Zápis - 02.10.2019

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 2. října 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov,

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,03 hodin za přítomnosti 7 členů.

V 17,04 hodin přichází Mgr. Bürgerová – 8 členů

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

V 17,10 hodin přichází p. Surkov – 9 členů

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)

2) Prodej majetku obce Janov nad Nisou

3) Rozpočtové změny č.7/2019

4) Stanovení počtu zaměstnanců obce Janov nad Nisou

5) Návrh na změnu platného územního plánu

6) Žádosti o dotaci z rozpočtu obce Janov nad Nisou

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce Janov nad Nisou.

* Návrh prodeje pozemku stpč. 253 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště o výměře 169 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

zájemce: R. J.

Vyjádření komise: komise navrhuje nechat vypracovat znalecký posudek a pozemek nabídnout k prodeji

Jistina: 5.000,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 77 bylo schváleno

* Návrh prodeje pozemku ppč. 666/2 – trvalý travní porost o výměře 235 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: Tělovýchovná jednota Bižuterie, z. s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00526690.

Vyjádření komise: komise se nedohodla, zda nabídnout k prodeji či nikoli

V případě, že ZO rozhodne o prodeji pozemku, bude činit jistina 5.000,- Kč a bude třeba nechat vypracovat znalecký posudek.

hlasování: PRO 3 PROTI 5 ZDRŽEL SE 1

( David,Surkov,Pěnička) (Fejgl, Bürgerová,Kittel,Kulich,Pospíšilová) (Mádlová)

- usnesení nebylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 957/2 – trvalý travní porost o výměře 26 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: P. L.

Návrh minimální kupní ceny: 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši

Zveřejněno bylo od 10. 9. 2019 do 25. 9. 2019

Jistina: 2.000,- Kč – byla zaplacena

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 78 bylo schváleno

* Prodej pozemku ppč. 1087/7 – trvalý travní porost o výměře 2 399 m2 v k. ú. Janov na Nisou

Zájemci: - D. Š. a T. Š.

J. R.

Byl vypracován znalecký posudek, podle něhož obvyklá cena činí 202.000,- Kč

Zveřejněno bylo od 10. 9. 2019 do 25. 9. 2019

Jistiny byly ve výši 5.000,- Kč byly zaplaceny.

Cena bude dále obsahovat cenu za vyhotovení znaleckého posudku 1. 800,- Kč.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 79 bylo schváleno

* Prodej tří pozemků:

Zájemci:

Byly vypracovány znalecké posudky, podle nichž obvyklá cena činí:

Cena bude dále obsahovat cenu za vyhotovení znaleckých posudků ( ppč. 898/12...1272,- Kč, ppč. 898/13 … 1272,- Kč a ppč. 898/5 … 1272,- Kč.)

hlasování: PRO 8 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

(Bürgerová)

- usnesení č. 80 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽEL SE 0

(Bürgerová, Kulich)

- usnesení č. 81 bylo schváleno

* Žádost o směnu pozemků:

  1. část ppč. 1610/2, část 1610/5 a stpč. 579 k. ú. Loučná n. N. v majetku manželů Grohových

    za část ppč. 1620/1 k. ú. Loučná n. N. v majetku Obce Janov nad Nisou

Zájemce: manželé J. G.a N. S.

Vyjádření komise: komise směnu doporučuje

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 82 bylo schváleno

* Odkoupení části pozemku ppč. 204 – zahrada o celkové výměře 634 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 642-197/2019 jako 204/3 o výměře 72 m2 - v majetku pana L. K.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 83 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 7/2019.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 3745 5139 - 478.555 oprava položky – kompostéry
V 3745 5321 478.555
V 6171 5011 40.000 mzdy
V 6171 5031 2.500 sociálka
V 6171 5032 1.800 zdravotní pojišťovna
V 3613 6121 4.000.000 rekonstrukce kulturáku
V 6409 5223 100.000 dotace římskokatolická církev opěrná zeď
V 6171 6121 - 4.144.300

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

OdPa Pol
V 3745 5139 - 478.555 oprava položky – kompostéry
V 3745 5321 478.555
V 6171 5011 40.000 mzdy
V 6171 5031 2.500 sociálka
V 6171 5032 1.800 zdravotní pojišťovna
V 3613 6121 4.000.000 rekonstrukce kulturáku
V 6409 5223 100.000 dotace římskokatolická církev opěrná zeď
V 6171 6121 - 4.144.300

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 84 bylo schváleno

a) schvaluje vypsání podlimitní veřejné zakázky na akci „ Rekonstrukce domu č.p. 239 Janov nad Nisou“

b) schvaluje závazek profinancování projektu „ Rekonstrukce domu č.p. 239 Janov nad Nisou“ v letech 2019-2020

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 85 bylo schváleno

4. Stanovení počtu zaměstnanců obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 86 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního a strategického plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podal p. J. D.

Předmět podnětu:

Ćást pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, o výměře cca 300 m2.

Důvod změny:

Důvodem je stavba domu na pozemcích st.p.č. 134 a části pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 566/1 k.ú. Janov nad Nisou je v ÚP Janov nad Nisou zařazen mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Změna ÚP Janov nad Nisou z nezastavitelných Ploch přírodních NP na zastavitelnou plochu o rozloze cca 300 m2 dle zákresu do situace v příloze.

Vyjádření pořizovatele :

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi nezastavitelné Plochy přírodní NP, které vymezují chráněná přírodní území, prvky ÚSES, II. zónu CHKO JH nebo plochy cenných biotopů. Vzhledem k tomu, že nový územní plán vymezil zbořeniště na pozemku st.p.č. 134 v k.ú. Janov nad Nisou o výměře 115 m2 jako součást stabilizované Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK (penzion Semerink), požádal žadatel o vymezení části navazujícího pozemku p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou o výměře 300 m2 mezi zastavitelné plochy pro umístění stavby domu.

Žadatel neuvádí, zda by se jednalo o dům pro komerční využití nebo rodinný dům, proto nelze specifikovat kategorii územního plánu. Dle funkčního využití by se jednalo buď o zastavitelnou Plochu občanského vybavení – komerční zařízení OK (penzion) nebo zastavitelnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR (rodinný nebo rekreační dům).

Lze konstatovat, že se předmětný pozemek p.č. 566/1 v k.ú. Janov nad Nisou nachází ve III. zóně CHKO JH a představuje stanoviště se zvýšenou ochranou přírodního prostředí.

Pořizovatel uvádí, že v procesu pořizování nového územního plánu vymezil návrh Územního plánu Janov nad Nisou ke společnému jednání na částech sousedních pozemků p.č. 588/5 a 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou zastavitelné plochy pro bydlení (lok. N.38 a N. 57). S vymezením zastavitelných ploch nesouhlasila ve svém stanovisku k návrhu ke společnému jednání AOPK ČR, Správa CHKO Jizerské hory, a to z následujících důvodů-cit: „Jedná se o plochy nově navržené jako zastavitelné, leží ve 3. zóně CHKO JH, jedná se o plochy v pohledově exponovaném, krajinářsky výjimečně hodnotném území v rámci CHKO JH, na okraji skupiny tradičních staveb v tradiční rozptýlené zástavbě oblasti Hrabětice – Severák, pozemky jsou součástí území s charakteristickou mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně, typické pro 3. zónu CHKO JH; na pozemcích je zjištěn luční biotop podhorského až horského smilkového trávníku a vlhké pcháčové s výskytem zvláště chráněného druhu rostliny (Dactylorhiza fuchsii); návrhy rozšiřují zástavbu do volné krajiny mimo typickou strukturu zástavby a jsou v rozporu se zásadami Plánu péče o CHKO JH (vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a zastavěné plochy ve III. zóně, maximálně chránit nelesní krajinu – louky, pastviny), s ochranou kulturní a historické charakteristiky krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona, s uchováním harmonicky utvářené krajiny s dochovanými památkami historického osídlení ve smyslu § 25 a s ochranou vzhledu oblasti podle Výnosu MKI ČR č. 13853/67 a zároveň v rozporu s ochranou zvláště chráněného druhu rostliny ve smyslu § 48 a 49 zákona); SEA doporučila ponechat stávající využití“. Lokality č. N.38 a N.57 byly z návrhu územního plánu k veřejnému projednání vypuštěny. Nesouhlas s vymezením zastavitelných ploch pro bydlení na pozemcích p.č. 588/5 a 588/8 v k.ú. Janov nad Nisou AOPK ČR, Správa CHKO JH opakovaně potvrdila při dohodovacím jednání po veřejném projednání o návrhu územního plánu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o totožný luční porost s podobnými přírodními podmínkami, lze předpokládat i stejný výskyt stejného biotopu a možnost výskytu chráněných druhů rostlin. Proto byly tyto pozemky zařazeny mezi Plochy přírodní NP s podmínkami využití, které zajišťují přísnější ochranu přírodního prostředí. V tomto území je však cenná i zachovalá struktura zástavby s původními objekty tradiční lidové architektury s minimálním vlivem prvků novodobé architektury. V tomto území je tedy třeba vyloučit rozvoj zástavby v krajině a zachovat ráz lokality jako celku.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Výjimkou je lokalita U.5 pro jeden rodinný dům, která byla do územního plánu Janov nad Nisou převzata z předchozí platné územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu obce Janov nad Nisou; není tedy v území nově zastavitelnou plochou.

Navíc lze konstatovat, že po schválení nového Územního plánu Janov nad Nisou je v obci navrženo dostatečné množství rozvojových ploch.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemků p.č. 566/1 i st.p.č. 134 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je především ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

Přílohy:

Řešené území:

situace z KN

hlasování: PRO 3 PROTI 5 ZDRŽEL SE 1

(David,Mádlová,Surkov) (Kulich,Kittel,Bürgerová,Pospíšilová,Fejgl) (Pěnička)

-usnesení nebylo schváleno

6. Žádost o dotaci z rozpočtu obce.

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč na akci „Oprava opěrných zdí a schodů v areálu pomníku padlým z 1. světové války“, Římskokatolické farnosti Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Římskokatolickou farností Janov nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 -Usnesení č. 87 bylo schváleno

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2019/2020“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2019/2020“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(David)

-Usnesení č. 88 bylo schváleno

7. Různé a interpelace.

8. Závěr.

V 18,55 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 8. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Pavel Pěnička

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h