Usnesení - 25.04.2018

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. dubna 2018

Usnesení č. 35/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha o celkové výměře 1488 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická

ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

Usnesení č. 36/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 označeného dle GP č. 1290-238/2017 jako ppč. 431/18 o výměře 14 m2 manželům I. V. a J. V., oba trvale bytem Říčany za cenu 5.082,-Kč včetně DPH.

Usnesení č. 37/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 923/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2 k. ú. Janov nad Nisou manželům P. M. a M. M., oba trvale bytem Janov nad Nisou za cenu 37.000,- Kč.

Usnesení č. 38/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 229/1 – trvalý travní porost o výměře 759 m2 v k. ú. Janov nad Nisou paní K. Š., bytem Praha a paní V. Š., bytem Praha za cenu 459. 195,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 39/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4015895/SOBS_VB/1 „JN,Janov n. N., Královka, pč. 1160-kVN, kNN, TS“ na pozemcích ppč. 1365/1 a 1353/8 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm mimo komunikaci, 5.000,- Kč za překop komunikace a 200,- Kč/bm podvrtu komunikace + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 40/2018

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2017. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty: Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty a dokument Příloha.

Usnesení č. 41/2018

ZO schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2017 ve výši + 19 278,82 Kč a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši + 9 147,82 Kč do rezervního fondu školy a zároveň nařizuje příspěvkové organizaci převedení částky 10 131,- Kč (ve výši snížených výdajů za mandatorní položky) zřizovateli školy.

Usnesení č. 42/2018

ZO nařizuje příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou převedení částky + 14 045,- Kč (odpisy) z fondu reprodukce majetku zřizovateli školy.

Usnesení č. 43/2018

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2018 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2018 – 2. kolo s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 26. 917,- Kč.

Usnesení č. 44/2018

ZO Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 465/20, 460 07 Liberec 3.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h