Zápis - 13.12.2017

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 13. prosince 2017

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Ing. Petra Macháčková, pí. Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 9 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Jansa byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z  minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2018

 3. Prodej majetku obce

 4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

 5. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

 6. Jmenování členů správní a dozorčí rady Janovské o.p.s.

 7. Různé a interpelace

 8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Termíny Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2018

(31.1.; 28.2.; 28.3.; 25.4.; 30.5.; 27.6.)

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 101 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

Návrh prodeje pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha), rozděleného dle GP č. 1290-238/2017 na ppč. 431/4 o výměře 134 m2 a ppč. 431/18 o výměře 14 m2.

Zájemci:

Vyjádření komise: Obec nechala vypracovat geometrický plán, jehož cenu pak rozpočítá mezi zájemce. Navržená cena 300,- Kč/m2 + DPH + cena za GP.

jistiny: ppč. 431/4 ...4.020,- Kč, ppč. 431/18 … 420,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 102 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2 označené dle GP č. 1282-1099a/2017 jako 341/4o výměře 444 m2.

Zájemce: P. S., Olomouc

jistina 6.600,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 103 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 898/13 - ostatní plocha, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 ( v ÚP zastav. plocha, sport a rekreace – pozemky se stavbami)

Zájemce: MALLA GROUP s.r.o., Vnější 878/26, 141 00 Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje. Navržená minimální kupní cena 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 104 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 214/1 – trvalý travní porost v k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře 2 026 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemce: M. M., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučila, upozornila na to, že pozemek je zatížen věcným břemenem a zároveň je to pozemek od PÚ. Navržená minimální kupní cena činí 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina ve výši 10.130,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Jistina byla uhrazena

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 105 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemci:

T. L., 468 25 Zásada – jistina zaplacena

J. J., 460 01 Liberec – jistina zaplacena

Vyjádření komise: komise prodej doporučila, upozornila na podmínky prodeje pozemku od PÚ. Navržená minimální kupní cena činí 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina ve výši 20.500,- Kč.

Z důvodu více zájemců komise doporučuje obálkovou metodu.

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 106 bylo schváleno (Mlejnek)

Prodej pozemku ppč. 869/1 – orná půda, v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 328 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha).

Zájemce: J. P. Praha 4

Vyjádření komise: komise prodej doporučila. Navržená minimální kupní cena činí 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina ve výši 9.840,- Kč

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Jistina byla uhrazena

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 107 bylo schváleno

Prodej pozemků:

Zájemce: J. Š., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučila. Navržená minimální kupní cena činí 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina 9.700,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Jistina byla uhrazena

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 108 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 321/13 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 69 m2 ( v ÚP zastavitelná plocha )

Zájemce: V. L., Praha 3

Vyjádření komise: komise prodej doporučila. Navržená minimální kupní cena 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina 2.070,- Kč.

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Jistina nebyla uhrazena, žadatel sdělil, že nemá o pozemek za tuto cenu zájem

Prodej pozemku ppč. 1329/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Janov nad Nisou o výměře 380 m2 (v ÚP účelová komunikace).

Zájemci:

A. A. S. a Š. S., 186 00 Praha 8 - (1329/12 – 178 m2)

L. V. a J. V., 460 01 Liberec – 1329/5 – 202 m2)

Vyjádření komise: Komise prodej doporučila. Navržená minimální kupní cena 200,- Kč/m2 a jistiny

S. 3.560,- Kč, V. 4.040,- Kč

Vyvěšeno bylo od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Jistiny byly uhrazeny

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 109 bylo schváleno (Bürgerová)

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

- usnesení č. 110 bylo schváleno (Bürgerová)

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-4015751/VB/002 na pozemku ppč. 341/2 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu ( minimálně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 111 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vnější domovní plynovod na pozemku ppč. 1323/1 k. ú. Janov nad Nisou pro paní K. K. a pana P. K., Praha 3

Vyjádření komise: komise doporučuje uzavření smlouvy. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu ( minimálně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši).

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 112 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny, rozpočtové provizorium

(1) Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.

(2) Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví:

a) zastupitelstvo kraje pro hospodaření kraje,

b) zastupitelstvo obce pro hospodaření obce,

c) orgány svazku obcí pro hospodaření svazku obcí.

(3) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Rozpočet obce Janov nad Nisou na rok 2018 bude předložen ke schválení zastupitelstvu obce až v roce 2018. Do této doby bude hospodařeno dle pravidel rozpočtového provizoria.

Pravidla hospodaření obce Janov nad Nisou před schválením rozpočtu na rok 2018

1) Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 se budou investiční výdaje čerpat dle uzavřených smluv. Limit na čerpání neinvestičních výdajů je zhruba ve výši 1/12 upraveného rozpočtu na rok 2017.

2) Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 nebudou zahajovány v roce 2018 nové investiční akce. Je možné hradit investiční výdaje finančně kryté rozpočtem roku 2017, které přejdou přechodem financování do rozpočtu roku 2018.

3) Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 budou maximální měsíční neinvestiční výdaje ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. ve výši dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1

Stanovené max. měsíční limity čerpání neinvestičních výdajů (v tis. Kč)

  Schválený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2017 Upravený rozpočet neinvestičních výdajů v roce 2017 Limit max. měsíčních neinvestičních výdajů v roce 2018
ZŠ a MŠ Janov nad Nisou p.o. 1 500 1 500 125
 OdPaPol  ÚZ
P   4116 44.503,- dotace hasiči 14004
V 5512 5137 44.503,-   14004
P   4116 431.407,98 dotace ZŠ 103533063
P   4116 76.130,82 dotace ZŠ 103133063
V 3113 5336 431.407,98   103533063
V 3113 5336 76.130,82   103133063
V 2321 5171 86.500,- ČOV H 180 oprava ČOV  
V 3722 5169 80.000,- odpady (navýšení)  
V 5311 5011 46.000,- policie mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 5311 5031 4.000,- mzdy sociálka  
V 5311 5032 12.000,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5011 50.000,- mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 6171 5031 11.500,- mzdy sociálka  
V 6171 5032 4.100,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5132 6.000,- ochr. pomůcky  
V 6171 5139 10.000,- materiál  
V 6409 5229 42.000,-    
P 3722 2111 27.000,- navýšení příjmu na směsný odpad  
P 3725 2324 73.000,- navýšení příjmu na tříděný odpad  
P   1111 252.100,- navýšená daň  

Příjem celkem: 904.141,80 Kč

Výdej celkem: 904.141,80 Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 113 bylo schváleno

 OdPaPol  ÚZ
P   4116 44.503,- dotace hasiči 14004
V 5512 5137 44.503,-   14004
P   4116 431.407,98 dotace ZŠ 103533063
P   4116 76.130,82 dotace ZŠ 103133063
V 3113 5336 431.407,98   103533063
V 3113 5336 76.130,82   103133063
V 2321 5171 86.500,- ČOV H 180 oprava ČOV  
V 3722 5169 80.000,- odpady (navýšení)  
V 5311 5011 46.000,- policie mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 5311 5031 4.000,- mzdy sociálka  
V 5311 5032 12.000,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5011 50.000,- mzdy od listopadu navýšení z rozhodnutí vlády  
V 6171 5031 11.500,- mzdy sociálka  
V 6171 5032 4.100,- mzdy zdravotní pojištění  
V 6171 5132 6.000,- ochr. pomůcky  
V 6171 5139 10.000,- materiál  
V 6409 5229 42.000,-    
P 3722 2111 27.000,- navýšení příjmu na směsný odpad  
P 3725 2324 73.000,- navýšení příjmu na tříděný odpad  
P   1111 252.100,- navýšená daň  

Příjem celkem: 904.141,80 Kč

Výdej celkem: 904.141,80 Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 114 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 115 bylo schváleno

5. Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 116 bylo schváleno

6. Jmenování členů správní a dozorčí rady Janovské o.p.s.

Do správní rady jsou navrženi za TJ Sokol Janov nad Nisou p. Krištof a za obec pí. Bürgerová a p. Kittel.

Do dozorčí rady jsou navrženi za obec p. Kulich a za TJ Sokol Janov nad Nisou p. David a p. Jelínek

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Jelínek)

- usnesení č. 117 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 118 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

Vzhledem k těmto změnám musí Zastupitelstvo obce odsouhlasit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. A to i v případě, že odměny by zastupitelstvo odsouhlasilo ve stávající výši do vypršení mandátu.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 119 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 120 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 121 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 122 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 123 bylo schváleno

Dle uzavřené Smlouvy, čl. 15 "Další práva a povinnosti provozovatele", odst. 15.3 "Změna kontroly", písm. a) je naší povinností v případě, že dojde ode dne účinnosti Smlouvy do Dne Vypořádání k převodu obchodních podílů či akcií v Provozovateli a nebo osobách ovládajících Provozovatele, Vás požádat o písemný souhlas.

Na základě výše uvedeného si Vás dovoluji požádat o písemný souhlas s výše uvedenou změnou akcionářské struktury v osobě Provozovatele, a to převodu obchodního podílu společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE na společnost Severočeská vodárenská společnost a. s. tak, abychom dostáli svým závazkům vyplývajícím se Smlouvy.

Návrhy pro rozpočet obce Janov nad Nisou – rok 2018

Pro jednání finančního výboru předkládají: Mgr. Marie Bürgerová a Ing. Petr Mlejnek

Na říjnovém zastupitelstvu jsme navrhli, aby zastupitelé byli předsedou finančního výboru seznámeni s odhadovanými finančními možnostmi obce a po vzájemné diskuzi zastupitelů by byl návrh rozpočtu finančním výborem zapracován. Tímto by se změnil dosavadní netransparentní systém, kdy zastupitelé samostatně posílají finančnímu výboru své návrhy (a pouze my dva seznamujeme ostatní s našimi návrhy na zasedání ZO) a finanční výbor složený p. Jelínkem rozhodne, co ano a co se nehodí. Tímto zastupitelé přenášejí svoji zodpovědnost na nikým nevolený finanční výbor.

Při tvorbě těchto položek jsme vycházeli z dokumentu Program rozvoje obce, který je ve svém obsahu velmi všeobecný, a tímto jsme mu dali konkrétní podobu. Součet námi navrhovaných položek je 8,9 mil. Kč, což je o 1,5 mil Kč méně, než byli zastupitelé ochotni uvolnit na opravu tří bytů v bývalé družině v roce 2017. Ovšem rozsah a komplexnost naplnění výše uvedeného dokumentu je nepoměrně větší.

Ostatní zastupitelé svým hlasováním na říjnovém ZO vyjádřili, že nemají zájem aktivně se účastnit

sestavování rozpočtu, proto předkládáme svoje návrhy položek rozpočtu Obce bez diskuze v ZO finančnímu výboru k zapracování do rozpočtu obce na rok 2018.

 1. Úprava zelených ploch v obci částka 300 000 Kč bez DPH

 2. Projektová dokumentace „Kulturák“ částka 200 000,- Kč bez DPH

 3. Projektová dokumentace „Muzeum Janov“ částka 200 000,- Kč bez DPH

 4. Oprava střechy „Kino“ částka 2 000 000,- Kč bez DPH

 5. Oprava pomníku u kostela sv. Jana Křtitele částka 100 000,- Kč bez DPH

 6. Oprava bývalé školy v Loučné částka 4 500 000,- Kč bez DPH ?

 7. Oprava sklepních prostor „Kulturáku“ částka 300 000,- Kč bez DPH

 8. Oprava komunikace Epocha – Heltom částka 1 300 000,- Kč bez DPH

V 18,30 hodin odchází Ing. Macháčková – 8 členů

V 18,45 hodin odchází Ing. Jelínek – 7 členů

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

o v ě ř o v a t e l é : p. Jaroslav Jansa, p. Michal Surkov

zapsala: Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h