Zápis - 25.06.2014

Zápis ze  6.  zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. června  2014

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Ing. Olga Hatašová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, p. Martin Líbal, p. Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

Omluveni: p. Petr Kordač, pí. Renata Mádlová

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,05 hodin za přítomnosti 5 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Líbala – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 5 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Líbal  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

V 17,06 hodin přichází ing. J. Zelenka – 6 členů

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  ing. Zelenku – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  ing. Zelenka  byl  zvolen členem návrhové komise

- Mgr. David navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

* Schválení programu:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

  2. Prodej majetku

  3. Územní působnost obce v MAS Podještědí, z. s.

  4. Termín ZO na září 2014 ( 10. 9. 2014 )

  5. Různé a interpelace

  6. Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

V 17,10 hodin přichází ing. O. Hatašová – 7 členů

- Mgr. David navrhuje, aby z důvodu přítomnosti pana Bažanta, byla část bodu "Různé a interpelace", kde se bude probírat žádost Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.  o poskytnutí finančnho příspěvku,  zařazena hned na úvod jednání – a dává o svém návrhu hlasovat

  hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl přijat

Část bodu  5) Různé a interpelace

- Žádost  Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s. o poskytnutí finančního příspěvku  na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč.

- Mgr. David dává slovo panu Bažantovi – předsedovi Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, o. s.

- p. Bažant konstatuje, že Obec  Janov nad Nisou se stala členem sdružení a tím pádem jí z toho plynou jisté povinnosti. Přesto Obec Janov nad Nisou požadovala po sdružení vypracovat výroční zprávu. Ta vypracována nebyla, jelikož sdružení nemá povinnost ji předkládat, ale byla předložena účetní závěrka za rok 2013.

- ing. Jelínek sděluje, že v případě vydávání veřejných prostředků je předkládání výročních zpráv obvyklé, a pro obec to bude v budoucnu podmínka.

- p. Bažant sděluje, že pro příští období nebude problém nechat výroční zprávu vypracovat

- dále p. Bažant opět vyzdvihl význam sdružení a předložil zastupitelům část studie o jejích přínosech. Zároveň sdělil, že zašle panu starostovi odkaz, kde je k dispozici celá studie.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro SCRJ na rok 2014 ve výši 60.000,- Kč s tím, že 13.000,- Kč tvoří členský příspěvek a 47.000,- Kč je poplatek za služby a pověřuje starostu obce vznesením požadavku na vypracování výroční zprávy za rok 2014 a další.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida byl schválen

2. Prodej majetku obce

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou ( dle GP č. 569-2482/2013 ) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy za jednorázový poplatek 5. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč 68/1 a 69/3 k. ú. Hraničná nad Nisou (dle GP č. 569-2482/2013) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za celkovou finanční náhradu 5. 600,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

3. Územní působnost obce v MAS Podještědí, z. s.

- Mgr. David informuje zastupitele, že vzhledem k novému plánovacímu období a tomu, že od září 2014 bude probíhat standardizace Místních akčních skupin v programovém období 2014 - 2020, je nezbytné projednat  nový souhlas s územní působností naší obce v MAS Podještědí.
Schválením zařazení do územní působnosti SCLLD obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.

 - Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou v územní působnosti MAS Podještědí, z. s. schvaluje zařazení svého území do územní působnosti SCLLD MAS Podještědí, z. s. .

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

4. Termín ZO na září 2014 (10. 9. 2014)

- Mgr. David sděluje zastupitelům, že je třeba schválit termín konání ZO na příští pololetí. Vzhledem k tomu, že se v říjnu konají komunální volby a další termíny si bude schvalovat už příští zastupitelstvo, stačí schválit termín na září 2014. Zároveň sděluje, že navrhuje termín 10. 9. 2014.

- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje termín řádného zasedání ZO Janov nad Nisou a to  10. 9. 2014.

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- návrh Mgr. Davida  byl schválen

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že byl schválen závěrečný účet Mikroregionu Jizerské hory a Dopravního sdružení obcí Jablonecka, které jsou zveřejněny na úřední desce

- v 18,00 odchází ing. R. Jelínek – 6 členů

- Mgr. David dále sděluje zastupitelům, že je  připravováno  výběrové řízení, jehož součástí je oprava mostu u Mateřské školy a  část místní komunikace v Loučné od autobusové zastávky "Modrý Dunaj" k první křižovatce.

- Mgr. David poděkoval všem organizátorům Janovského jarmarku za jejich práci. Zkonstatoval, že se jarmark jako vždy vyvedl a že snad vše proběhlo ke spokojenosti návštěvníků.

- na závěr Mgr. David všem popřál hezké prázdniny a dovolenou

6. Závěr

V 18,10 hodin ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David, starosta obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Martin Líbal

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h