Usnesení - 27.06.2018

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. června 2018

Usnesení č. 56/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou a to 5. 9. 2018.

Usnesení č. 57/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 577/1- ostatní plocha o celkové výměře 5 408 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou označené dle GP č. 309-150/2018 jako 577/42 o výměře 593 m2 a navrhuje minimální kupní cenu takto: zastavitelná část 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši, nezastavitelná část 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 58/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 666/2 – trvalý travní porost o výměře 234 m2 v k. ú. Janov nad Nisou obálkovou metodou za minimální kupní cenu 300,- Kč/m2. Termín dodání obálek je do 30. 7. 2018.

Usnesení č. 59/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1483/1 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 397 m2 označené dle GP č. 311-52/2018 jako 1483/4 o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 60/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou

a)  rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo níže uvedeným žadatelům o dotaci na projekt ve výši:

žadatel sídlem/ bydlištěm IČ/datum nar. projekt výše podpory
Český svaz žen Janov n. N. Janov nad Nisou 520 Návštěva Senátu PČR 4.750,- Kč
CK Sport, s.r.o. Mattioloho 3271/4, Praha10 24746410 Vítání školního roku pro děti 17.333,- Kč

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli." a o svém návrhu dává hlasovat

Usnesení č. 61/2018

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2018

OdPa Pol ÚZ
P 4116 248999 29027 dotace na hřbitov
V 6171 5169 248999 29027 oprava hřbitovní zdi
V 3319 5139 - 40000 oprava položky
V 3319 5194 40000 oprava položky
P 4121 30000 Bedřichov-na hasiče
V 5512 5169 30000 Bedřichov-na hasiče

Příjem celkem: 278.999

Výdej celkem: 278.999

Usnesení č. 62/2018

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2018/2019“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. na projekt „Jizerská magistrála 2018/2019“ a pověřuje místostarostku podpisem smlouvy.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

7. zasedání zastupitelstva 2024
11.09.2024 od 17:00 h