Usnesení - 26.06.2019

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. června 2019

Usnesení č. 54/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2019 a to na 4. 9.; 2. 10.; 6. 11.; 11. 12.

Usnesení č. 55/2019

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s majitelem pozemku ppč. 204 k. ú. Hraničná nad Nisou o podmínkách odkoupení části pozemku.

Usnesení č. 56/2019

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s majitelem pozemků stpč. 416/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1338/1 k. ú. Janov nad Nisou o podmínkách jejich odkoupení.

Usnesení č. 57/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 116/9 o výměře 84 m2 a části pozemku ppč. 1324/1 – ostatní plocha o celkové výměře 350 m2 označené dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 1324/3 o výměře 4 m2 panu J. K. Janov n.N., za cenu 37. 992,- Kč.

Usnesení č. 58/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017617 JN, Janov n. N:, Loučná, p.č. 1481/3 – kNN, SS na pozemcích ppč. 1483/1, 1485/1, 1486/1 a stpč. 349 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši kabelového vedení NN.

Usnesení č. 59/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 72/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 60/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízení zástavního práva k pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, část pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a část pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 61/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 48/2019 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byla zjištěna chyba a to „Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření“.

Usnesení č. 62/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byla zjištěna chyba a to „Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření“. A zároveň schvaluje nápravné opatření: ZO deleguje na starostu pravomoc udělat rozpočtové opatření k 31. 12. 2019.

Usnesení č. 63/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2019

OdPa Pol
P 3113 2122 10.449,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 30.712,- ZŠ vratka
P 1335 2.000,- Celní úřad odnětí půdy
P 1356 8.000,- Celní úřad dobývání nerostů
P 3632 2111 1.000,- hroby
V 6171 6121 52.161,-

Příjem celkem: 52.161,-

Výdej celkem: 52.161,-

Usnesení č. 64/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 100.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou do fondu reprodukce majetku.

Usnesení č. 65/2019

ZO Janov nad Nisou:

a) rozhoduje o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 038.861,23 Kč na dočasné krytí potřeb v rámci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009183 realizovaného z programu  11703 – Integrovaný regionálního operačního program, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

b) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Janov nad Nisou číslo: 1/2019

Usnesení č. 66/2019

ZO Janov nad Nisou:

1) Schvaluje Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

2) Ukládá starostovi obce Mgr. Danieli Davidovi, starostovi obce, podepsat Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

Usnesení č. 67/2019

ZO Janov nad Nisou volí nového člena kontrolního výboru: pana Josefa Hanzloviče

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h