Zápis - 14.12.2016

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 14. prosince 2016

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce p. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 8 členů ZO(chybí Jansa)

Volba ověřovatelů:

- p. David navrhuje p. Michala Surkova – přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Surkov byl schválen ověřovatelem zápisu

- p. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu p. Adama Kulicha - přijímá

- p. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Kulich byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

- p. David navrhuje jako člena návrhové komise p. Radka Jelínka - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- p. Jelínek byl schválen členem návrhové komise

- p. David navrhuje jako druhého člena návrhové komise pí. Marii Bürgerovou - přijímá

- p. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- pí. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého jednání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého jednání ZO ze dne 9. listopadu 2016 pí. Petra Macháčková a p. Jaroslav Jansa nedodali žádné připomínky

- p. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- p. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2017 (25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6.)

  3. Prodej majetku obce

  4. Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb

  5. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

  6. Obecně závazná vyhláška – noční klid

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2017

(25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6.)

- p. starosta předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 1. pololetí roku 2017 a to: 25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6. - zastupitelé s návrhem souhlasí

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2017 a to na 25.1.; 22.2.; 29.3.; 26.4.; 31.5.; 28.6..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 95 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- žádost p. L. B., trvale bytem ….. o prodej části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice o celkové výměře 8 969 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

- vyjádření komise: komise doporučuje provést v jarních měsících místní šetření, na základě kterého bude o prodeji rozhodnuto – zastupitelé souhlasí

- žádost p. P. H., trvale bytem ….. o prodej studny k odběru vody pro obytný dům čp. 104 v Hraničné včetně přístupu ke studni a pozemkům ppč. 708/3, 708/4 a 708/5 v k. ú. Hraničná nad Nisou

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje vypracovat GP na přístup ke studni a pozemek pod studnou a znalecký posudek na studnu, dále navrhuje ceny za pozemky takto: ppč. 708/3 za 100,- Kč/m2, ppč. 708/4 za 300,- Kč/m2, ppč. 708/5 za 300,- Kč/m2

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje vypracování geometrického plánu na oddělení části pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou a vypracování znaleckého posudku na studnu na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou a schvaluje záměr prodeje studny na pozemku ppč. 717/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 96 bylo schváleno

- p. starosta dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemků 708/3, 708/4 a 708/5 v k. ú. Hraničná nad Nisou.“

- p. Mlejnek podává protinávrh a doporučuje předmětné pozemky kolem domu č. p. 104 v Hraničné pouze pronajmout

- p. starosta o protinávrhu dává hlasovat hlasování: PRO 5 PROTI 2 ZDRŽEL 1

- protinávrh byl schválen (David, Surkov)(Mádlová)

(o návrhu usnesení se nehlasovalo)

- žádost Ing. B. K. a F. K., oba trvale bytem …..o prodej části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje cenu 100,- Kč/ m2 + všechny náklady (znalecký posudek, GP, cena za porosty) + složení jistiny ve výši 4.300,- Kč do 23. 1. 2017

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 627/4 – lesní pozemek o celkové výměře 27.682 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1243-249/2016 jako 627/5 o výměře 341 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 + cenu za lesní porost, náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady na vyhotovení geometrického plánu.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 97 bylo schváleno

- žádost manž. K. a J. N., oba trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 1016/16 trvalý travní porost o celkové výměře 1.049 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1234-055/2016 jako 1016/25 o výměře 62 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení geometrického plánu, jistina ve výši 1 240,- Kč byla uhrazena

- p. starosta doporučuje místní šetření v jarních měsících a s prodejem ještě vyčkat – zastupitelé souhlasí

- žádost MUDr. M. K., trvale bytem ..... o prodej části pozemku ppč. 1366/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o výměře 90 m2

- vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhuje cenu 200,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení geometrického plánu, jistina ve výši 1 800,- Kč byla uhrazena

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1366/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 2 811 m2 k. ú. Janov nad Nisou označené dle GP č. 1236-060/2016 jako 1366/3 o výměře 90 m2 panu MUDr. M. K.i, bytem ..... za cenu 25.300,- Kč." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 98 bylo schváleno

- podněty pana Josefa Hanzloviče:

  1. překážky na obecní komunikaci č. parc. 1392 k. ú. Janov n. N.

  2. neoprávněné užívání a nepovolené stavby na obecní komunikaci č. parc. 1392 k. ú. Janov n. N.

• paní Patočková dle p. Hanzloviče nechala vybudovat v části komunikace stavbu zádveří, zámkovou dlažbu a kamennou zídku

• p. Brada dle p. Hanzloviče provádí na obecní komunikaci terénní úpravy, výkopy a stavby jež zasahují 1,5 m do obecní komunikace a do odtoků vody pod obecní komunikací naproti autobusové zastávce

• manželé Zemínovi vybudovali na obecní komunikaci v místě vjezdu na svůj pozemek zámkovou dlažbu a obrubník a tak dle slov p. Hanzloviče vytvořili silniční překážku a byl narušen i asfaltový povrch komunikace

• pí. Krbcová osázela na hranici s obecní komunikací smrky, které (dle slov p. Hanzloviče) prorůstají do komunikace a zastiňují tak výhled, jedná se o pás v délce cca 40 m

- vyjádření komise: komise navrhuje v jarních měsících uskutečnit místní šetření, při kterém by se tyto problémy řešily na místě – zastupitelé souhlasí

- p. starosta přítomné informuje o tom, že je potřeba schválit „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ na pozemku ppč. 59 k. ú. Hraničná nad Nisou, který je ve vlastnictrví fy. Lesy ČR, s. p., jde o zřízení a provozování vodovodu a kanalizace, údržby a oprav vedení

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku ppč. 59 k. ú. Hraničná nad Nisou s Lesy ČR, s. p.." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 99 bylo schváleno

- p. starosta přítomným zastupitelům sděluje, že na minulém jednání zastupitelstva bylo chybně schválené usnesení č. 79/2016 (chybná adresa), je tedy potřeba ho revokovat a schválit správně:

- p starosta navrhuje revokaci usnesení č. 79/2016: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 79/2016 ve znění: „ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 označené dle GP č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2Hlavnímu městu Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha za cenu 62.100,- Kč bez DPH.“.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 100 bylo schváleno

- p. starosta navrhuje nové usnesení ve znění: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 321/16 – lesní pozemek o celkové výměře 18 419 m2 označené dle GP č. 1227-172/2016 jako 321/17 o výměře 207 m2 Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, IČ 00063410 za cenu 62.100,- Kč bez DPH.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

4. Akční plán Komunitního plánu sociálních služeb

- p. starosta přítomné informuje o tom, že zastupitelstvo Statutárního města Jablonec nad Nisou schválilo usnesením č. 201/2016 Akční plán na rok 2017, který je doplňujícím dokumentem 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 – 2019

- vzhledem k tomu, že je naše obec součástí komunitního plánování jablonecka a 3. komunitní plán byl společně s Akčním plánem na rok 2016 schválen na 10-tém jednání zastupitelstva usnesením č. 93 a 94/2015 je nutné přijmout nové usnesení pro rok 2017

- p. starosta navrhuje usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Akční plán na rok 2017, Akční plán je doplňujícím dokumentem 3. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 – 2019 .”

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 102 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

- p. starosta sděluje zastupitelům, že z důvodu schvalování rozpočtu na rok 2017 až na lednovém jednání zastupitelstva, je třeba schválit rozpočtové provizorium na rok 2017 na krytí nejnutnějších výdajů do doby než bude schválený rozpočet a dodává, že zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2016

- dále je třeba pověřit starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2016 a zastupitelstvu pak budou dány na vědomí na příštím zasedání ZO v lednu 2017, rovněž předkládá k odsouhlasení následující rozpočtová opatření:

 OdPaPol  ÚZ
P   4111 - 5.791 dotace volby vratka 98193
V 6115 5169 5.791 dotace volby vratka 98193
P   4122 281.627,50 dotace na MK  
V 6171 6121 281.627,50    
P 3612 3112 873.300 prodej domu  
V 6171 6121 873.300    

Příjem celkem: 1.149.136,50

Výdej celkem: 1.149.136,50

- p. starosta dává návrh usnesení:

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2016 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2017.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2016. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2017.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 OdPaPol  ÚZ
P   4111 - 5.791 dotace volby vratka 98193
V 6115 5169 5.791 dotace volby vratka 98193
P   4122 281.627,50 dotace na MK  
V 6171 6121 281.627,50    
P 3612 3112 873.300 prodej domu  
V 6171 6121 873.300    

Příjem celkem: 1.149.136,50

Výdej celkem: 1.149.136,50." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

6. Obecně závazná vyhláška – noční klid

- p. starosta přítomné zastupitele informuje o tom, že byla aktualizována Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o úpravě doby nočního klidu, ze dne 26. června 2013, aktualizace se týká rozšíření OZV o akci "Loučení s prázdinami", která ve stávající vyhlášce chyběla, novou aktualizovanou vyhlášku pod č. 1/2016 zastupitelé dostali k prostudování do materiálů na jednání

- p. starosta navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu." a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

7. Různé a interpelace

- p. starosta přítomné informuje o otevření Obecního úřadu v době o Vánočních svátcích

- p. Mlejnek zastupitelům prezentoval zprávu o činnosti Janovské o. p. s., mimo jiné sdělil, že v sokolovně byla během roku provedena oprava klubovny a kuchyně, renovace všech dveří, oprava šaten a vybudování sprch v přízemí a venku pak byla provedena úprava ploch kolem hřiště a budovy sokolovny, na parkovišti v Hraběticích došlo také k úpravě ploch a došlo i k zrušení časových pásem a zavedlo se jednorázové denní parkovné

- p. Surkov žádá o uvolnění z členství Komise pro kulturu a sport ze zdravotních důvodů – předává i písemně p. starostovi

- p. Jelínek děkuje všem zastupitelům za podněty na Finanční výbor (FV) a žádá zda někdo má nějaké podněty k sestavování rozpočtu na rok 2017, aby je dodal nejlépe do konce roku 2016, schůzka FV bude 10. ledna 2017

8. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Michal Surkov, Mgr. Adam Kulich

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h