Usnesení - 29.05.2019

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 29. května 2019

Usnesení č. 42/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění prodeje části pozemku ppč. 116/8 – lesní pozemek o celkové výměře 41 138 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označený dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 116/9 o výměře 84 m2 a části pozemku ppč. 1324/1 – ostatní plocha o celkové výměře 350 m2 označené dle geometrického plánu č. 1335-9/2019 jako 1324/3 o výměře 4 m2 a navrhuje minimální kupní cenu u ppč. 116/9 … 300,- Kč/m2 + DPH a u ppč. 1324/3... 200,- Kč/m2.. Cena bude dále obsahovat: poplatek za odnětí z lesního pozemku, cenu za vyhotovení náhrad škod na lesních pozemcích.

Usnesení č. 43/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej pozemku ppč. 1437/13 trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2 panu T.L. za cenu 684.000,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 44/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost o celkové výměře 1 368 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část b) o výměře 1 189 m2, části pozemku ppč. 1438/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 186 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část c) o výměře 20 m2 a části pozemku ppč. 1750/1 – ostatní plocha o celkové výměře 2 014 m2 označeného dle GP č. 323-46/2019 jako část g) o výměře 140 m2 – celkově sloučených do pozemku označeného jako ppč. 1437/13 o výměře 1349 m2 panu T.L. za cenu 674.500,- Kč + DPH v zákonné výši, včetně zřízení níže vymezené pozemkové služebnosti zatěžující pozemek,(dále jen „Služebný pozemek“), ve prospěch pozemku, stavební parcely č. 553, v k.ú. Janov nad Nisou.Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 45/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1343-119/a/2019 jako 891/7 o výměře 325 m2 manželům M.M. a P.M. za cenu 32.500,- Kč.

Usnesení č. 46/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 891/3 – trvalý travní porost o celkové výměře 376 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené dle geometrického plánu č. 1343-119/a/2019 jako 891/8 o výměře 12 m2 paní V. D.1.200,- Kč.

Usnesení č. 47/2019

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí pořízení Územní studie U26 Loučná n. N.

Usnesení č. 48/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2018 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 – bez výhrad a zároveň bere na vědomí, že ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 byla zjištěna chyba a to „Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření“.

Usnesení č. 49/2019

ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku k 31. 12. 2018.

Usnesení č. 50/2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou neschvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený D.H a R.H.dle důvodové zprávy.  

Usnesení č. 51//2019

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje

v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený m. J. a H. M. dle důvodové zprávy. Možnost vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na části pozemku p.č. 437/2 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena změnou Územního plánu Janov nad Nisou, a to za podmínky, že vyhodnocení v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu prokáže potřebu vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci

Usnesení č. 52/2019

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 4/2019

OdPa Pol ÚZ
P 4111 33.000 98348
V 6117 5029 19.140 98348
V 6117 5139 483 98348
V 6117 5175 1.092 98348
V 6117 5169 12.285 98348
V 2212 6121 420.000
V 6171 6121 - 420.000
V 3113 6451 - 107.308,49
V 3113 5331 107.308,49
V 3635 6119 20.000
V 6171 6121 -20.000
V 2321 6121 200.000
V 6171 6121 -200.000
P 4122 30.000
V 3113 5336 30.000

Příjem celkem: 63.000,00

Výdej celkem: 63.000,00

Usnesení č. 53/2019

ZO rozhoduje o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000,- Kč pro Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vančurova 465/20, Liberec na projekt: Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h