Usnesení - 09.12.2015

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. prosince 2015

Usnesení č. 83/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2016 a to na 27.1.; 24.2.; 30. 3.; 27. 4.; 25. 5.; 29.6..

Usnesení č. 84/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje  části pozemku ppč. 1365/1 - ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 označené dle geometrického plánu č. 1194-146/2015 jako 1365/3 o výměře 170 m2 a navrhuje minimální kupní cenu takto: 73 m2 za 500,- Kč/m2 a  97 m2 za 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 85/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s fy. Jablotron, s. r. o., se sídlem Pod Skalkou 33, Jablonec nad Nisou o podmínkách prodeje případně směny částí pozemků  ppč. 1371/1,  1368/1 a  1362 k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 86/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou rozděleného dle geometrického plánu č. 1190-46/2015 na dvě části označené jako 1337/1 o výměře 152 m2 a 1337/4 o výměře 109 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 200,- Kč/m2.

Usnesení č. 87/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce se svoláním pracovní skupiny tvořenou ze zastupitelů obce za účelem stanovení ceny prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 Janov nad Nisou, termín schůzky bude do 20. 1. 2016.

Usnesení č. 88/2015

„Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:


OdPa Pol.


P
4222 -540.000,- oprava ÚZ
P
4222 540.000,-
14004
V 5512 6123 -540.000,-

V 5512 6123 540.000,-
14004
P
4216 818.467,57 rek. MŠ 54515835
P
4213 48.145,15
54190877
V 3113 6121 818.467,57
54515835
V 3113 6121 48.145,15
54190877
V 3113 6121 -96.290,31 podíl obce
V 3113 6121 96.290,31
54100000
V 3113 5336 -225.952,- oprava ÚZ
V 3113 5336 192.059,20 dotace ZŠ 32533058
V 3113 5336 33.892,80 dotace ZŠ 32133058
P 1039 2111 202.000,- převod na položky
V 1039 5169   50.000,- lesní hospodářství
V 2321 5169 105.000,- kanalizace služby
V 2321 6129   11.000,- příspěvek na kanalizační přípojku
V 3745 5139 -15.000,- převod
V 3745 5169  35.000,- péče o vzhled obce
V 6171 5169 -20.000,- převod
V 5311 5137 -10.000,- převod
V 5311 5139  - 5.000,- převod
V 5311 5132   35.000,- ochranné pomůcky
V 6171 5172   15.000,- programové vybavení
V 6171 5191 1.000,- sankce

Příjem celkem: 1,068.612,72
Výdej celkem: 1,068.612,72

Usnesení č. 89/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2020


2015 2016 2017 2018 2019 2020
Daňové příjmy 13 221 13 485 13 755 14 030 14 311 14 597
Nedaňové příjmy 2 487 2 512 2 537 2 562 2 588 2 614
Kapitálové příjmy 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Vlastní příjmy celkem 16 208 16 997 17 292 17 593 17 899 18 211
Přijaté transfery 848 848 848 848 848 848
Příjmy celkem 17 056 17 845 18 140 18 441 18 747 19 059
Běžné výdaje 14 742 15 184 15 640 16 109 16 592 17 090
Kapitálové výdaje 15 241 1 000 1 000 5 000 1 000 1 000
Výdaje celkem 29 983 16 184 16 640 21 109 17 592 18 090
Financování 12 927 -1 661 -1 500 2 668 -1 155 -969
výsledek hospodaření a prostředky z minulých let 1009 2670 4170 1502 2657 3625

Usnesení č. 90/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2015 na krytí nejnutnějších výdajů do doby schválení rozpočtu na rok 2016.

Usnesení č. 91/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou pověřuje starostu obce provedením případných rozpočtových změn, které by nastaly na konci roku 2015. ZO pak budou dány na vědomí na příštím zasedání v lednu 2016.

Usnesení č. 92/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou projednalo předložený materiál  a v souladu se zněním § 56 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů bere na vědomí zprávu pořizovatele Územního plánu Janov n. N. o dalším postupu pořizování  Územního plánu Janov nad Nisou.

Usnesení č. 93/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje 3. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 – 2019.

Usnesení č. 94/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  Akční plán na rok 2016.

Usnesení č. 95/2015

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou:

A) bere na vědomí dopis PhDr. Ivana Langra, náměstka primátora Statutárního města Liberec, týkající se žádosti o dotaci na žáka s místem trvalého pobytu v Janově nad Nisou, umístěného k základnímu vzdělávání v základní škole zřizované statutárním městem Liberec

B) rozhoduje o neposkytnutí dotace z rozpočtu obce statutárnímu městu Liberec na žáka s místem trvalého pobytu v Janově nad Nisou, umístěného k základnímu vzdělávání v základní škole zřizované statutárním městem Liberec z důvodů uvedených v důvodové zprávě.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h