark

Příjem celkem: 110.000
Výdej celkem:  110.000

Usnesení č. 55/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu, aby zajistil nezávislého odborníka, jestli  zdroj u Jiskrů je možné nadále používat a jaká jsou nutná opatření aby se neopakovaly špatné vzorky.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h