Usnesení - 22.02.2017

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 22. února 2017

Usnesení č. 7/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 634/2 – trvalý travní porost o výměře 727 m2 v k. ú. Hraničná nad Nisou a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.

Usnesení č. 8/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1631/6 – trvalý travní porost o celkové výměře 1.337 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou.

Usnesení č. 9/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4002360/0021 na ppč. 1405 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 za cenu 1.600,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 10/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na zapracování nového podnětu v návrhu ÚP Janov nad Nisou, předložený p. Alešem Baumanem dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 11/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje náklady na vodné v roce 2016 ve výši 25,684 Kč/m3 bez DPH a náklady na stočné v roce 2016 ve výši 27,844 Kč/m3 bez DPH.

Usnesení č. 12/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2017 ".

Usnesení č. 13/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a vyhlášení programu k předkládání žádostí o příspěvek včetně povinných příloh k předkládání žádosti na rok 2017 „Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2017" s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši80.000,-Kč.

Usnesení č. 14/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2017 ve výši - vodné 31,60 Kč/m3 s DPH (27,48 Kč bez DPH) a stočné 34,26 Kč/m3 s DPH (29,79 Kč bez DPH).

Mgr. Daniel David, starosta obce
Renata Mádlová, místostarostka obce

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h