Usnesení - 26.03.2014

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. března 2014   

Usnesení č. 20/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku stpč. 318/1 k. ú.Hraničná nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 629 m2 označené dle geometrického plánu č. 583-24/2014 jako část a) o výměře 12 m2.

Usnesení č. 21/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 22/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 887 k. ú. Hraničná nad Nisou dle geometrického plánu č. 581-2644/2013 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 23/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 517 v Janově nad Nisou (bývalé kino) na pozemku stpč. 546 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2  a garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov nad Nisou - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 v realitní kanceláři za minimální kupní cenu 2.145.490,- Kč + provize ve výši 85.820,- Kč, tj. celkem za 2.231. 310,- Kč.

Usnesení č. 24/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku stpč. 555 k. ú. Loučná nad Nisou – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2, rozděleného dle geometrického plánu č. 258-733/2011 na část označenou jako 555/1 o výměře 201 m2 a část označenou jako 555/4 o výměře 49 m2 .

Usnesení č. 25/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku dle vyhlášky 220/2013 Sb.. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty organizace ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. a následně byl vyhotoven protokol.

Usnesení č. 26/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov n. N. za rok 2013 ve výši  +136.928,56 Kč a souhlasí s převedením  zlepšeného výsledku hospodaření ve výši +136.928,56 Kč  do rezervního fondu.

Usnesení č. 27/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky 33.383,- Kč (ve výši odpisů) z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli.

Usnesení č. 28/2014

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje zapojení sběru separovaných odpadů v ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o. do systému obce Janov n. N.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h