Usnesení - 24.02.2016

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 24. února 2016

Usnesení č. 11/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zaplacením faktury ve výši 47.000,- Kč – poplatek za služby pro SCRJ pro rok 2015.

Usnesení č. 12/2016

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou zveřejňuje záměr zřídit níže vymezenou pozemkovou služebnost zatěžující pozemek, pozemkovou parcelu č. 1419/7 k. ú. Loučná (dále jen „Služebný pozemek“),  ve prospěch pozemku stpč. 553 k. ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb. 

Pro účely vymezení povinnosti ze Služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze Služebnosti uvedené v bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda je spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 13/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce přípravou smluvního vztahu s. pí. Ferklovou a pí. Bidlasovou na změnu kupní smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a  pí. Ferklovou a pí. Bidlasovou. Výsledkem nového smluvního vztahu bude zřízení služebnosti na dotčených pozemcích a zrušení stávajících podmínek kupní smlouvy.

Usnesení č. 14/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2015 ve výši 59,603 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2015 ve výši 43,086 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 15/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou  schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2016 ve výši - vodné 69,23 Kč/m3 s DPH (60,20 Kč bez DPH) a stočné 50,04 Kč/m3 s DPH (43,52 Kč bez DPH).

Usnesení č. 16/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2016 – příspěvky“.

Usnesení č. 17/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2016 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2016“ s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 80.000,- Kč.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h