Usnesení - 26.06.2019

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 26. června 2019

Usnesení č. 54/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2019 a to na 4. 9.; 2. 10.; 6. 11.; 11. 12.

Usnesení č. 55/2019

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s majitelem pozemku ppč. 204 k. ú. Hraničná nad Nisou o podmínkách odkoupení části pozemku.

Usnesení č. 56/2019

ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s majitelem pozemků stpč. 416/1 k. ú. Hraničná nad Nisou a ppč. 1338/1 k. ú. Janov nad Nisou o podmínkách jejich odkoupení.

Usnesení č. 57/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 116/9 o výměře 84 m2 a části pozemku ppč. 1324/1 – ostatní plocha o celkové výměře 350 m2 označené dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 1324/3 o výměře 4 m2 panu J. K. Janov n.N., za cenu 37. 992,- Kč.

Usnesení č. 58/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4017617 JN, Janov n. N:, Loučná, p.č. 1481/3 – kNN, SS na pozemcích ppč. 1483/1, 1485/1, 1486/1 a stpč. 349 k. ú. Loučná nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm + DPH v zákonné výši kabelového vedení NN.

Usnesení č. 59/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 72/2018 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 1437/13 – trvalý travní porost v k.ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 60/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zřízení zástavního práva k pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, část pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a část pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označené dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 v k. ú. Loučná nad Nisou ve prospěch Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn B 2051, pro účely poskytnutí hypotéky na úhradu kupní ceny za převod vlastnických práv k zastavenému pozemku kupujícímu: T. L. Jablonec nad Nisou.

Usnesení č. 61/2019

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 48/2019 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byla zjištěna chyba a to „Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření“.

Usnesení č. 62/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byla zjištěna chyba a to „Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření“. A zároveň schvaluje nápravné opatření: ZO deleguje na starostu pravomoc udělat rozpočtové opatření k 31. 12. 2019.

Usnesení č. 63/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření č. 5/2019

OdPa Pol
P 3113 2122 10.449,- ZŠ odpisy
P 3113 2229 30.712,- ZŠ vratka
P 1335 2.000,- Celní úřad odnětí půdy
P 1356 8.000,- Celní úřad dobývání nerostů
P 3632 2111 1.000,- hroby
V 6171 6121 52.161,-

Příjem celkem: 52.161,-

Výdej celkem: 52.161,-

Usnesení č. 64/2019

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 100.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Janov nad Nisou do fondu reprodukce majetku.

Usnesení č. 65/2019

ZO Janov nad Nisou:

a) rozhoduje o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 2 038.861,23 Kč na dočasné krytí potřeb v rámci projektu „Děti ze školy se domluví ve světě“ CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009183 realizovaného z programu  11703 – Integrovaný regionálního operačního program, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj.

b) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Janov nad Nisou číslo: 1/2019

Usnesení č. 66/2019

ZO Janov nad Nisou:

1) Schvaluje Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

2) Ukládá starostovi obce Mgr. Danieli Davidovi, starostovi obce, podepsat Memorandum o pokračování spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou v územních obvodech členských obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka

Usnesení č. 67/2019

ZO Janov nad Nisou volí nového člena kontrolního výboru: pana Josefa Hanzloviče

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Zapsala M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

8. zasedání zastupitelstva
4.10.2023 od 17:00 h