Zápis - 26.04.2023

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou konaného dne 26. dubna 2023

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Petra Davidová, Ing. Radek Jelínek, Pavel Kittel, Renata Mádlová, Lucie Petzová, Pavel Pěnička, Vendula Pospíšilová

Omluven: Mgr. Adam Kulich

1. Zahájení.

Jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Davidová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Pěnička byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

**hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 **

- p. Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 22/2023 – trvá
Usnesení č. 23/2023 - trvá
Usnesení č. 24/2023 - splněno
Usnesení č. 25/2023 – splněno
Usnesení č. 26/2023 - trvá
Usnesení č. 27/2023 - splněno
Usnesení č. 28/2023 - trvá
Usnesení č. 29/2023 - splněno
Usnesení č. 30/2023- trvá
Usnesení č. 31/2023 - trvá
Usnesení č. 32/2023 - splněno
Usnesení č. 33/2023- splněno
Usnesení č. 34/2023 - splněno
Usnesení č. 35/2023 - splněno

• Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

1. Zahájení (prezentace, volba ověřovatelů, volby návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu zasedání ZO, schválení programu)

2. Majetkové operace

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p. o. za rok 2022

4. Jmenování člena Školské rady

5. Dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6. Podněty na změny Územního plánu obce Janov nad Nisou

7. Informace Kontrolního výboru

8. Různé

9. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Majetkové operace.

* Žádost o prodej části pozemku 1348/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 313 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: J.Š.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, cesta již není využívaná a není průchozí a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a případně znalecký posudek

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(pí. Pospíšilová)

- usnesení č. 36 bylo schváleno

* Žádost o prodej části pozemku ppč. 872/17 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 333 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou

Zájemce: A.K.

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje nechat vypracovat geometrický plán a znalecký posudek

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 37 bylo schváleno

a) schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 2022_0067 mezi Obcí Janov nad Nisou a CETIN a. s.

b) pověřuje starostu obce podpisem smlouvy

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 38 bylo schváleno

* Žádost o svolení Zastupitelstva obce Janov nad Nisou k jednání o parcele ppč. 873/12 k. ú. Hraničná nad Nisou

3. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou p. o. za rok 2022.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 39 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 40. bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 41 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 42 bylo schváleno

4. Jmenování člena Školské rady.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 43 bylo schváleno

5. Dotace z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

Na minulém zasedání ZO nedošlo ke schválení dotací z dotačního fondu pro žadatele TJ Sokol Janov nad Nisou z.s. z důvodu nedodržení maximální výše dotace pro jednoho žadatele. Po konzultaci s žadatelem došlo k úpravě poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena maximální výše dotace pro jednoho žadatele. Výše podpory byla upravena s tím, že účel projektu i parametry projektu zůstanou zachovány.

Zároveň dorazily žádosti od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a Centra LIRA. Centrum LIRA nás žádalo naposledy v roce 2017 a poskytli jsme dotaci ve výši 7.875,- Kč. Nadaci Ivana Dejmala přispíváme každoročně, loni to byla částka 5.000,- na první etapu jejich projektu.

žadatel Sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Memoriál Jaroslava Sasky 5.300,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj Open 9.000,- Kč
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Volejbalový ples 15.700,- Kč

- a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadatelem

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 44 bylo schváleno

Po diskuzi se zastupitelé dohodli tento projekt podpořit částkou 14.000,- Kč.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 45 bylo schváleno

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 46 bylo schváleno

6. Podněty na změny Územního plánu obce Janov nad Nisou.

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět vyhodnotil, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí.

*Žadatel o změnu: *

Návrh podal p. P. C.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 438/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou.

Důvod změny:

Výstavba menšího penzionu.

Návrh změny:

Stav dle platného Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 438/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS

Návrh vlastníka pozemku na změnu:

Změna funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na zastavitelnou Plochu občanského vybavení – komerční zařízení OK.

Vyjádření pořizovatele :

Pozemek p.č. 438/1 v k.ú. Janov nad Nisou je zařazen mezi nezastavitelné Plochy smíšené nezastavěného území NS, které za určitých podmínek umožňují pouze umístění některých staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb související dopravní a technické infrastruktury a staveb pro zemědělské hospodaření. Žadatel navrhuje změnu funkčního využití z Ploch smíšených nezastavěného území NS na Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK.

Navrhovatel uvádí, že záměrem je realizace menšího penzionu se třemi apartmány jako rozšíření ubytovacích kapacit úspěšně provozovaného penzionu Driketa, který se nachází v těsné blízkosti.

Předmětný pozemek je zbytkovou plochou zeleně u křížení silnice III. třídy a místní komunikace o výměře 715 m2. Nachází se v zastavěném území v přímé návaznosti na stabilizované plochy bydlení a občanského vybavení s komerčním využitím. Jedná se o IV. zónu CHKO Jizerské hory.

Pořizovatel uvádí, že vymezení zastavitelné Plochy občanského vybavení – komerční zařízení OK na předmětném pozemku by nenarušilo urbanistickou strukturu obce, jelikož se jedná o souvisle zastavěné území obce s volnou zástavbou podél komunikací v poloze, která není v území extrémně exponovaná.

Závěr:

Vzhledem k tomu, že se jedná o navazující záměr na stávající zavedený penzion Driketa na pozemku, kde by uvažovaný záměr neměl představovat výrazný zásah do urbanistické koncepce a přírodních podmínek v území.

Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti.

hlasování: PRO 3 PROTI 1 ZDRŽEL SE 4

(Kittel, Davidová, Pospíšilová) (Petzová) (David, Pěnička, Jelínek, Mádlová)

- usnesení nebylo schváleno

hlasování: PRO 5 PROTI 3 ZDRŽEL SE 0

(David, Jelínek, Pěnička, Mádlová, Petzová) (Kittel, Pospíšilová, Davidová)

**-usnesení č. 47 bylo schváleno **

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování, MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

*Žadatel o změnu: *

Návrh podal p. S. F.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou

Důvod změny:

Možnost zastavění pozemků p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou jsou zastavěnou Plochou obytnou – bydlení v rodinných domech BV

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Zachovat funkční využití pozemků BV, ale umožnit zastavění RD

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018.

Pozemky p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou jsou zastavěnou Plochou obytnou – bydlení v rodinných domech BV. Územní plán Janov nad Nisou stanoví minimální výměru stavebního pozemku 1000 m2. Předmětné pozemky o celkové výměře 809 m2 tuto podmínku nesplňují. Žadatel požaduje umožnit výstavbu na předmětných pozemcích, které nesplňují podmínku minimální velikosti stavebního pozemku při zachování funkčního využití.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 406/4 je ve skutečnosti oplocenou zahradou, a tak je v KN také evidován, st.p.č. 943 je ostatní plochou. Z hlediska urbanistické koncepce jsou předmětné pozemky součástí zastavěné plochy BV v zastavěném území, které přímo navazují na stávající zástavbu. Umístění rodinného domu na předmětných pozemcích by urbanistickou koncepci nenarušilo a doplnilo by zástavbu ve vymezené ploše pro bydlení. Pozemek je dopravně přístupný z veřejné komunikace. Nachází se ve III. zóně CHKO Jizerské hor, jinak není omezen ochranou hodnot či jinými limity v území. Pořizovatel navrhuje možnost umístění rodinných domů na některých podměrečných stabilizovaných plochách pro bydlení prověřit změnou územního plánu a popř. stanovit podmínky jejich zastavění, protože v některých případech zastavěné stavební pozemky stávajících rodinných či rekreačních domů i nově navrhovaných zastavitelných ploch minimální velikosti stavebního pozemku stanoveného územním plánem taky nedosahují.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. Vzhledem k tomu, že se nejedná o vymezení nové zastavitelné plochy, návrh na pořízení změny na pozemku p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude projednán Změnou č. 1, která bude zahájena po projednání Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený p. S. F. dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením umístění stavby pro bydlení na pozemku p.č. 406/4 a st.p.č. 943 v k.ú. Hraničná nad Nisou změnou územního plánu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Jelínek)

- usnesení č. 48 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a strategického plánování, MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil, zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podali J. P. a L. P.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou

Důvod změny:

Změna pozemku p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou na stavební

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Nový Územní plán Janov nad Nisou byl Zastupitelstvem obce Janov nad Nisou vydán dne 19.9.2018. Žadatelé požadují změnu pozemku p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 1200 m2 na plochu bydlení v rodinných domech.

Uvádí, že předchozí majitelé, manželé Matějkovi, zažádali o změnu územního plánu a obdrželi na základě rozhodnutí zastupitelstva obce kladné stanovisko č.j. 301/2019 ze dne 4.6.2019. Rozhodnutí zastupitelstva obce se ale vztahovalo k pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou o výměře 2985 m2. Původní majitelé navrhovali změnu územního plánu o výměře 1200 m2 na nespecifikované části pozemku. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že prověří možnost zastavění plochy pro bydlení o výměře 1200 m2 v rámci celého pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou. Poté došlo k oddělení a prodeji jihozápadní části pozemku p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná o výměře 1200 m2.

Pořizovatel uvádí, že k případnému vymezení konkrétní plochy pro bydlení v rámci pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou mělo dojít až v rámci procesu projednání změny územního plánu, a to na základě součinnosti s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO JH, s cílem navrhnout řešení s nejmenším dopadem na životní prostředí. Z urbanistického hlediska se jedná o pozemek vhodný k zastavění. Zastavitelnost předmětného pozemku je však omezena stávajícími limity v území, kterými je zejména údolní niva kolem potoka, která je dle § 3 odst. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem chráněným ze zákona. Tato skutečnost vyplynula i z předchozí důvodové zprávy a týká se i pozemku p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou.

Závěr: Pořizovatel doporučuje vzhledem k rozdělení pozemku a předchozímu rozhodnutí ZO návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit. Návrh na pořízení změny na pozemku p.č. 437/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude změnou projednán, pokud se prokáže potřeba vymezení nových zastavitelných ploch v obci. V případě, že potřeba nebude prokázána, nebude vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení na předmětném pozemku řešeno.

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou předložený J. P. a L. P. dle důvodové zprávy schvaluje a souhlasí s prověřením návrhu změnou územního plánu za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu Janov nad Nisou prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení.

**hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 **

(Kittel)

- usnesení č. 49 bylo schváleno

7. Informace Kontrolního výboru.

**hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 **

- usnesení č. 50 bylo schváleno

8. Různé.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

Cena této sestavy činí 332.326,- Kč.

Jelikož má obec v rozpočtu na cvičební sestavu vyčleněno 300.000,- Kč, žádá starosta zastupitele o schválení následující rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 3421 6121 40.000,-
V 6171 6121 - 40.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

OdPa Pol
V 3421 6121 40.000,-
V 6171 6121 - 40.000,-

Příjem: 0,-

Výdej: 0,-

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 52 bylo schváleno

9. Závěr.

V 18.50 hodin starosta obce Mgr. Daniel David ukončil 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Petra Davidová, p. Pavel Pěnička

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h