Jednací řád zastupitelstva

Jednací řád Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon) na tomto svém jednacím řádu:

§ 1

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Obecní zastupitelstvo rozhoduje o věcech uvedených v zákoně o obcích § 84, § 85 a vzhledem k tomu, že se v obci nevolí rada obce, tak i § 102 odst. 4 a dalších věcech v souladu se zákonem o obcích.

§ 3

Svolání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle § 92 zákona o obcích. Zasedání svolává starosta (místostarosta) zejména dle odsouhlaseného plánu zasedání nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání.

§ 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta (místostarosta) obce, přitom stanoví zejména:

  a) dobu a místo jednání

  b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

  c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

 2. Návrhy výborů nebo členů zastupitelstva obce se předkládají písemně prostřednictvím Obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům na jednání zastupitelstva obce.

 3. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 4. Materiály pro jednání zastupitelstva obce zpravidla obsahují:

  a) název materiálu

  b) jeho obsah

  c) návrh usnesení

 5. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva obce informuje občany OÚ alespoň 7 dnů před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřední desce obecního úřadu a kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklém.

§ 5

Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastňovat zasedání a plnit úkoly, které pro ně vyplynou z jednání zastupitelstva obce. V případě neúčasti na zasedání, pozdního příchodu nebo předčasného odchodu jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu.

 2. Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6

Program jednání

 1. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta (místostarosta).

 2. Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program, a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Předsedající sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení. O programu či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

 3. Požádá-li zastupitel mimo jednání zastupitelstva o zařazení bodu programu, bude tento bod zařazen na nejbližším zasedání ZO. Starosta (místostarosta) je oprávněn odložit projednání tohoto bodu na jiné zasedání a navrhovateli musí sdělit důvody tohoto rozhodnutí.

§ 7

Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Schůzi zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta (místostarosta) nebo jím pověřený člen zastupitelstva obce (dále jen předsedající).

 2. Předsedající řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání a do 14 dnů se svolá nové jednání zastupitelstva obce k témuž nebo zbývajícímu programu.

 3. V zahajovací části jednání přesedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, dá schválit program jednání, dá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány. Ověřený zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

 4. Předsedající informuje zastupitelstvo obce o plnění jeho předchozích usnesení.

 5. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 7. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.

 8. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.

 9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se slova ujmout.

 10. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 11. Přihlásí-li se do diskuse ke konkrétní projednávané věci občan, uděluje slovo předsedající v bodě jednání, ke kterému se svým vystoupením hlásí a to poté, kdy se již nehlásí do diskuse nikdo z přítomných zastupitelů. Po diskusním vystoupení občana mohou dál k danému problému diskutovat zastupitelé a klást diskutujícímu občanovi doplňující otázky. Občan se k projednávanému bodu jednání, ke kterému se přihlásil, může vyjádřit pouze jednou. Nemluví-li občan k věci, nebo překročí-li limit 2 minut, může mu předsedající odejmout slovo.

 12. Přihlásí-li se na jednání zastupitelstva k diskusi občan s problematikou, která není zařazena na program jednání zastupitelstva nebo není na podnět některého zastupitele při jednání diskutována, uděluje předsedající souhlas k takovému vystoupení po předchozím schválení nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů. Takové vystoupení občana se zařazuje do bodu programu a je limitováno maximálním časem 2 minuty.

§ 8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

 3. Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, výborům a jiným členům zastupitelstva.

 4. Každý předkladatel formuluje návrh na usnesení písemně a předá jej návrhové komisi.

§ 9

Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 2. Vyžaduje-li to povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě označené předkladatelem jako č. 1. V případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 5. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 6. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

§ 10

Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na místostarostu a další orgány obce.

 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 3. Dotazy vznesené na jednání zastupitelstva obce se zaznamenají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedená evidence u obecního úřadu.

§ 11

Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může rušitele jednání vykázat ze zasedací síně.

 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li časový limit 2 minuty, může mu předsedající odejmout slovo.

§12

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech se zasedání svolá znovu do 15 dnů.

§ 13

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož včasné vyhotovení odpovídá starosta (místostarosta). Obecní úřad vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy z jejich plnění.

 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných a návrhy, dotazy podané při zasedání písemně.

 3. V zápisu se uvádí:

  • den a místo jednání
  • hodina zahájení a ukončení
  • počet a jména přítomných členů ZO
  • jména nepřítomných, příchozích i odchozích členů včetně uvedené důvodu
  • doba přerušení
  • průběh volby určených ověřovatelů zápisu a členů návrhové komise
  • schválený program jednání
  • průběh rozpravy se jmény řečníků
  • podané dotazy a návrhy na body usnesení
  • průběh a výsledek hlasování jmenovitě u případů hlasování proti a zdržení se hlasování (neplatí pro tajné hlasování)
  • schválené znění usnesení
  • další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu
 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta, místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis z jednání je rozeslán všem zastupitelům bezprostředně po jeho ověření ověřovateli a je uložen na OÚ k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let se předá okresnímu archívu k archivaci.

 5. Případné námitky proti zápisu musí být podány písemně nejpozději 8 dní před konáním následujícího zasedání zastupitelstva obce na OÚ a musí obsahovat návrh změny, případně doplnění zápisu. Občané obce uplatňují své námitky proti zápisu prostřednictvím členů zastupitelstva.

 6. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu o průběhu jednání zastupitelstva rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 14

Účast členů zastupitelstva formou videokonference

 1. Členové Zastupitelstva se v případě dlouhodobého onemocnění, karantény, pracovního pobytu v zahraničí, pro které se nemohou účastnit zasedání Zastupitelstva prezenčně, mohou účastnit zasedání Zastupitelstva distančně, a to formou videokonference (on-line). Informace o účasti na zasedání Zastupitelstva distančně musí být oznámena starostovi (místostarostovi) nejpozději den před jednáním Zastupitelstva.

 2. Účast na zasedání stvrzují členové Zastupitelstva přihlášením se do videokonferenční aplikace tak, aby bylo možné jejich ztotožnění prostřednictvím zvuku i obrazu. Potvrzení jejich účasti zaznamená zaměstnanec Obecního úřadu do prezenční listiny.

 3. Do rozpravy se členové Zastupitelstva hlásí prostřednictvím aplikace.

 4. Předsedající dává slovo řečníkům v pořadí, v jakém se přihlásili do rozpravy, přičemž pořadí určuje aplikace.

 5. Pozměňující, resp. doplňující návrhy zasílá člen Zastupitelstva elektronicky na e-mail: starosta@janov-n-n.cz, následně bude předán návrhové komisi.

 6. Distanční hlasování o předložených návrzích se uskutečňuje ústním sdělením „pro“, „proti“, nebo „zdržel se“, a to na výzvu předsedajícího, který zastupitele vyzve jeho jménem a příjmením (či příjmením).

 7. Na sčítání hlasů a zjišťování výsledků hlasování zastupitelů účastnících se jednání distančně, dohlíží zapisovatelka, která sdělené hlasování zaznamená do zápisu. Po ukončení hlasování předsedající oznámí výsledek.

§ 15

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 9. listopadu 2022 a téhož dne nabývá účinnosti.

 2. Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti jednací řád ZO v Janově nad Nisou ze dne 21. listopadu 2018.

Renata Mádlová, místostarostka obce

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h