Usnesení - 26.04.2017

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. dubna 2017

Usnesení č. 36/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 752 – trvalý travní porost o výměře 49 m2 k. ú. Janov nad Nisou paní Y. O., trvale bytem..... za cenu 29.645,- Kč.

Usnesení č. 37/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 1392 – ostatní plocha, silnice k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 8 969 m2 označený dle GP č. 1266-12/2017 jako 1392/2 o výměře 20 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 38/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhoduje o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou 2017 níže uvedeným žadatelům o dotaci ve výši:

ŽadatelAdresaPočet členůPožadovaná dotaceZískaná dotace
Školní sportovní klub Janov n. N. 374 66 17 500 Kč 17 500 Kč
TJ Sokol Janov n. Nisou Janov n. N. 504 129 30 000 Kč 30 000 Kč
Český svaz žen Loučná 91 Janov n. N. 35 8 000 Kč 8 000 Kč
SKI Janov-Bedřichov Loučná 90, Janov n.N. 58 15 000 Kč 15 000 Kč
C e l k e m     70 500 Kč 70 500 Kč

a zároveň schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli.

Usnesení č. 39/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2017 - Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2017 – 2. kolo s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši35.000,-Kč.

Usnesení č. 40/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje účetní závěrku (dle vyhlášky č. 220/2013 Sb.) příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2016. K řádnému schválení účetní závěrky byly předloženy zastupitelstvu obce dokumenty Rozvaha ,Výkaz zisku a ztráty, dokument Příloha, inventarizační zpráva a protokol o veřejnosprávní kontrole.

Usnesení č. 41/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2016 ve výši + 26 610,49 Kč a souhlasí s převedením do rezervního fondu školy.

Usnesení č. 42/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisouschvaluje podání žádosti pod názvem „ Oprava komunikace v k. ú. Loučná nad Nisou " do Dotačního fondu: Program 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 250.000,- Kč, požadovaná výše dotace je 75.000,- Kč. Vlastní podíl bude hrazen z prostředků rozpočtu roku 2017, kde je s opravou počítáno v paragrafu 2212 Silnice, v rozpočtu na rok 2017 je alokována částka na spoluúčast.

Usnesení č. 43/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

Rozpočtová opatření:

 OdPaPol  
P 4121   30.000,- Bedřichov za hasiče
V 5512 5169 30.000,- -
P 4122   7.120,- Hospodaření v lesích dotace
V 1039 5169 7.120,- -
P 1122   835.050,- DPPO
V 6409 5365 835.050,- -
V 6409 5229 - 4.707,40 oprava položky SMO
V 6409 5222 4.707,40 -

Příjem celkem: 872.170,-
Výdej celkem: 872.170,-.

Usnesení č. 44/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisourozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 23.000,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s., se sídlem Zahradní 415/10, 460 01 Liberec XI.

Usnesení č. 45/2017

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

a) schvaluje finanční dar pro Hospic sv. Zdislavy, o. p. s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec IV – Perštýn ve výši 6.785,- Kč

b) schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o. p. s.

c) pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy mezi obcí Janov nad Nisou a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.

Mgr. Daniel David, starosta obce
Renata Mádlová, místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h