Usnesení - 07.09.2016

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 7. září 2016

Usnesení č. 56/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje směnu části stpč. 452 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 608 m2 k. ú. Loučná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 1785 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 ve vlastnictví B. W. a V. W. oba bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená dle GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 97 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a doplatek za rozdíl výměr ve výši 5.100,- Kč.

Usnesení č. 57/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje směnu části ppč. 416 zahrada o celkové výměře 235 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 416/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 ve vlastnictví paní V. B. bytem Janov nad Nisou za část ppč. 823/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označená GP č. 605-163/2016, 294-163/2016 jako 823/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m2 ve vlastnictví Obce Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 520 a doplatek za rozdíl výměr ve výši 3.600,- Kč.

Usnesení č. 58/2016

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou smlouvy na prodej části pozemku ppč. 34/1 trvalý travní podrost o celkové výměře 2 281 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 34/7 trvalý travní porost o výměře 500 m2 a části stpč. 15/3 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o celkové výměře 359 m2 k. ú. Hraničná nad Nisou označené dle GP č. 606-167/2016 jako 902 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2 za cenu 20.000,- Kč. Součástí smlouvy bude povinnost kupujícího opravit opěrnou zeď nacházející se na předmětném pozemku a případné sankce za nesplnění této povinnosti.

Usnesení č. 59/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006601/VB/2 – JN, Janov n. N., st. p. č.283/4 – svod kNN na pozemku ppč. 1353/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm vedení uloženého podvrtem pod komunikací.

Usnesení č. 60/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4000807/VB P002 Hraničná nad Nisou – rekonstrukce nn na pozemcích stpč. 15/3, stpč. 15/4, ppč. 34/1, 41/3, 110/4, 163/1, 859, 860, 862, 864/1, 865, 884 k. ú. Hraničná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 74.200,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 61/2016

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 627/4 k. ú. Janov nad Nisou a s vypracováním znaleckého posudku na předmětnou část pozemku.

Usnesení č. 62/2016

ZO Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu obce Janov nad Nisou, předložený paní J. K. dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 63/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje ceník za pronájmy pozemků od 1. 1. 2017 takto:

- pronájem ostatní plochy …..........................................................1,- Kč/m2/rok

- pronájem louky, pastviny, lesní pozemky.......................................2,- Kč/m2/rok

- pronájem stavebního pozemku, zahrady........................................3,- Kč/m2/rok

- pronájem sportovních ploch..........................................minimálně 5,- Kč/m2/rok

- pronájem pozemků pro podnikání...................................minimálně 5,- Kč/m2/rok

- pronájem k zemědělským účelům (pacht)......................................0,0158 Kč/m2/rok

Usnesení č. 64/2016

ZO souhlasí s principem uplatnění vyrovnávacích plateb a pověřuje starostu obce přípravou dodatku přílohy č. 5 „Platební mechanismus“, ke Koncesní smlouvě: Provozování vodohospodářské infrastruktury v rámci realizace projektu „Vodovod a kanalizace Janov nad Nisou", umožňující použití vyrovnávací platby.

Usnesení č. 65/2016

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol  
P   4122 53.980
V 5512 5137 53.980
V 5512 5139 -10.000
V 5512 5171 -15.000
V 5512 5137 25.000
V 1039 5169 400.000
P 3612 3112 250.000
P 2119 2343 150.000
V 3639 5362 20.000
P 3612 3112 20.000
V 2212 5171 100.000
V 2212 6121 -100.000
V 3613 5171 300.000
P 3612 3112 300.000
V 3632 5171 165.000
P 3612 3112 165.000
V 3745 5169 200.000
P 3612 3112 200.000

Příjem celkem : 1,138.980,-

Výdej celkem : 1,138.980,-

Usnesení č. 66/2016

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 90.000,- Kč na akci „Jizerská magistrála 2016/2017“, Jizerské o.p.s.

b) schvaluje smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce č. 17/2016 mezi Obcí Janov nad Nisou a Jizerskou o.p.s. Na projekt „Jizerská magistrála 2016/2017“.

Usnesení č. 67/2016

ZO Janov nad Nisou

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč na akci „Jizerské hory včera a dnes - kniha třetí“ - Nakladatelství Petr Polda, s.r.o.

b) pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce mezi Obcí Janov nad Nisou a Nakladatelstvím Petr Polda, s.r.o.

Usnesení č. 68/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Janov nad Nisou a Statutárním městem Jablonec nad Nisou na výkon přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h