Zápis - 27.04.2011

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. dubna 2011

  • Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Petr Kordač, Mgr. Adam Kulich, Martin Líbal,  Renata Mádlová, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Kordače - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Kordač byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova  - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Jelínka - přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Jelínek  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Mgr. Kulicha - přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  9  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Mgr. Kulich byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu.

- p. Mgr.  A. Kulich -  nemá připomínky

- p. M. Líbal - nemá připomínky

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu - nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010

3) Změna zásad pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

4) Prodej majetku obce

5) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

6) Schválení ceníku na využití systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatele

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010

- Mgr. David dává slovo p. ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- ing. Jelínek informuje, že FV dne 19. 4. 2011  projednal na zákadě Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí výsledky hospodaření v loňském roce a konstatoval, že v žádném neoddůvodněném případě nedošlo k významnému překročení či nenaplnění rozpočtovaných prostředků vůči upravenému rozpočtu.

Doporučuje proto Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou hospodaření za rok 2010 schválit.

- zároveň FV v souvislosti s dobrým výsledkem hospodaření navrhuje udělit starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů.

- dále FV prostudoval návrh závěrečného účtu obce za rok 2010, vypracovaný účetní obce paní

Hobzovou spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a doporučuje ZO dokument schválit bez výhrad.

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad.

hlasování: PRO 9  PROTI 0  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou uděluje starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů v souvislosti s výborným výsledkem hospodaření v roce 2010.

hlasování: PRO 8PROTI 0  ZDRŽEL 1

- návrh pí. Mádlové byl schválen

3. Změna zásad pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou

- Mgr. David dává slovo předsedovi FV ing. Jelínkovi, který sděluje, že se dlouhodobě diskutovalo, že ceny za které obec prodává pozemky již dávno neodpovídají realitě současného stavu. Návrh nových cen připravil ing. Zelenka. Tímto návrhem se pak zabýval jak FV, tak Komise rozvoje a výstavby. Po dlouhé a složité diskusi všichni došly k návrhu, který je součástí tohoto zápisu. Ostatní pravidla " Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou" zůstanou stejná.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje upravené znění " Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou"

hlasování: PRO 8  PROTI 1  ZDRŽEL 0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

4. Prodej majetku obce

* Návrh prodeje pozemku ppč. 308/3 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1046 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemci: manželé Ch.,  Praha

Vyjádření komise: Jelikož přes tento pozemek vede cesta, navrhuje komise nechat udělat geometrický plán na rozdělení pozemku.

- zastupitelé navrhují odložit projednávání prodeje tohoto pozemku na příští zasedání, aby mohla být navržena cena podle nových zásad prodeje.

*  Návrh prodeje pozemků:

- ppč. 372/1 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1561 m2 - zahrada ( v ÚP zast. plocha)

- stpč. 105 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 53 m - zastavěná plocha a nádvoří ( v ÚP zast. plocha)

Zájemce: pan J. S.,  Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje. Zároveň navrhuje počkat až bude hotov GP na rozdělení pozemku, který zajišťuje jiný zájemce.

- zastupitelé souhlasí

* Prodej části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost (v ÚP louky, pastviny), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost (v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP zast. plocha), označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o výměře 383 m2.

Zájemce: p. M. P., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučila a navrhla ceny:

- u části ppč. 1610/1, části ppč. 1610/7 a části ppč. 1606 .........200,- Kč/m2

- u části ppč. 1607 .............250,- Kč/m2

Zveřejnění prodeje: od 6. 4. 2011 do  22. 4. 2011

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1610/1 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 5 442 m2 - trvalý travní porost , označeného GP č. 223-247/2005 jako díl c) o výměře 5  m2, části pozemku ppč. 1610/7 k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 168 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 223-24712005 jako díl f) o výměře 90  m2, části pozemku ppč. 1606 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 94 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 223-247/2005 jako díl g) o výměře 94 m2  a části pozemku ppč. 1607 k. ú. Loučná N. n. o celkové výměře 619 m2 - trvalý travní porost, označeného GP č. 233-247/2005 jako 1607/1 o  výměře 383 m2  panu  M.  P. Janov nad Nisou za cenu 137. 557,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení  věcného  břemene na vedení kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 620/16 k. ú. Janov nad Nisou.

Žadatelé:

G. S. Janov nad Nisou

G. M. Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí přes pozemek ppč. 620/16 k. ú. Janov nad Nisou pro majitele objektu Janov nad Nisou čp. -- za jednorázový poplatek 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

5. Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování finančního příspěvku z rozpočtu obce Janov nad Nisou

- Mgr. David  předkládá zastupitelům důvodovou zprávu o tom, že obec Janov n. N. podepsala s Janovskou o. p. s. „Rámcovou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou” , tato smlouva je podepsána se záměrem zajistit financování Janovské o. p. s.

Dnes předkládá ke schválení návrh „Dodatku č.3”, k rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou”. Princip fungování byl již v důvodové zprávě, když se schvaloval dodatek č. 1 a 2.

- zastupitelé s dodatkem souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje Dodatek č. 3  k rámcové smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr.  Davida byl schválen

6. Schválení ceníku na využití systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro podnikatele

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh na učinění nabídky podnikatelům v obci o možnosti sepsání smlouvy o jejich zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

To v praxi pro podnikatele znamená možnost legálně třídit odpady do nádob, které jsou umístěny na 8 vybraných místech v obci Janov n. N., a navíc od obce získat doklad, který je třeba doložit případné kontrole České inspekce životního prostředí.

Totiž každý podnikatel, který produkuje jakýkoliv odpad (a to je prakticky každý podnikatel), je ze zákona povinen odpad třídit - do vlastních nádob, nebo prostřednictvím sběrných dvorů a to na vlastní náklady. Nádoby na tříděný odpad jsou určeny pro likvidaci odpadů výhradněz domácností, nikoli z podnikatelské činnosti. Vzhledem k tomu, že víme, že lze jen těžko odpady dělit na domácí a podnikatelské, chceme vyzvat podnikatele přispívat alespoň symbolickou měrou k finanční spoluúčasti na likvidaci tříděných odpadů.

Návrh ceníku:

hlasování: PRO  9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- návrh Mgr.  Davida byl schválen

- ing. Jelínek požaduje, aby paní účetní v průběhu roku sledovala výnosy z uzavřených smluv a dále  náklady, které obec vynakládá na odvoz tříděného odpadu.

7. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že nechal udělat posudek na stromy na Berkově louce. Z posudku vylývá, že stromy jsou vitální, s dlouhodobou perspektivou setrvání na daném pozemku. Při standartních klimatických pomínkách, po vizuálním hodnocení, nepředstavují provozní riziko s možností zlomení. Jediné nebezpečí mohou představovat z hlediska umístění a směru záponu stromu-umístění v nechráněném údolí - větší nápor větru - při extrémních klimatických jevech.

Pokud by došlo k pokácení dřevin, doporučuje se  nejlépe 2-3 roky předem provést náhradní  výsadbu.

Z důvodu umístění se doporučuje roční provádění kontrol stromů.

- Mgr. David dále informuje zastupitele, že Policie ČR nesouhlasí s umístěním informativní světelné radarové tabule poblíž bobové dráhy.

- Policií ČR bylo prováděno i kontrolní měření, které neprokázalo potřebu umístění informativní světelné radarové tabule

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že byla uzavřena smlouva s Městem Jablonec nad Nisou na poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem bytů v domech zvláštního určení - (domy s pečovatelskou službou). Tento příspěvek obec platí za umístění občana Janova nad Nisou ve výše uvedených bytech. Výši tohoto příspěvku posléze občan obci uhradí.

- Mgr. David dále informuje zastupitele o nabídce pana V. Mika, ve které nabízí prostor pro provozování informačního centra.

- zastupitelé žádají, aby informační centrum splňovalo určité podmínky a proto navrhují, aby na příští zasedání ZO byl pan V. Miko pozván a aby zde přednesl svoji nabídku a záměr.

8. Závěr

V 19,05 hodin ukončuje starosta obce Mgr. Daniel David 4. zasedání ZO Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka

Ověřovatelé: p. Petr Kordač, p. Michal Surkov

Zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva 2024
26.06.2024 od 17:00 h