Zápis - 23.02.2011

Zápis z  2.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 23. února  2011

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal, Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Hatašovou - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- ing. Hatašová byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Kordače - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl  zvolen  členem návrhové komise

V 17,05 přichází p. ing. Zelenka - 9 členů

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. P. Kordač -  nemá připomínky

- p. M. Líbal - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2)  Prodej majetku obce

3) Schválení cen vodného - stočného pro rok 2011

4) Žádost o dotaci z POV

5) Komunitní plánování

6) Různé a interpelace

7) Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

- Návrh prodeje  části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/2 o výměře 31 m2

Zájemce: D. K., Janov nad Nisou č. p. ...

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu  250,- Kč/m2 + podíl na vypracování GP  a jistinu ve výši 800,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/2 o výměře 31 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Návrh prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/9 o výměře 31 m2.

Zájemce: manželé J. a V. V., bytem Janov nad Nisou č. p. ...

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2  + podíl na vypracování GP  a jistinu ve výši 4.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/7 o výměře 22 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/3 o výměře 89 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/9 o výměře 31 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 250,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Návrh prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2.

Zájemce:  J. B., bytem Janov nad Nisou č. p. ...

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 150,- Kč/m2 + podíl na vypracování GP a jistinu ve výši  8.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku ppč. 268/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - zahrada o celkové výměře 500 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 268/6 o výměře 233 m2, části pozemku ppč. 269/3 k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost o celkové výměře 285 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 269/9 o výměře 197 m2 a části pozemku ppč. 1381/2 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 155 m2 označené dle GP č.  524-764/2010 a č. 1033-764/2010 jako 1381/8 o výměře 93 m2  a navrhuje minimální kupní cenu 150,- Kč/m2.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

* Prodej části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1329 m2 ( v ÚP - zastavitelná plocha ) označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2.

Zájemce: L. V., trvale bytem ...

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 a jistinu ve výši 8.000,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 1. 2. 2011 do 17. 2. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 56/30 k. ú. Janov nad Nisou  o celkové výměře 1329 m2  - zahrada - označené dle geometrického plánu č. 1014-56/2010 jako 56/43 o výměře 302 m2 panu  L. V., bytem ... za cenu 77. 765 Kč.

  hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Prodej pozemku ppč. 48/7  k. ú. Janov n. N. o výměře 32 m2 - zahrada ( v ÚP zast. plocha)

Zájemce: H. Z., trvale bytem ...

Vyjádření komise: Komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2 a jistinu ve výši 600,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 1. 2. 2011 do 17. 2. 2011

Jistina byla složena.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč.  48/7  k. ú. Janov n. N. o výměře 32 m2 - zahrada - paní H. Z., bytem za cenu 6. 592,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Návrh na snížení ceny za prodej Kulturního domu

- komise navrhuje snížit cenu na 1. 290. 000,- Kč + 300.000,- Kč kauci na to, že celková rekonstrukce objektu proběhne do 3 let od uzavření kupní smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje objektu čp. 239 ( Kulturní dům ) a stpč. 13/1 o výměře 264 m2 v k. ú. Janov nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 1. 290.000,- Kč + složení kauce 300.000,- Kč na to že celková rekonstrukce objektu proběhne do 3 let od uzavření kupní smlouvy. Vrácení kauce je podmíněno předložením kolaudačního rozhodnutí nejdéle do 3 let od prodeje.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Návrh na prodej objektu čp. 517 - Bývalé KINO

komise navrhuje nechat udělat znalecký posudek na objekt čp. 517 na stpč. 546 k. ú. Janov n. N. + stpč. 546 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2 k. ú. Janov n. N. a garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov n. N. + stpč. 574/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 k. ú. Janov n. N.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním znaleckého posudku na objekt čp. 517 na stpč. 546 k. ú. Janov n. N. + stpč. 546 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 868 m2 k. ú. Janov n. N. a garáže na stpč. 574/2 k. ú. Janov n. N. + stpč. 574/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 k. ú. Janov n. N.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David informuje zastupitele o dopisu, který dostal od Residenční Loučná s. r. o. ve kterém uvádí, že jejich investiční partneři po návštěvě obce Janov nad Nisou a po rozhovorech s ostatními účastníky na trhu museli konstatovat, že jejich plány nemohou být uskutečněny pokud nedojde k dalšímu jednání a změně kupní smlouvy.

Sdělují, že pokud obec nebude chtít znovu otevřít jednání o lepších podmínkách pro obě strany, budou nuceni tento projekt s okamžitou platností přerušit a nepřistoupit k nákupu uvedených pozemků.

- k tomuto Mgr. David sděluje, že do 10. 1. 20011 měla být podepsána kupní smlouva. To však učiněno nebylo.

- Ing. Zelenka navrhuje oznámit Wild Oak, s. r. o., že smlouva vypršela a že dojde k výmazu práva předkupního a pověřit starostu aby spolu s právním zástupcem provedly vše potřebné pro výmaz předkupního práva - zastupitelé souhlasí

3. Schválení cen vodného - stočného pro rok 2011

- Mgr. David informuje zastupitele o skutečných nákladech na vodné a stočné za rok 2010.

Náklady na vodné činí 8,66 Kč/m3 s DPH (  7,88,- Kč/ m3 bez DPH)

Náklady na stočné činí 32,13 Kč/m3 s DPH ( 29,21,- Kč /m3 bez DPH)

navrhuje tedy cenu vodného na  rok 2011 ve výši  9,- Kč/m3 a cenu stočného na rok 2011 ve výši  33,- Kč/m3

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů, zda mají nějaké připomínky k jeho návrhu - nemají

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2010 ve výši 8,66 Kč/m3 s DPH (  7,88,- Kč/ m3 bez DPH) a náklady na stočné v roce 2010 ve výši  32,13 Kč/m3 s DPH ( 29,21,- Kč /m3 bez DPH)

 hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného  a stočného pro rok 2011 ve výši vodné 9,-  Kč/m3 a stočné 33,- Kč/m3.

 hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4.  Žádost o dotaci z POV

- Mgr. David informuje zastupitele, že je možno podat žádost o dotaci z Grantového fondu - Program obnovy venkova - program č. 17. Připravuje se žádost pod názvem „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou - dotace na úroky za rok 2011” do DT 8 - dotace na úroky. Součástí žádosti je i povinná příloha - výpis usnesení zastupitelstva obce, ve kterém schvaluje podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce.

Vzhledem k tomu, že není jisté zda obec uspěje, je v rozpočtu počítáno s celou předpokládanou částkou na úroky z úvěru. Proto by neměl být problém takovéto usnesení přijmout. Jelikož nejsme schopni předem odhadnout přesnou výši úroků za celý rok, budeme kalkulovat s odhadovanou částkou 660. 000,- Kč.

-  Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem

" Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou - dotace na úroky za rok 2011" do Grantového fondu - Program obnovy venkova - program č. 17 ve výši 660.000,- Kč. Vlastní podíl je v rozpočtu  vyčleněn na výdajové položce 6310 5141 úroky vlastní.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- Mgr. David dává návarh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje aktualizaci „ Programu obnovy vesnice” pro rok 2011

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Komunitní plánování

- Mgr. David informuje zastupitele o komunitním plánování - což je metoda plánování sociálních služeb při níž jsou do plánování zapojeni všichni aktéři, tedy uživatelé ( klienti sociálních služeb ), poskytovatelé ( organizace poskytující sociální služby ) i zadavatelé  ( představitelé místních samospráv) sociálních služeb.

Cílem komunitního plánování sociálních služeb je vytvořit síť sociálních služeb, která bude odpovídat skutečným potřebám uživatelů.

Město Jablonec nad Nisou bude nyní vytvářet Komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících pro období 2012 - 2015. Financování tvorby komunitního plánu bude zajištěno z projektu IP2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji.

Odborný koordinátor komunitního plánování, zaměstnanec Krajského úřadu Libereckého kraje, bude komunikovat s obcemi a aktivně se podílet na jejich zapojení do procesu komunitního plánování.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s připojením obce Janov nad Nisou ke komunitnímu plánování sociálních služeb města Jablonce nad Nisou a pověřuje Mgr. Simonu Huškovou, odborného koordinátora komunitního plánování pro ORP Jablonec nad Nisou, zastupováním obce v Řídící skupině komunitního plánování.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

6. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že byla strážníky OP provedena kontrola v objektu čp. 552 , týkající se způsobu vytápění. Bylo zjištěno, že v domě je jako topivo uskladněno pouze dřevo a uhlí.

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že byl vyzván majitel pozemku na kterém stojí poutač na Penzion Uko, aby předložil stavební povolení nebo stavbu ihned odstranil.

- Dále Mgr. David sděluje, že mluvil s firmou, která poutač stavěla, že do 14 dnů předloží všechna vyjádření

- ing. Zelenka požaduje předložení stavebního povolení. Pokud toto nepředloží, žádá provedení ohlášení černé stavby na stavebním úřadě - zatupitelé souhlasí

- p. Surkov se dotazuje, zda se počítá se stavbou kanalizace okolo sokolovny

- Mgr. David sděluje, že na tuto stavbu v současné době obec nemá finanční prostředky.

- do příštího zasedání ZO starosta zjistí cenu projektu - pro případnou spoluúčast občanů na financování kanalizace a  platnost stavebního povolení

- ing. Zelenka informuje zastupitele, že na příštím zasedání předloží návrh nových zásad prodeje pozemků - které budou nejprve projednány na FV.

- paní Frková upozorňuje na přetékající vodu z nově vybudovaného bazénku u čp. 552. Přetékající voda podmáčí pozemky v majetku obce.

- ing. Zelenka žádá toto nahlásit jako černou stavbu na stavebním úřadě - zastupitelé souhlasí

7. Závěr

V 18,15 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 2. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

Ověřovatelé: ing. Olga Hatašová, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h