Zápis - 25.01.2017

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. ledna 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

(Ing. Jelínek - nepřítomen)

- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

(Ing. Jelínek - nepřítomen)

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. Surkova a Mgr. Kulicha, zda mají nebo obdrželi připomínky k minulému zápisu - nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Schválení rozpočtu na rok 2017
  3. Prodej majetku obce
  4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov n. N.
  5. Zapojení obce do projektu Mikroregionu Jizerské hory
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr
hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2017

- Mgr. David informuje - dle usnesení č. 104/2016 (ZO pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2016. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2017) o rozpočtových změnách provedených v rozpočtu ještě v roce 2016.

Rozpočtové opatření:


OdPa Pol

P
4216 400.000 dotace na hřiště
V 6171 6121 400.000 dotace na hřiště

Příjem celkem : 400.000

Výdej celkem : 400.000

- Mgr. David předává slovo Ing. Jelínkovi – předsedovi Finančního výboru.

- Ing. Jelínek sdělil, že se FV sešel 2x. Jednou při projednávání standartních položek rozpočtu a jednou za přítomnosti zastupitelů, kteří podali návrhy na investiční i neinvestiční akce .

- poté ing. Jelínek okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a spolu se starostou zodpověděli na dotazy zastupitelů i občanů.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočet na rok 2017 jako schodkový. Takto schválený rozpočet představuje:

hlasování PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

(Mlejnek)

- usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

* Prodej části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m2. Navržená minimální kupní cena 100,- Kč/m2 + cena za lesní porost, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení geometrického plánu.

Zájemci: B.K. a F. K., oba trvale bytem Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučila

Zveřejnění prodeje: od 3. 1. do 18. 1. 2017

Jistina ve výši 4. 300,- byla uhrazena

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m2 paní B. K. a panu F. K., oba trvale bytem Praha za cenu 43. 139,- Kč

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

*Žádost o prodej pozemku ppč. 56/34 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: p. L. V., trvale bytem Janov nad Nisou

Vyjádření komise: p. V. již v roce 2015 o pozemek žádal. Na základě jeho žádosti bylo uskutečněno místní šetření, jehož závěrem bylo: pozemek ponechat v majetku obce.

Nyní pan V. žádá o koupi pozemku z důvodu stavby ČOV pro objekt čp. 467 a 432, přičemž nebylo dodáno vyjádření majitelů čp. 432.

Komise navrhuje, aby pan V. dodal snímek s vyznačením místa stavby ČOV a zároveň vyjádření majitelů objektu čp. 432.

- zastupitelé souhlasí

* Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „JN, Janov n. N., Loučná n. N., p. č. 1419/8-kNN H2B4“ na pozemcích ppč. 12437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene byla schválena usnesením č. 70/2015.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4005606/003 na ppč. 1437/5 a 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 9.500,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov n. N.

- úvodem tohoto bodu Mgr. David informuje zastupitele,že obddržel rezignaci od p. Davida Jelínka na funkci předsedy komise pro kulturu a sport i na členství v komisi samotné.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že v materiálech na ZO obdrželi všechny materiály pro vyhlášení dotačního programu. Představil zastupitelům i občanům program a pravidla na předkládání žádostí o dotaci na „Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 “.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2017 – projekty“.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2017 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 5 bylo schváleno

5. Zapojení obce do projektu Mikroregionu Jizerské hory

- Mgr. David sděluje, že materiálech na ZO zastupitelé obdrželi studii proveditelnosti na Rozvoj technologií a využití Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS). V něm je popis navrhovaných opatření, které se týkají našeho kamerového systému.

V naší obci se to týká výměny zastaralých kamer za moderní IP analytiacká zařízení, posílení pro pojovací komunikační datové infrastruktury a doplnění bezpečnostních prvků ve standardu CISCO ASA.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zapojení obce Janov nad Nisou do projektu Mikroregion Jizerské hory – Městský kamerový dohlížecí systém, který bude Mikroregion Jizerské hory realizovat v rámci Programu prevence kriminality MV ČR v roce 2017.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 6 bylo schváleno

6. Různé a interpelace

- p. starosta informuje zastupitele, že obdržel další žádost občana Janov nad Nisou o doporučení žádosti o pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

- zároveň sděluje, že prohlášení bude podepsáno a pokud žadatelce bude byt přidělen, požádá obec město Jablonec nad Nisou o prominutí poplatku. Pokud poplatek prominut nebude, bude s žadatelkou uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši stanovených pravidel.

- dále Mgr. David informuje zastupitele, že podepsal s dalšími starosty obcí deklaraci – společného zájmu o spolupráci při organizaci hlavního olympijského parku "Jizerky 2018" v Jizerských horách při konání Zimních olympijských her 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu.

7. Závěr

- v 18,45 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Ing. Petra Macháčková, p. Jaroslav Jansa

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h