Usnesení - 21.11.2018

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 21. listopadu 2018

Usnesení č. 94/2018

ZO Janov nad Nisou schvalují termín příštího zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou a to 12. prosince 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti místní radnice.

Usnesení č. 95/2018

ZO Janov nad Nisou

  1. schvaluje doplněný Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v předloženém znění,

  2. pověřuje starostu obce jeho zveřejněním na oficiálních stránkách www.janov-n-n.cz obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 96/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje 7-členný finanční výbor a volí členy: Ing. Pavla Šarkovského, Ing. Jiřího Loudu Ph.D., Ing. Radka Jelínka, Ing. Jana Čmejrka, Pavla Kittela a Ing. Petra Krátkého

Usnesení č. 97/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje 3-členný kontrolní výbor a volí členy: Vendulu Pospíšilovou a Radka Nagy

Usnesení č. 98/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: M. K. 2.000,- Kč, M. B. 2.000,- Kč a J. J. 1.000,- Kč.

Usnesení č. 99/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ ve výši: M.P. 1.500,- Kč, L.V. 1.500,- Kč, O.H. 1.000,-Kč, K.Š. 500,- Kč, M.S. 500,- Kč, L.M. 1.000,- Kč.

Usnesení č. 100/2018

ZO Janova nad Nisou schvaluje finanční dar členům Kontrolního výboru ve výši:

O. H. ve výši 2.000,- Kč a A. K. ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 101/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Finančního výboru ve výši: J. Č. 1.500,- Kč, P. K. 500,- Kč, P. K. 1.500,- Kč, M.K. 1.500,- Kč, P. P. 1.500,- Kč, P. Š. 1.500,- Kč.

Usnesení č. 102/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro kulturu a sport ve výši: L. J. 1.000,- Kč, V. S.1.000,- Kč, P. N. 1.000,- Kč, S. Č. 1.000,- Kč.

Usnesení č. 103/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč.1438/3 – trvalý travní porost o výměře186 m2 v k.ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 104/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1596/5 – zahrada o výměře 470 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 105/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2 manželům J.M.a O.M., za cenu 766. 000,- Kč + DPH v zákonné výši + 2.041,- Kč za vyhotovení GP, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 106/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej částí pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označených dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/14 o výměře 46 m2 panu F.Č. za cenu 13.800,- Kč + DPH v zákonné výši + 2.041,-Kč za vyhotovení GP.

Usnesení č. 107/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/13 o výměře 28 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/15 o výměře 73 m2 manželům M.K. a F.K. za cenu 30.300,- Kč + DPH v zákonné výši + 2.041,- Kč za vyhotovení GP.

Usnesení č. 108/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 397 m2 označené dle GP č. 311-52/2018 jako 1483/4 o výměře 170 m2 panu T.B. za cenu 17.000,- Kč.

Usnesení č. 109/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 577/1- ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 309-150/2018 jako 577/42 o výměře 593 m2 manželům A.V. a V.N. za cenu: zastavitelná část za 115.500,- Kč + DPH v zákonné výši, nezastavitelná část za 20.800,- Kč + 5.518,- Kč za vyhotovení GP.

Usnesení č. 110/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005641/VB25 JN, Janov n. N., VN7850-TS JN_800, 891,840 na pozemcích ppč. 1400/1, 1353/1 a 620/21 k. ú. Janov nad Nisou pro pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm nadzemního vedení VN a 1.000,- Kč za 1 ks podpěrného bodu + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 111/2018

ZO obce Janov nad nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2018

OdPa Pol ÚZ
P 4116 50.753,89 103133063 ZŠ transfer
P 4116 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
V 3113 5336 50.753,89 103133063 ZŠ transfer
V 3113 5336 287.605,31 103533063 ZŠ transfer
P 4121 21.000,- dotace jarmark
P 4111 45.000,- 98187 dotace na volby
V 6115 5029 26.290,- 98187
V 6115 5139 660,- 98187
V 6115 5175 2.028,- 98187
V 6115 5169 16.022,- 98187
V 2321 5164 10.000,-
V 3632 5171 30.000,- opravy hřbitov
V 3639 5164 1,- nájem Koláček
V 3639 6130 34.200,- směna pozemku
V 5311 5171 5.000,- opravy
V 5512 6123 1,- hasiči nákup auta
V 6171 5139 20.000,- materiál
V 6171 5172 12.000,- program
V 2292 5329 45.400,- doprava
P 1211 135.602,- daň z DPH

Příjem celkem: 539.961,20

Výdej celkem: 539.961,20

Usnesení č. 112/2018

ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje příspěvek obce pro děti s trvalým pobytem v obci Janov nad Nisou na vleky provozované jmenovanou společností na zimní sezónu 2018/2019 a to ve výši: dětem do šesti let částkou 500,- Kč a dětem do osmnácti let částkou 1.000,- Kč.

b) pověřuje starostu obce Janov nad Nisou zajištěním vyplácení příspěvku pokladnou Obce Janov nad Nisou po předložení dokladu o zaplacení permanentky.

Mgr. Daniel David
starosta

Renata Mádlová
místostarostka

zapsala: Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h