Zápis - 25.03.2009

Zápis z  3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. března 2009

1.  Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti  8 členů ZO (chybí MUDr. Milan Kvasnička)

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje pí. Marii Blahoutovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- pí. Blahoutová  byla schválena ověřovatelkou zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Ivo Richtera -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

-  Ing. Ivo Richter byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Mgr. Pavla Pilze - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Mgr. Pilz byl schválen druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Usnesení č. 7/2009 - splněno

Usnesení č. 10/2009 - trvá

Usnesení č. 8/2009 - trvá

Usnesení č. 11/2009 - na vědomí

Usnesení č. 9/2009 - splněno

Usnesení č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2009 - splněno

Schválení zápisu z minulého zasedání

-Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO - nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 25. února 2009 p. Rudolf Kout a Mgr. Pavel Pilz také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání - nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m : 

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce

3) Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2008

4) Přidělení obecního bytu

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program dnešního jednání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- žádost pí. Marie Blahoutové, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 518 o prodej části pozemku ppč. 12/8 v k. ú. Janov n. N.  - ostatní plocha (v ÚP zastavitelná plocha) o celkové výměře 719 m2  označená dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2 

- komise s prodejem souhlasí a navrhla minimální kupní cenu 250,- Kč/ m2 a jistinu ve výši 4.000,- Kč

- jistina byla složena

- vyvěšeno na úřední desce od 2. 3. 2009 do 17. 3. 2009

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 12/8 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 719 m2  označená dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2 paní Marii Blahoutové, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 518 za cenu 36.823,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

3. Schválení hospodaření ZŠ a MŠ Janov nad Nisou za rok 2008

- Ing. Radek Jelínek jako předseda Finančního výboru po projednání na zasedání Finančního výboru dne 23. 3. 2009 doporučuje Zastupitelstvu obce schválit výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2008 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 78.454,69 Kč do rezervního fondu

- FV dále doporučuje, vzhledem k výši rezervního fondu, budoucí požadavky školy na investice řešit částečným převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic

- Mgr. David navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2008 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 78.454,69 Kč do rezervního fondu.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

4. Přidělení obecního bytu

- Mgr. David informuje zastupitele, že se uvolnil jeden obecní byt v Hraničné č. p. 180 o velikosti 1+1, v současné době jsou dva zájemci o byt, je to paní M. Bilá a p. J. Chadima

- p. starosta navrhuje byt přidělit paní Monice Bilé, protože se v současné době nachází v těžké životní situaci, kdy přišla o byt ne svojí vinou a má dvě malé děti

- p. starosta ještě dodává, že nájemní smlouvu by s paní Bilou doporučoval uzavřít na dobu určitou a to na dobu jednoho roku, s tím, že paní Bilá bude řádně platit nájemné a doplatí veškeré pohledávky vůči obci- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává tedy návrh usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+1 v Hraničné č. p. 180 paní Monice Bilé, trvale bytem Hraničná č. p. 216, Janov nad Nisou a to na dobu určitou jeden rok." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Daniela Davida byl schválen

5. Různé

- Mgr. David informuje přítomné zastupitele, že protistrana v kauze TOP-GUM se odvolala proti rozsudku, tudíž bude vyvoláno nové jednání

- dále pan starosta informuje zastupitele o tom, že nájemce samoobsluhy pan Kuncl dostal od majitele objektu Janov n. N. č. p. 121 pana Pavienského výpověď z nájmu, výpovědní lhůta je 3 měsíce 

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou  v  18.05 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

ověřovatelé: Marie Blahoutová, Ing. Ivo Richter

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h