Informace dle zákona 106/1999

1. Název

Obec Janov nad Nisou

2. Důvod a způsob založení

Obec Janov nad Nisou je v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným celkem - je územním společenstvím občanů. Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1 písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem1). Obec jako právnická osoba2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících3).

1) zákon čís. 1/1993 Sb., (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník)
3) zákon čís. 128/2000 Sb. (zákon o obcích)

3. Organizační struktura

Obec Janov nad Nisou si vytváří své orgány1)

Zastupitelstvo obce (vrcholný orgán obce)
voleno je v komunálních volbách podle zákona 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let

Starosta obce
volen je z řad zastupitelů na ustavujícím jednání obecního zastupitelstva

Obecní úřad

1) zákon číslo 128/2000 Sb. O obcích

Organizace obce

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka Jablonec nad Nisou, č. ú. 2522451/0100

6. IČO: 262358

7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ00262358

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

  1. osobně - na podatelně u pracovníka obecního úřadu
  2. písemnou žádostí
  3. elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem
  4. datovou schránkou
  5. návody na Portálu veřejné správy

11. Předpisy

  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy - dosud nebyly poskytnuty

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h