Usnesení - 25.06.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. června 2014

Usnesení č. 52/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro SCRJ na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč s tím, že 13.000,- Kč tvoří členský příspěvek a 47.000,- Kč je poplatek za služby a pověřuje starostu obce vznesením požadavku na vypracování výroční zprávy za rok 2014 a další.

Usnesení č. 53/2014

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou (dle GP č. 569-2482/2013) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za celkovou finanční náhradu 5. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 54/2014

ZO Janov nad Nisou v územní působnosti MAS Podještědí, z. s. schvaluje zařazení svého území do územní působnosti SCLLD MAS Podještědí, z. s.

Usnesení č. 55/2014

ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou a to  10. 9. 2014.

Mgr. Daniel David, starosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h