Zápis - 24.04.2019

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. dubna 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

v 17,04 přichází Mgr. Bürgerová – 9 členů

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (prezence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

  3. Rozpočtové změny č. 3/2019

  4. Seznámení s výsledky kontroly Ministerstva vnitra ČR – samostatná působnost obce

  5. Prodej majetku obce

  6. Finanční dar

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace – Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 32 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 33 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 34 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny č. 3/2019

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol ÚZ
P   1122 846.830,00 DPPO
V 6399 5365 846.830,00 DPPO
V 6409 5179 7.000,00 příspěvky
V 6171 5192 -7.000,00  
V 6171 5194 50.000,00 dar
V 3113 6351 219.789,24 Poskytnutí investičního příspěvku na úhradu serveru pro ZŠ a MŠ Janov nad Nisou pořizovaného náhradou za starý nefunkční server
V 6171 6121 -269.789,24  

Příjem celkem: 846.830,00

Výdej celkem: 846.830,00

 OdPaPol ÚZ
P   1122 846.830,00 DPPO
V 6399 5365 846.830,00 DPPO
V 6409 5179 7.000,00 příspěvky
V 6171 5192 -7.000,00  
V 6171 5194 50.000,00 dar
V 3113 6351 219.789,24 Poskytnutí investičního příspěvku na úhradu serveru pro ZŠ a MŠ Janov nad Nisou pořizovaného náhradou za starý nefunkční server
V 6171 6121 -269.789,24  

Příjem celkem: 846.830,00

Výdej celkem: 846.830,00

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 35 bylo schváleno

4. Seznámení s výsledky kontroly Ministerstva vnitra ČR – samostatná působnost obce

Seznámení s výsledky kontroly Ministerstva vnitra ČR – samostatná působnost obce

Dne 12. března 2019 byla provedena kontrola Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly k výkonu samostatné působnosti obce Janov nad Nisou .

Opatření provedená k nápravě zjištěných nedostatků při kontrole MV ČR dne 12.3.2019

1) Obec porušila § 95 odst. 1 větu první zákona o obcích (o průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé) tím, že zápisy ze zasedání ZO konaných ve dnech 19. září 2018 a 27. února 2019 jsou opatřeny podpisy starosty a pouze jednoho z určených ověřovatelů (doloženo kopiemi předmětných zápisů).

Řešení zjištěných nedostatků:

Zápis z jednání ZO ze dne 27. února 2019 je již podepsán oběma zastupiteli. Zápis z 19. září 2018 je podepsán jen jedním zastupitelem a druhý zastupitel sdělil důvody pro které odmítl podepsat zápis a ty jsou součástí zápisu ze dne 19. září 2018. Na zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 24.4.2019 starosta obce upozornil zastupitele, kteří budou ověřovateli zápisu, aby zápis podepisovali vždy do 10 dnů po konání ZO – upozorněni budou i při odeslání zápisu ze zasedání ZO elektronickou poštou.

Termín: ihned

Osoby/orgán zodpovídající za nápravu a osoby/orgán zodpovídající za dodržování povinností: Zastupitelstvo obce, Mgr. Daniel David - starosta obce + zapisovatelka

2) Obec porušila § 95 odst. 2 větou druhou zákona o obcích (o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce) tím, že ZO na svém nejbližším zasedání nerozhodlo o podané námitce člena ZO proti zápisu ze zasedání ZO konaného 19. září 2018, doručené obecnímu úřadu dne 27. září 2018 a vedené pod č. j. 829/2018 (doloženo kopií námitky doručené dne 27. září 2018, č. j. 829/2018, kopiemi zápisů ze zasedání ZO konaných ve dnech 31. října 2018 a 21. listopadu 2018).

Řešení zjištěných nedostatků:

nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce

Nastane-li podobný případ bude zastupitelstvo postupovat dle zákona 128/2000 Sb. § 95 odst.2 .

Termín: ihned

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: Mgr. Daniel David – starosta obce

3) Obec porušila § 12 odst. 4 věty první a druhou zákona o obcích (obec vede evidenci právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) tím, že evidence právních předpisů, jež obec vydala, neobsahuje již zrušené právní předpisy, neobsahuje údaje o datech schválení, datech nabytí platnosti a datech pozbytí platnosti právních předpisů a současně je datum nabytí účinnosti označováno jako datum nabytí platnosti (doloženo kopií evidence obce Janov nad Nisou a příkladmo doloženo kopií OZV č. 1/2016 ).

Řešení zjištěných nedostatků:

Ke dni 12.4.2018 byla vytvořena nová evidence právních předpisů, které obec vydala, tak aby obsahovala všechny zákonem stanovené náležitost dle zákona 128/2000 Sb. § 12 odst. 4.

Termín: splněno - 12.4.2019

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: úřednice obce – R. Kupilíková

4) Obec porušila § 14 odst. 5 písm. d) InfZ (povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku) tím, že v případě žádosti o informace vedené pod č. j. 759/2018 neposkytla informace v zákonné lhůtě (doloženo kopiemi žádosti vedené pod č. j. 759/2018, stížnosti vedené pod č. j. 905/2018 a poskytnutí informací ze dne 29. října 2018).

Řešení zjištěných nedostatků:

Nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu obce, informace byla poskytnuta obratem po doručení stížnosti.

Nastane-li podobný případ bude obec postupovat dle zákona 106/1999Sb.

Termín: ihned

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: úřednice obce – R. Kupilíková

5) Obec porušila § 17 odst. 3 větu třetí InfZ (součástí oznámení musí být poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává) tím, že oznámení o výši úhrady ze dne 9. dubna 2018 (vedené k sp. zn. 300/2018) neobsahuje poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů stížnost (doloženo kopií oznámení o výši úhrady ze dne 9. dubna 2018).

Řešení zjištěných nedostatků:

nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu obce, poučení o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost podle § 16a odst. 1 písm. d), ze kterého je patrné, v jaké lhůtě lze stížnost podat, od kterého dne se tato lhůta počítá, který nadřízený orgán o ní rozhoduje a u kterého povinného subjektu se podává, již bylo součástí dalších oznámení.

Nastane-li podobný případ bude obec plně postupovat dle zákona 106/1999Sb.

Termín: ihned

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: úřednice obce – R. Kupilíková

6) Obec porušila § 5 odst. 3 InfZ (do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o informacích poskytnutých způsobem podle § 4a odst. 2 písm. e) a f), informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah) tím, že v případě žádostí o informace vedených pod č. j. 759/2018 a č. j. 802/2018 nezveřejnila elektronicky poskytnuté informace, jež nebyly mimořádné rozsáhlé, způsobem umožňujícím dálkový přístup v plném rozsahu (doloženo kopií poskytnutí informací ze dne 29. října 2018, printscreenem obrazu předmětné datové zprávy v elektronickém systému spisové služby a printscreenem poskytnutí informací dostupného na: http://www.janov.-n-n.cz/obecni-urad/povinne-informace/poskytnute-informace-dle-zak-106-1999/poskytnute-informace-v-roce-2018/vecne-bremeno-na-obecnim-pozemku.html ze dne 12. března 2019; doloženo kopií poskytnutí informací ze dne 1. října 2018, printscreenem obrazu předmětné datové zprávy v elektronickém systému spisové služby a printscreenem poskytnutí informací dostupného na: http://www.janov.-n-n.cz/obecni-urad/povinne-informace/poskytnute-informace-dle-zak-106-1999/poskytnute-informace-v-roce-2018/informace-k-uzemnimu-planu.html ze dne 12. března 2019).

Řešení zjištěných nedostatků:

Chybějící přílohy k žádostem o informace vedených pod č. j. 759/2018 a č. j. 802/2018 byly dodatečně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce (dosud byly uveřejněny pouze průvodní dopisy s příslušnými odkazy)

Termín:23.4.2019

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: úřednice obce – R. Kupilíková

7) Obec porušila § 18 odst. 1 InfZ (každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje…) tím, že výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018 neobsahuje údaj o počtu obdržených stížností na postup obce při vyřizování žádostí o informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení (doloženo kopií výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2018, kopiemi stížnosti bez č. j. ze dne 10. dubna 2018 a stížnosti vedené pod č. j. 905/2018).

Řešení zjištěných nedostatků:

Byl vypracován dodatek výroční zprávy za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona a byl uveřejněn na webových stránkách obce Janov nad Nisou.

Termín: 23.4.2019

osoba zodpovídající za nápravu a za dodržování povinností: starosta obce, úřednice obce – R. Kupilíková

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 36 bylo schváleno

5. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1598/2 – trvalý travní porost o celkové výměře 891 m2

Zájemce: T. H.,

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o lokalitu se stavebními pozemky, které budou v budoucnu komplexně řešeny a nebylo by dobré odprodávat její části.

Komise navrhuje nabídnout k pronájmu.

Žádost o vrácení zaplacené jistiny, uhrazené na základě žádosti o prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2.

zájemci: J. a O. M. – se rozhodli zrušit koupi pozemku

Výše uhrazené jistiny: 23.000,- Kč

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/10 o výměře 1414 m2 a části pozemku ppč. 1476/8 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 191 m2 označené dle geometrického plánu č. 312-163/2018 jako 1476/8 o výměře 118 m2 manželům J. a O. M. za cenu 766. 000,- Kč + DPH v zákonné výši + 2.041,- Kč za vyhotovení GP, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 37 bylo schváleno

-zastupitelé navrhli, aby starosta obce s žadateli projednal, zda budou ochotni uhradit náklady spojené s přípravou prodeje a na příštím zasedání je bude informovat

Z důvodu zpracování územní studie U26 došlo k úpravě hranic pozemků a z tohoto důvodu je třeba zveřejnit prodej pozemků (prodej byl již jednou schválen usnesením č. 20/2018) dle upraveného geometrického plánu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 38 bylo schváleno

Žádost o prodej pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:

Byl dodán geometrický plán

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 39 bylo schváleno

6. Finanční dar

-Mgr. David dále předložil zastupitelům žádost od Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn na finanční příspěvek ve výši 6.765,- Kč

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn ve výši 6.765,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 40 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.41 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: pí. Vendula Pospíšilová, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h