Usnesení - 30.01.2019

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. ledna 2019

Usnesení č. 1/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2019 jako schodkový.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 23 532 516 Kč

výdaje celkem: 36 403 801,63 Kč

financování + 12 871 285,63 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 13 871 293,63 Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

Usnesení č. 2/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1596/5 – zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou manželům P. J. a D. J. za cenu 141 000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 3/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a Dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008817/VB/2 na pozemku ppč. 163/1 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm vedení uloženého pod vrtem pod komunikací a v krajnici komunikace.

Usnesení č. 4/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov nad Nisou 2019 – projekty“

Usnesení č. 5/2019

O Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2019 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 6/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2019 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2019" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 80.000,-Kč.

Usnesení č. 7/2019

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že bude pořízena územní studie ÚS.18 k ÚP Janov nad Nisou, jejíž zpracování zajistí Obec Janov nad Nisou . Zároveň ZO Janov nad Nisou bere na vědomí zadání ÚS.18 k ÚP Janov nad Nisou.

Usnesení č. 8/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  podání žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace Janov nad Nisou“ z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu DT 117d8210A - Podpora obnovy místních komunikací

Usnesení č. 9/2019

ZO obce Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Dětské hřiště Hraničná v Janově nad Nisou“ z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ dotačního titulu DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivní odpočinku.

Usnesení č. 10/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení v tomto znění: ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek, sobotu a neděli v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Usnesení č. 11/2019

ZO Janov nad Nisou stanovuje jako obřadní místo pro oddávání zasedací místnost Obecního úřadu Janov nad Nisou, Janov nad Nisou č. p. 520 a prostor v kostele sv. Josefa v Loučné. Jako obřadní den stanovuje pátek a sobotu ( mimo státní svátky) v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h