Zápis - 30.06.2021

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. června 2021

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, p. Michal Surkov, pí. Vendula Pospíšilová

Omluveni: MUDr. R. Fejgl

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Adam Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Vendula Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pavel Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Michal Surkov byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 40/2021 -- revokace Usnesení č. 43/2021 - splněno

Usnesení č. 41/2021 - v platnosti Usnesení č. 44/2021 - splněno

Usnesení č. 42/2021 - v platnosti

Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

Schválení programu

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- zastupitelé nemají připomínky

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto pořadí:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny ZO Janov nad Nisou na druhé pololetí roku 2021: 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.

3) Prodej majetku

4) Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

5) OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

6) OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

7) Závěrečný účet DSO Mikroregion JH a DSO DSOJ za rok 2020

8) Poskytnutí finančního daru Jihomoravskému kraji zasaženého živelnou pohromou

9) Různé a interpelace

10) Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2) Termíny ZO Janov nad Nisou na druhé pololetí roku 2021: 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 2. pololetí roku 2021 a to: 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.. a dotazuje se, zda má někdo připomínky k navrženým termínům - nikdo nemá

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2021 a to na 1.9., 6.10., 3.11., 15.12.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 45 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

* Žádost o odkoupení pozemku ppč. 1417/1 -- trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 2 163 m2

Zájemce: P.B.

Vyjádření komise: komise doporučuje nechat pozemek v nájmu

- zastupitelé souhlasí s názorem komise

* Žádost o odkoupení pozemku ppč. 34/8 -- trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1 068 m2

Zájemce: J.K. a P.K.

Vyjádření komise: komise doporučuje pozemek neprodávat, nechat jako rezervu pro případnou změnu ÚP

- zastupitelé souhlasí s názorem komise

- přichází Mgr. Marie Bürgerová - 8 zastupitelů

* Žádost o zřízení příjezdové komunikace k RD Hraničná čp. 118, Hraničná čp. 25 a ostatním nemovitostem oddělením části pozemku ppč. 477 -- trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1 815 m2.

Žadatelé: E.J. a P.J.

Vyjádření komise: komise zřízení cesty doporučuje

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení příjezdové komunikace z pozemku ppč. 477 k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 46 bylo schváleno

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IV-12-4017971/001 na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

(Smlouva o smlouvě budoucí schválena usn. č. 5/2020, cena 200,- Kč za bm + DPH v zákonné výši, min. 1.000,- Kč)

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy ( 27,12 bm)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene -- služebnosti č. IV-12-4017971/001 na pozemku ppč. 738/7 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 5. 424,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 47 bylo schváleno

Z důvodu změny ceníků na VB je třeba revokovat minulé usnesení a přijmout nové

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 40/2021 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 48 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020621/VB/03 na pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude činit 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 49 bylo schváleno

* Žádost o prodej částí pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2.

Zájemce: H.M. a J.M.

Pozemky byly již jednou schváleny k prodeji v roce 2014 pod číslem usnesení č. 10/2014:

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem částí pozemku stpč. 19/4 - zastavěná plocha a nádvoří -- zbořeniště k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 563 m2 označené dle geometrického plánu č. 1139-96/2013 jako stpč. 19/5 o výměře 10 m2 a ppč. 1421 o výměře 36 m2 manželům Heleně a Jiřímu Mikulovým, bytem Skřivánčí 258/4, Praha za cenu 4. 784,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje částí pozemku ppč. 44/6 -- trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 221 m2 označených dle geometrického plánu č. 1422-59/2021jako ppč. 44/7 o výměře 36 m2 a stpč. 856 o výměře 10 m2.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 50 bylo schváleno

4. Žádost o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že zjistil podrobnosti týkající se žádosti - Fokus Liberec o.p.s., IČ: 467 49 411, Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 o individuální dotaci na sociální službu „Domov se zvláštním režimem" na období od 1. 1. 2021 -- 31. 12. 2021 . V zařízení je momentálně jeden klient s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou . Díky neutěšené situaci v sociálních službách a k tomu, že se skutečně jedná o občana obce, navrhuje poskytnou dotaci ve výši 20.000,- Kč z rozpočtu obce .

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou ve výši 20.000,- Kč pro Fokus Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec 15 na sociální službu domov se zvláštním určením.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

5. OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

- Mgr. David zdůvodnil zastupitelům důvody potřeby schválení nové vyhlášky:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 52 bylo schváleno

6. OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

- Mgr. David zdůvodnil zastupitelům důvody potřeby schválení nové vyhlášky:

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 53 bylo schváleno

7. Závěrečný účet DSO Mikroregion JH a DSO DSOJ za rok 2020

- Mgr. David seznámil zastupitele se závěrečnými účty DSO Mikroregion JH a DSO DSOJ za rok 2020.

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou bere na vědomí Závěrečný účet DSO Mikroregion Jizerské hory za rok 2020 včetně jeho příloh a Závěrečný účet DSO Dopravního sdružení obcí Jablonecka včetně jeho příloh.

8. Poskytnutí finančního daru Jihomoravskému kraji zasaženého živelnou pohromou

- Mgr. David přednesl zastupitelům návrh o poskytnutí finanční pomoci Jihomoravskému kraji, který dne 24. 6. 2021 zasáhla živelná pohroma v podobě tornáda. Po diskuzi byla schválena částka ve výši 200.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2024, ve výši 200.000,- Kč.

Konkrétní obdarovaný bude vytypován a finanční dar konkrétnímu obdarovanému bude schválen na příštím jednání ZO.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 54 bylo schváleno

9. Různé

- Mgr. Adam Kulich vznesl dotaz ohledně stavby mostu na Velkém Semerinku

- Mgr. Daniel David sdělil zastupitelům, že se v tuto chvíli řeší připomínky účastníků stavebního řízení a po jejich vyřešení bude vydáno stavební povolení.

- Mgr. Marie Bürgerová požádala pana starostu o zajištění právního výkladu smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky sloužící jako přístupové komunikace.

10. Závěr

V 18.50 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Vendula Pospíšilová

Zapsala: R. Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h