Usnesení - 29.04.2020

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. dubna 2020

Usnesení č. 23/2020

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1631/6 k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 24/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/2 označené dle geometrického plánu č. 336-103/2019 jako část a) o výměře 8 m2 paní P. Š. za cenu 2. 400,- Kč.

Usnesení č. 25/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4009048/VB/3 -- JN, Janov n. N., Loučná p.č. 1481/1 -- svod, kNN na pozemku ppč. 1750/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 26/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1486/1 k. ú. Loučná nad Nisou pro pana F. H.. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši (minimálně 1.000,- Kč + DPH).

Usnesení č. 27/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování kanalizační přípojky k objektu če. 1390 Hraničná nad Nisou ve výši 14.760,- Kč panu J. U.

Usnesení č. 28/2020

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění směny pozemků:

část pozemku 1620/1- ostatní plocha o celkové výměře 8 167 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 338-112/2019 jako 1620/3 o výměře 1 584 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou za

v majetku manželů J. G. a N. S. G.

Usnesení č. 29/2020

ZO schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet /dle vyhlášky 220/2013 Sb./ příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2019. K řádnému schválení účetní závěrky a závěrečného účtu byly předloženy ZO dokumenty Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 30/2020

ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2019 ve výši + 80 736,62 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 49.289,62 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky + 31 447,- Kč / ve výši snížených výdajů za mandatorní položky/ zřizovateli školy.

Usnesení č. 31/2020

ZO nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 30 173,- Kč /odpisy/ z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 32/2020

ZO neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený O. R. a P. R. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 33/2020

ZO neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený P. S. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 34/2020

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

žadatelSídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Advent 13.750,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Mariánská pouť 8.333,- Kč
R.F.     Letecký den 4.583,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 8.000,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

Usnesení č. 35/2020

ZO Janov nad Nisou rozhoduje :

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000 Kč
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 32.500 Kč
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, 468 11 Janov nad Nisou 54 17.500 Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 36/2020

ZO Janov nad Nisou:

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec -- IV Perštýn ve výši 6.855,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Usnesení č. 37/2020

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vančurova 465/20, Liberec na projekt: Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny.

Usnesení č. 38/2020

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 26.100,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI.

Usnesení č. 39/2020

ZO schvaluje následující rozpočtová opatřeni č. 1/2020

V 6402 5364 11.285   vratka volby
P   4122 50.210   dotace -- křížek Loučná
P 6409 2111 36.000   Ilgnerová příspěvek na DPP
V 4351 5321 50.000   Hosnédl příspěvek na DPP
P   1122 519.840   DPPO
V 6399 5365 519.840    
P   4222 91.140   kanalizace Hrabák
P   4116 3.900 29014 dotace lesy
V 5213 5139 100.000   krizová opatření
P   4216 1.199.173,60 107517969 ZŠ dotace
P   4116 813.261,75 107117016  
V 3113 5336 1.199.173,60 107517969  
V 3113 5336 813.261,75 107117016  
P   2451 2.038.861,23   vratka ZŠ
V 6171 6121 2.058.826,23    

Příjem: 4.752.386,58

Výdej: 4.752.386,58

Usnesení č. 40/2020

ZO schvaluje prodej vozidel Škoda Yeti 4x4 a Škoda Rapid na protiúčet při nákupu nových vozidel.

Usnesení č. 41/2020

ZO Janov nad Nisou, na návrh TJ Sokol Janov nad Nisou, schvaluje nového člena SR Janovské o.p.s. pana P. N.

Usnesení č. 42/2020

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití") Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h