Usnesení - 29.03.2017

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. března 2017

Usnesení č. 15/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 752 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o výměře 49 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 16/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 634/2 – k. ú. Hraničná nad Nisou - trvalý travní porost, o výměře 727 m2 panu R. Z. Brno za cenu 72. 700,- Kč.

Usnesení č. 17/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4000290/006 JN, Janov (nad koupalištem) – rekonstrukce NN na pozemcích ppč. 1326/2 a 1327/1 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za cenu 11.900.- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 18/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015048/VB/003 – JN, Janov n. N., Loučná, p.č. 1419/7 – kNN na pozemku ppč. 1744 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 19/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro uložení vypouštěcího potrubí (včetně ochranného pásma) od ČOV na pozemku ppč. 1760/10 k. ú. Loučná nad Nisou pro A. P. a D. P., Janov nad Nisou. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu za cenu 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši ( minimálně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

Usnesení č. 20/2017

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 75/2016 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016b jako 756/6 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 ( budoucí 756/6) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

Usnesení č. 21/2017

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje směnu části pozemku ppč. 1362 ostatní plocha o celkové výměře 2 252 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1222-022/2016 jako 1362/3 o výměře 1 420 m2, části pozemku ppč. 1368/1 trvalý travní porost o celkové výměře 3 737 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1368/3 o výměře 1 514 m2 a části pozemku ppč. 1371/1 ostatní plocha o celkové výměře 1 975 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1223-023/2016 jako 1371/1 o výměře 1 653 m2 v majetku Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 za část pozemku ppč. 1095 trvalý travní porost o celkové výměře 29 356 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1095/2 o výměře 24 m2, část pozemku ppč. 1148/1 trvalý travní porost o celkové výměře 62 919 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1148/4 o výměře 51 m2, část pozemku ppč. 738/2 trvalý travní porost o celkové výměře 37 112 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1235-056/2016a jako 738/7 o výměře 642 m2 a část pozemku ppč. 756/1 trvalý travní porost o celkové výměře 13 864 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1250-084/2016 jako 756/7 o výměře 3 870 m2 v majetku JABLOTRON ALARMS a. s., Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou.

b) schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na právo přístupu přes pozemek ppč. 756/1 ( budoucí 756/7) k. ú. Janov nad Nisou pro budoucího majitele pozemku 756/1 k. ú. Janov nad Nisou dle GP č. 1250-084/2016.

c) pověřuje starostu obce přípravou a podpisem smluv

Usnesení č. 22/2017

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce svoláním schůzky všech zúčastněných nad řešením problému.

Usnesení č. 23/2017

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 24/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na právo chůze a jízdy na pozemku ppč. 266/2 k. ú. Hraničná nad Nisou pro čp. 255 na stpč. 396, čp. 43 na stpč. 82, čp. 158 na stpč. 190 a objekt bez čp. na stpč. 326/2 vše v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 25/2017

Zastupitelstvo obce Janov n.N. projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n.N. o dalším postupu pořizování Územního plánu Janov n.N.

Usnesení č. 26/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu

Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,- Kč
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4,Jablonec n. N. 00079481 Muzejní noc na Kristiánově 8.333,- Kč
Michal Surkov Janov n. N. 431 2. 4. 1973 Pálení čarodějnic 8.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 3.403,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Silvestrovský turnaj 2.750,-Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 5.833,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 14.883,- Kč
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.000,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 27/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 28/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele Obce Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 29/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje pravidla pro uzavírání Smlouvy o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý na bydlení v domě zvláštního určení pro občany obce Janova n. Nisou. Částka ve smlouvě bude snížena o 1.000,- Kč za každý rok trvalého pobytu v obci Janov n. Nisou za předpokladu, že žádající občan nemá vůči obci Janov n. Nisou nezaplacené pohledávky.

Usnesení č. 30/2017

Zastupitelstvo obce Janov n. Nisou na základě usnesení č. 29/2017 souhlasí s tím, že Smlouva o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý na bydlení v domě zvláštního určení mezi paní M. P. a mezi obcí Janov n. N. nebude uzavřena neboť v obci Janov n. N. žije více než 50 let a splňuje podmínku o bezdlužnosti vůči obci.

Usnesení č. 31/2017

Zastupitelstvo obce Janov n. Nisou na základě usnesení č. 29/2017 souhlasí s tím, že Smlouva o náhradě za finanční příspěvek poskytnutý na bydlení v domě zvláštního určení mezi paní H. P. a mezi obcí Janov n. N. nebude uzavřena neboť v obci Janov n. N. žije více než 50 let a splňuje podmínku o bezdlužnosti vůči obci.

Usnesení č. 32/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev. č. 169-2017/OSM/OSO mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 33/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ev. č. 122-2017/OSM/OSO mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Usnesení č. 34/2017

ZO Janov nad Nisou schvaluje přílohu č.1 („Vymezení majetku ve vlastnictví obce Janov nad Nisou, který se organizaci předává do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití") Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, příspěvkové organizace.

Usnesení č. 35/2017

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou Smlouvy o zřízení zákazu zatížení a zcizení nemovitosti mezi TJ Sokol Janov nad Nisou a Obcí Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h