Zápis - 06.09.2017

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 6. září 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Mgr. Adam Kulich, Ing. Petra Macháčková, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

Omluveni: Ing. Radek Jelínek

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z  minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku obce

  3. Rozpočtové změny

  4. Dotace z rozpočtu obce

  5. Různé a interpelace

  6. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Prodej části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1 049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2

Zájemce: K. N., Praha

J. N., Praha

Zveřejnění prodeje: od 14. 11. 2016 do 6. 12. 2016

Vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení geometrického plánu. Jistina ve výši 1 240,- Kč byla uhrazena.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 64 bylo schváleno

Návrh prodeje pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1368 m2

Zájemce: T. L., Zásada

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, zároveň upozorňuje, že je to pozemek od PÚ, navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 20.500,- Kč

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 65 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1631/1- ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 527 m2

Zájemce: M. Č., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o cestu, z které je přístup k dalším nemovitostem

Návrh prodeje části (cca 240 m2) pozemku ppč. 558/5- lesní pozemek o celkové výměře 115 027 m2

Návrh prodeje pozemku stpč. 344 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 70 m2

Zájemce: N. D., Praha

Vyjádření komise: komise provedla místní šetření a bylo zjištěno, že na pozemku se nenachází žádný vodní zdroj, komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 700,- Kč

hlasování PRO 7 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

(Ing. Macháčková)

- usnesení č. 66 bylo schváleno

Prodej studny na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou včetně vodovodní přípojky vedoucí po pozemcích ppč. 717/2, 706/1,804/3, 804/1, 706/4 a 805/1 k. ú. Hraničná nad Nisou

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 67 bylo schváleno

PROKONZULTA a. s., Křenová 299/26, 602 00 Brno – žádost o sdělení, zda obec nemá zájem o odkoupení níže uvedených nemovitostí v aukci.

(nejnižší podání 1.968.000,- Kč, minimální příhoz 5.000,- Kč, aukční jistota 300.000,- Kč)

Vyjádření komise: komise koupi nedoporučuje

Návrh Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 68 bylo schváleno

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 69 bylo schváleno

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 70 bylo schváleno

3. Rozpočtové změny

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
V 5311 6121 -200.000,-
V 2212 5171 +200.000,- oprava komunikace u Sokolovny

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

OdPa Pol
V 5311 6121 -200.000,-
V 2212 5171 +200.000,- oprava komunikace u Sokolovny

Příjem celkem: 0

Výdej celkem: 0

hlasování PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 71 bylo schváleno

4. Dotace z rozpočtu obce

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 7.875,- Kč na akci „Zajištění poskytování sociální služby raná péče v roce 2017“ pro Centrum LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, 460 07 Liberec

b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Centrem LIRA, z. ú.

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 72 bylo schváleno

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2017/2018“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2017/2018“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. David)

-usnesení č. 73 bylo schváleno

5. Různé a interpelace

v 18,25 hodin odchází Ing. Mlejnek – 7 členů

7. Závěr

V 18,40 hodin ukončuje starosta obce 7. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David Renata Mádlová

starosta obce místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h