Usnesení - 04.10.2017

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 4. října 2017

Usnesení č. 74/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2 026 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 75/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s bezúplatným převodem částí pozemku ppč. 873/2 k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 611 m2 označených dle geometrického plánu č. 615-52/2017 jako 873/12 o výměře 83 m2 a 873/13 o výměře 50 m2.

Usnesení č. 76/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 74/2017 ve znění: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 2 026 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.“

Usnesení č. 77/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku stpč. 344 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 70 m2 paní N. D., Praha za cenu 7.000,- Kč.

Usnesení č. 78/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený Mgr. P. B. dle důvodové zprávy. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

Usnesení č. 79/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený pí. M. a p. M. K. dle důvodové zprávy. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

Usnesení č. 80/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený J. a H. M. dle důvodové zprávy. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

Usnesení č. 81/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje návrh na zapracování změny v návrhu nového ÚP Janov nad Nisou, předložený Ing. J. R. dle důvodové zprávy.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h