Zápis - 29.05.2019

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 29. května 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov,

Omluven: Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.01 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. M. Bürgerová byla zvolena ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. R. Fejgl byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

Program:

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

 2. Prodej majetku obce

 3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2018

 4. Návrhy na změnu platného ÚP

 5. Rozpočtové změny č. 4/2019

 6. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce

 7. Volba nového člena kontrolního výboru

 8. Různé a interpelace

 9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 116/9 o výměře 84 m2 a části pozemku ppč. 1324/1 – ostatní plocha o celkové výměře 350 m2 označené dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 1324/3 o výměře 4m2.

Zájemce: J.K.

Navržená cena:

Cena bude dále obsahovat:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 42 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, část pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a část pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2.

Zájemce: T.L.

zveřejnění prodeje: 3. 5. 2019 – 18. 5. 2019

jistina uhrazena

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/13 trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2 panu T.L. za cenu 684.000,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 43 bylo schváleno

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 44 bylo schváleno

Prodej částí pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označených dle geometrického plánu č. 1343-119/a/2019 jako 891/7 o výměře 325 m2 a 891/8 o výměře 12 m2.

Zájemci:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 45 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 46 bylo schváleno

Územní studie U26 Loučná n. N.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 47 bylo schváleno

3. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov nad Nisou za rok 2018

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 48 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 49 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali D.H. a R.H.

Předmět podnětu:

Pozemky p.č. 953 a 956/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem je stavba rodinného domu pro trvalé bydlení na pozemkách p.č. 953 a 956/1 k.ú. Janov nad Nisou

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 953 a 956/1 k.ú. Janov nad Nisou jsou v ÚP Janov nad Nisou zařazeny mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou z nezastavitelných Ploch přírodních NP na zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemky p.č. 953 a 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO JH nebo plochy cenných biotopů. Podatel požádal o vymezení plochy pro bydlení na předmětných pozemcích se záměrem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Lze konstatovat, že se předmětné pozemky nachází ve III. zóně CHKO JH a představují stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Území je charakteristické mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně. Zahušťování zástavby je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto území je třeba vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, zachovat ráz lokality jako celku.

Pořizovatel také posoudil záměr výstavby rodinného domu na pozemcích p.č. 953 a 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou z hlediska dopravní přístupnosti a zkonstatoval, že předmětný pozemek není přístupný z veřejné komunikace. Pozemku veřejné komunikace se pozemek p.č. 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou pouze dotýká. Přístup je zajištěn po vyježděné nezpevněné cestě na travních porostech soukromých vlastníků. Z veřejné komunikace má podatel přístup ke svým nemovitostem zabezpečen prostřednictvím věcného břemene chůze a jízdy na pozemku p.č. 938/2 v k.ú. Janov přístup nad Nisou. Přesto lze prohlásit, že dopravní přístupnost pozemků není adekvátní požadavkům pro rozvoj bydlení v předmětné lokalitě.

Navíc lze konstatovat, že po schválení nového Územního plánu Janov nad Nisou je v obci navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemků p.č. 953 a 956/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území, a dále neadekvátní dopravní přístupnost k pozemkům uvažovaným pro výstavbu rodinného domu.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 50 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali m. J.M. a H. M.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1200 m2 blíže nespecifikovaná

Důvod změny:

Změna části pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou na stavební

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatelé požadují změnu části pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1200 m2 na stavební. U zbývající části předmětného pozemku navrhují zachovat stávající stav. Celková výměra předmětného pozemku činí 2985 m2.

Pořizovatel shledal, že v platném Územním plánu Janov nad Nisou je pozemek p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Pořizovatel prověřil podmínky v území a shledal, že se jedná o udržovaný pozemek mezi silnicí III. třídy, místní komunikací a zastavěným územím, na které z jižní a západní strany přímo navazuje. Z urbanistického hlediska se jedná o pozemek vhodný k zastavění. Zastavitelnost předmětného pozemku je však omezena stávajícími limity v území.

Pozemek p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou se nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory. Přes pozemek protéká potok. Vodní toky včetně údolní nivy jsou dle § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky chráněnými ze zákona. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části předmětného pozemku je třeba posoudit ve spolupráci s orgánem ochrany přírody a krajiny, kterým je v CHKO JH Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO JH. Dle vodního zákona je třeba u drobných vodních toků zachovat přístupnost vodního toku v šířce do 6 m od břehové čáry vodního toku. Při vymezování zastavitelné plochy pro bydlení je třeba také zohlednit nadzemního vedení el. energie 35 kV, včetně jeho ochranného pásma v severovýchodní části předmětného pozemku.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. V současné době je však na území obce Janov nad Nisou vymezeno dostatečné množství rozvojových ploch pro bydlení. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu, kterou pořizovatel zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci neprokáže, nebude možnost vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu prověřena. Pokud se potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci prokáže, bude možnost zastavění části předmětného pozemku pro bydlení prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený m. J.M. a H. M. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 51. bylo schváleno

5. Rozpočtové změny č.4/2019

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol ÚZ
P 4111 33.000 98348
V 6117 5029 19.140 98348
V 6117 5139 483 98348
V 6117 5175 1.092 98348
V 6117 5169 12.285 98348
V 2212 6121 420.000
V 6171 6121 - 420.000
V 3113 6451 - 107.308,49
V 3113 5331 107.308,49
V 3635 6119 20.000
V 6171 6121 -20.000
V 2321 6121 200.000
V 6171 6121 -200.000
P 4122 30.000
V 3113 5336 30.000

Příjem celkem: 63.000,00

Výdej celkem: 63.000,00

OdPa Pol ÚZ
P 4111 33.000 98348
V 6117 5029 19.140 98348
V 6117 5139 483 98348
V 6117 5175 1.092 98348
V 6117 5169 12.285 98348
V 2212 6121 420.000
V 6171 6121 - 420.000
V 3113 6451 - 107.308,49
V 3113 5331 107.308,49
V 3635 6119 20.000
V 6171 6121 -20.000
V 2321 6121 200.000
V 6171 6121 -200.000
P 4122 30.000
V 3113 5336 30.000

Příjem celkem: 63.000,00

Výdej celkem: 63.000,00

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 52 bylo schváleno

6. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

Zastupitelstvo obce s příspěvkem pro Linku bezpečí z.s. nesouhlasí.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 53 bylo schváleno

7. Volba nového člena Kontrolního výboru

hlasování: PRO 4 PROTI 1 ZDRŽEL SE 3

(Bürgerová, Kittel, Pospíšilová, Fejgl) (David) ( Mádlová,Surkov,Pěnička)

-Usnesení nebylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Marie Bürgerová, p. Pavel Kittel

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h