Zápis - 30.03.2016

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 30. března 2016

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Mgr. Marie Bürgerová,  Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluven: Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů (chybí Jaroslav Jansa, Michal Surkov).

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje Mgr. Bürgerovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Bürgerová  byla  zvolena  ověřovatelkou  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Zelenka byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje Ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – p. Ing. Zelenky a p.  Ing. Jelínka, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu - nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2016
  4. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově n. N. 2016
  5. Prezentace návrhu rekonstrukce bývalého Kulturního domu (powerpoint – na jednání předloží Ing. Zelenka)
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Pozemky na Hrabětické louce

- starosta vítá na zasedání ZO Janov nad Nisou paní Duškovou – zástupkyni fy. Jablotron Alarms a. s.

- pí. Dušková sděluje zastupitelům, že pan Dědek koupil pozemky na Hraběticích v dobrém úmyslu, aby Jizerská magistrála dále dobře sloužila, a pozemky od obce by napomohly scelit pozemky tak, aby nemohlo dojít ke znemožnění provozování magistrály.

- starosta konstatuje, že zastupitelstvo již několikrát o tomto jednalo, ale nikdy se nedošlo k nějakému závěru. Proto by bylo dobré rozhodnout zda obecní pozemky prodat, směnit, darovat či nikoliv apod. Zároveň zkonstatoval že bude oslovena KSS LK, aby opravili krajnici silnice mezi „Kapličkou“ a penzionem Heidy a případně zda by bylo možné silnici částečně rozšířit.

- paní Dušková za fy. Jablotron Alarms. a. s. navrhuje směnu pozemků za jiný ucelený pozemek, který by byl obci prospěšný.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou

1) souhlasí s  vypracováním GP na rozdělení pozemků ppč. 1371/1, 1368/1, 1362 vše k.ú. Janov nad Nisou ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

2) pověřuje starostu jednáním o budoucí směně pozemků

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - Usnesení č. 18 bylo schváleno

* Žádost od – Lesy ČR, s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 614, Jablonec nad Nisou na odkoupení pozemků:

- ppč. 1330 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 34 m2

- ppč. 1734 k. ú. Loučná nad Nisou – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1585 m2

- ppč. 1356/1 k. ú. Loučná nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 1382 m2

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu takto:

- ppč. 1330 …..... 100,- Kč/m2

- ppč. 1734 …..... 200,- Kč/m2

- ppč. 1356/1 ….. 100,- Kč/m2

- Ing. Zelenka sděluje, že by obec pozemky prodávat neměla, že Lesy ČR z těchto krásných lesních cest udělají další ohromné široké cesty, aby se tam těžaři dostali velkou technikou

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. - ppč. 1330 k. ú. Janov nad Nisou – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 34 m2, pozemku  ppč. 1734 k. ú. Loučná nad Nisou -  ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 1585 m2 a pozemku ppč. 1356/1 k. ú. Loučná nad Nisou -  trvalý travní porost o výměře 1382 m2 a navrhuje minimální kupní ceny takto: u pozemku ppč. 1130  a 1356/1...100,- Kč/m2 a u pozemku ppč. 1734...200,- Kč/m2.

hlasování PRO 2 PROTI 5 ZDRŽEL  SE  0 -Usnesení nebylo schváleno (Bürgerová,Jelínek,Kulich,Mlejnek,Zelenka)

v 17,50 hodin přichází p. Jaroslav Jansa – 8 členů

* Zřízení služebnosti na pozemku ppč. 1419/7 k. ú. Loučná nad Nisou ve prospěch pozemku stpč. 553 k. ú. Janov nad Nisou.

Zveřejnění záměru zřízení služebnosti bylo od 3. 3. 2016 do 19. 3. 2016

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje zřízení níže vymezené pozemkové  služebnosti zatěžující pozemek, pozemkovou parcelu č. 1419/7, v k.ú. Loučná nad Nisou (dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb. 

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  3  - Usnesení č. 19 bylo schváleno  (Zelenka, Jelínek, Jansa)

* Žádost o odkoupení nemovitosti, bytového domu č. p. 104, kůlny a pozemků stpč. 166 a stpč. 398 v k. ú. Hraničná nad Nisou za stanovenou cenu 2. 100.000,- Kč.

Zveřejnění prodeje:  od 1. 2. 2016 do 17. 2. 2016

Zájemce: P. H., trvale bytem ….

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej objektu k bydlení č. p. 104 na st. p. 166, jiné stavby bez č. p. nebo bez č. e. na st. p. 398, pozemku st. p. 166 a pozemku st. p. 398 vše k. ú. Hraničná nad Nisou panu P. H., bytem …..  za cenu 2. 100.000,- Kč

hlasování PRO 6 PROTI 2 ZDRŽEL  SE  0  - Usnesení č. 20 bylo schváleno ( Bürgerová, Mlejnek)

* Schválení Smluv o zřízení služebnosti

- Mgr. David předložil zastupitelům návrhy smluv o zřízení služebnosti mezi paní P. B. a obcí a paní O. F. a obcí, o kterých již zastupitelé jednali.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí:

1) s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi P. B. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti na pozemek pozemková parcela č. 1437/12, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, zapsané na listu vlastnictví č. 1126 (dále jen „Služebný pozemek“)

2) za předpokladu splnění podmínky zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti mezi P. B. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti do katastru nemovitostí, s neuplatněním svého práva odstoupit od kupní smlouvy a svého práva na smluvní pokutu, a dále se zrušením svého předkupní práva ke Služebnému pozemku dle kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela č. 1437/12, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou mezi P. B. a obcí Janov nad Nisou ze dne 15.10.2012.

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  1  - Usnesení č. 21 bylo schváleno (Zelenka)

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí:

1) s  uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti mezi O. F. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti na pozemek pozemková parcela č. 1480/3, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, zapsaný na listu vlastnictví č. 1112 (dále jen „Služebný pozemek“)

2) za předpokladu splnění podmínky zápisu Smlouvy o zřízení služebnosti mezi O. F. jako povinnou ze služebnosti a obcí Janov nad Nisou jako oprávněnou ze služebnosti do katastru nemovitostí, s neuplatněním svého práva odstoupit od kupní smlouvy a svého práva na smluvní pokutu, a dále se zrušením svého předkupní práva ke Služebnému pozemku dle kupní smlouvy na pozemek pozemková parcela č. 1480/3, v katastrálním území Loučná nad Nisou, obec Janov nad Nisou mezi O. F. a obcí Janov nad Nisou ze dne 9. 5. 2006 res. 8. 3. 2012.

hlasování PRO 7  PROTI 0 ZDRŽEL  SE  1  - Usnesení č. 22 bylo schváleno (Zelenka)

3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2016

- Mgr. David informuje zastupitele, že v termínu  do 31. 3. 2016 je možno podat žádost o dotaci z Dotačního fondu: Oblast podpory č. 2 - Regionální rozvoj, Program 2.1 - Program obnovy venkova. Součástí žádosti je i povinná příloha výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce. Připravujeme žádost pod názvem „Oprava místní a účelové komunikace v Janově nad Nisou“ do DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť. Vzhledem k tomu, že termín realizace aktivit je od 1.1.2016 do 31.12.2016 a je možno podat pouze jednu žádost připravili jsme žádost na v rozpočtu plánovanou opravu komunikací v Hraničné (Loučné). Dle Podmínek pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova - program č. 2.1 Program obnovy venkova je maximální výše dotace pro obec naší velikosti 300.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava místní a účelové komunikace v Janově nad Nisou“ do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2016, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu roku 2016 je alokována částka 1 500 000,- Kč.

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0  - Usnesení č. 23 bylo schváleno

4. Přidělení dotací v rámci programu Volnočasových aktivit v Janově n. N. 2016

- Mgr. David informoval  přítomné zastupitele o jednání Komise pro kulturu a sport dne 21.3. 2016. Komise na svém jednání posoudila všechny žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016, jehož výsledkem je předložená tabulka s rozdělenými finančními prostředky:

Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. Projekt Získané body Úspěšnost v % Výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 60 100 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská sklářská pouť 40 67 4.690,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Čarodějnice 60 100 8.000,- Kč
Eva Kořánová Janov n. N. 1048 12. 3. 1963 Promítání a povídání 53 88 2.640,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N. 439 4. 7. 1947 Petangový turnaj 55 92 9.016,- Kč

Zároveň Komise pro kulturu a sport zkonstatovala, že žádosti od TJ Sokol Janov n. N., z. s.  a Janovských 11 a 19 km, z. s.  nebyly hodnoceny, jelikož žadatelé nesplnili podmínku č. 4  z Pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov n. N. 2016 – že „Příspěvek nebude poskytnut těm žadatelům, kteří jsou dlužníky obce Janov nad Nisou.“ K tomu došlo pozdním dodáním vyúčtování minulé dotace.

- Mgr. David sděluje, že dalším šetřením bylo zjištěno, že dle daňového řádu se Janovských 11 a 19 km, z. s.  nedopustilo porušení hospodářské kázně ( termín byl dodržen ), a TJ Sokol Janov vrátila peníze z minulé dotace, takže v současné době též není dlužníkem obce.

- z tohoto důvodu Mgr. David navrhuje schválit poskytnutí dotace projednaným žadatelům a žádosti Janovských 11 a 19 km, z. s.  a TJ Sokol Janov n. N., z. s.  budou projednány na příštím zasedání

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí, že Janovských 11 a 19 km z. s. a TJ Sokol Janov n. N. z. s. nejsou dlužníky Obce Janov nad Nisou dle zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů pro účely možného poskytnutí dotace ( příspěvku) z rozpočtu Obce Janov nad Nisou.

- Mgr. Bürgerová se dotazuje na nízký počet členů Komise pro kulturu a sport při hodnocení žádostí

- p. David Jelínek sděluje, že při tak krátkém možném čase, kdy komise musí žádosti vyhodnotit nemůže zajistit přítomnost všech členů komise

- Mgr. David sděluje, že by se pravidla měla pro příště změnit tak, aby komise měla více času na vyhodnocení žádostí

-  Mgr. David dává návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 201 6 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

Žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. Projekt Výše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 00079481 Mariánská sklářská pouť 4.690,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Čarodějnice 8.000,- Kč
Eva Kořánová Janov n. N. 1048 12. 3. 1963 Promítání a povídání 2.640,- Kč
Josef Hanzlovič Janov n. N. 439 4. 7. 1947 Petangový turnaj 9.016,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 24 bylo schváleno

5. Prezentace návrhu rekonstrukce bývalého Kulturního domu

- Mgr. David předal slovo Ing. Zelenkovi, který sdělil zastupitelům, že je chce seznámit s tím , co je v projektové dokumentaci připraveno. Promítl současný stav i vizualizaci možného budoucího stavu objektu a to jak exteriéru tak interiéru.

- zkonstatoval, že objekt je ve velmi špatném stavu – zejména krovy (trámy napadené škůdci)

- jelikož rekonstrukce celého objektu by byla velmi finančně náročná, navrhl zrekonstruovat pouze přízemí, kde by bylo umístěno informační centrum a výstavní sály

- Ing. Jelínek sděluje, že zastupitelstvo souhlasilo s vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci objektu bývalého Kulturního domu z důvodu, aby byla obec připravena na případné podání žádosti o dotaci, protože v současné době obec nemá prostředky na rekonstrukci objektu z vlastních prostředků. Do současné doby však nebyl vypsán žádný dotační titul, který by byl vhodný pro realizaci tohoto projektu. Zároveň zkonstatoval, že se obec již několikrát snažila provozovat informační centrum a pokaždé byla nucena ho zrušit z důvodu, že se to finančně nevyplatilo.

- zastupitelé navrhují provést alespoň nejnutnější opravy, aby nedocházelo k další devastaci objektu.

- závěrem se zastupitelé dohodli na tom, že starosta nechá vyčíslit, kolik by stála rekonstrukce střechy  ze zvednutím krovu a dále zajištění sklepních prostor proti propadnutí.

6. Různé a interpelace

- Ing. Mlejnek konstatuje, že je třeba opravit opěrnou zeď vedoucí od kostela k domu p. Chvaliny

- Mgr. David ukázal Ing. Mlejnkovi dopis, ve kterém upozorňuje KSS LK na havarijní stav zdi a žádá o opravu. Dále pak sděluje, že již několikrát byl s cestmistrem na místě a ten mu pokaždé sdělil, že bude žádat, aby toto bylo zaneseno do plánu oprav – dosud se však nic nestalo.

- Ing. Mlejnek navrhuje brigádně vymýtit nálety a uklidit Staré hřiště. Je si vědom, že tento pozemek není v majetku obce, ale vzhledem k tomu, že se nachází v jejím katastru a občané (Základní škola, sportovní kluby) Janova n. N. jej využívají, bylo by dobré uvést hřiště do uspokojivého stavu a zastavit jeho devastaci. Brigádníci budou pracovat zdarma, žádá pouze obec o příspěvek na benzín do pil a občerstvení brigádníků.

- Mgr. David upozorňuje na to, že je třeba nejprve získat povolení majitele pozemku což je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Pak nebude problém přispět na benzín a na občerstvení brigádníků.

- dále pak sděluje, že pokud by obec chtěla získat hřiště do svého vlastnictví, musela by nejprve AOPK převést pozemek na ÚZSVM a od něj by teprve bylo možné pozemek získat.

- Ing. Mlejnek sděluje, že také požádal zástupce Technické univerzity v Liberci – katedru designu, zda by jejich studenti nemohli vypracovat seminární práci na využití bývalého KINA v Janově nad Nisou

7. Závěr

V 19,45 hodin ukončuje starosta obce 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

pí. Renata Mádlová, místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Mgr. Marie Bürgerová

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h