Zápis - 25.04.2018

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 25. dubna 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, p. Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, Ing. Petr Mlejnek, p. Michal Surkov

Omluveni:

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,03 hodin za přítomnosti 8 členů.

V 17,04 přichází Ing. Macháčková – 9 členů

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Bürgerová byla zvolena členkou návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 23/2018 – splněno
Usnesení č. 24/2018 – splněno
Usnesení č. 25/2018 – trvá
Usnesení č. 26/2018 – trvá
Usnesení č. 27/2018 – splněno
Usnesení č. 28/2018 - splněno
Usnesení č. 29/2018 - trvá
Usnesení č. 30/2018 – trvá
Usnesení č. 31/2018 – splněno
Usnesení č. 32/2018 - splněno
Usnesení č. 33/2018 - v platnosti
Usnesení č. 34/2018 - v platnosti

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu

  2. Prodej majetku obce

  3. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou

  4. ZŠ Janov nad Nisou

  5. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou – 2. kolo

  6. Projektová dokumentace „Kulturák“

  7. Různé a interpelace

  8. Závěr

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

Návrh prodeje části pozemku ppč. 1020/3 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3716 m2. Jedná se o část o výměře cca 300 – 500 m2.

Zájemce: L. K., Černošice

Vyjádření komise. Komise prodej nedoporučuje z důvodu případného převedení pozemku do kategorie stavebních.

Návrh prodeje části pozemku ppč. 887 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 5975 m2.

Zájemci: J. a M. Š., Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje z důvodu, že se jedná o místní komunikaci

Návrh prodeje pozemku ppč. 1476/10 – ostatní plocha v k. ú. Loučná nad Nisou o celkové výměře 1488 m2

Zájemci: O. a J. M., Jablonec nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, upozorňuje na podmínky prodeje pozemku od PÚ a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistinu ve výši 22.320,- Kč složenou do 28. 5. 2018.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

  1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

  2. Služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická

ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s vyloučením toho zájemce, který již od obce do svého vlastnictví (spoluvlastnictví) nějaký pozemek určený pro stavbu rodinného domu získal. To platí i pro obálkovou metodu.

hlasování: PRO 8 PROTI 1 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.35 bylo schváleno (Mlejnek)

Prodej pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 rozděleného dle GP č. 1290-238/2017 na ppč. 431/4 o výměře 134 m2 a ppč. 431/18 o výměře 14 m2 - navržená minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a složení jistiny ve výši 720,- Kč

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.36 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 923/1 – trvalý travní porost o výměře 370 m2 k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci: M. M. a P. M., Janov nad Nisou

hlasování: PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

-Usnesení č.37 bylo schváleno (Mlejnek)

Prodej pozemku ppč. 229/1 – trvalý travní porost o výměře 759 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemci:

K. Š., Praha

V. Š., Praha

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.38 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4015895/SOBS_VB/1 „JN,Janov n. N., Královka, pč. 1160-kVN, kNN, TS“ na pozemcích ppč. 1365/1 a 1353/8 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu za cenu 200,- Kč/bm mimo komunikaci, 5.000,- Kč za překop komunikace a 200,- Kč/bm podvrtu komunikace + DPH v zákonné výši.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.39 bylo schváleno

3. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p. o.

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.40 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.41 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.42 bylo schváleno

4. ZŠ Janov nad Nisou

5. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov nad Nisou – 2. kolo

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.43 bylo schváleno

hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č.44 bylo schváleno

6. Projektová dokumentace „Kulturák“

7. Různé a interpelace

8. Závěr

V 19,00 hodin ukončuje starosta obce Mgr. David jednání 4. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, p. Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h