Usnesení - 02.09.2015

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 2. září 2015

Usnesení č. 55/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku ppč. 34/1- trvalý travní porost o celkové výměře 2 401 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 598-37/2015 jako 34/6 o výměře 120 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 56/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  pozemku ppč. 1262/1- trvalý travní porost o výměře 1 665 m2 v k. ú. Janov nad Nisou  a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2.

Usnesení č. 57/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje  vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1337/1 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 58/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 56/31 – trvalý travní porost o výměře 339 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 300,- Kč/m2.

Usnesení č. 59/2015

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na ppč. 1405 k. ú. Janov nad Nisou ( č. IE-12-4002360/VB001) na zajištění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1405 k. ú. Janov nad Nisou pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02  Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + 1.000,- Kč za umístění nové rozpojovací skříně v pilíři.

Usnesení č. 60/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 paní D. P.,  Klínec a panu J. P.,  Úvaly za cenu 19.448,-  Kč.

Usnesení č. 61/2015

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2015/2016“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 11/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2015/2016“

Usnesení č. 62/2015

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 1, 100.000,- Kč na akci „Rekonstrukce vytápění sokolovny“, TJ Sokol Janov nad Nisou.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 12/2015 mezi Obcí Janov na Nisou a TJ Sokol Janov nad Nisou na projekt „Rekonstrukce vytápění sokolovny“.

Usnesení č. 63/2015

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol     ÚZ
P   4116 + 192059,20 dotace ZŠ 32533058
P   4116 + 33892,80 dotace ZŠ 32133058
V 3113 5336 + 225952,- převod na ZŠ  
V 6171 5192 - 314000,- oprava §  
V 6409 5192 + 314000,- oprava §  
V 6171 5229 - 220000,- oprava §  
V 6409 5229 + 220000,- oprava §  
V 6171 6121 - 80000,-    
V 3639 6310 + 80000,- koupě pozemku  
P 0000 1112 + 50.000,- DPFO ze SVČ  
V 3635 6119 + 170.000,- územní plánování - služby  
V 3631 6121 + 300.000,- rekonstrukce rozvodů VO  
V 5212 5901 + 195.000,- rezerva na ochranu obyv.  
V 6171 6121 - 615.000,- budovy, haly stavby  
V 6409 5192 + 1,100.000,- dotace TJ Sokol  
V 6171 6121 - 1,100.000,-    

Příjem celkem : + 275.952,00
Výdej celkem :  + 275.952,00

Usnesení č. 64/2015

ZO Janov nad Nisou

a) schvaluje uzavření Smlouvy č. 15232173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 82. 205,90 Kč na akci „Snížení energetické náročnosti v MŠ Janov nad Nisou“

b) pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy č. 15232173 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h