Zápis - 31.01.2018

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 31. ledna 2018

Přítomni: Mgr. Daniel David, Mgr. Marie Bürgerová, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, pí. Renata Mádlová, Ing. Petra Macháčková, p. Michal Surkov,

Omluveni: p. Jaroslav Jansa, Ing. Petr Mlejnek,

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,09 hodin za přítomnosti 6 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Macháčková byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. Surkov byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Usnesení č. 101/2017 – v platnosti
Usnesení č. 102/2017 – splněno
Usnesení č. 103/2017 – splněno
Usnesení č. 104/2017 – splněno
Usnesení č. 105/2017 – trvá
Usnesení č. 106/2017 – trvá
Usnesení č. 107/2017 – trvá
Usnesení č. 108/2017 – splněno
Usnesení č. 109/2017 – trvá
Usnesení č. 110/2017 – trvá
Usnesení č. 111/2017 - splněno
Usnesení č. 112/2017 – trvá
Usnesení č. 113/2017 – splněno
Usnesení č. 114/2017 - splněno
Usnesení č. 115/2017 – splněno
Usnesení č. 116/2017 - splněno
Usnesení č. 117/2017 - splněno
Usnesení č. 118/2017 - splněno
Usnesení č. 119/2017 – v platnosti
Usnesení č. 120/2017 – v platnosti
Usnesení č. 121/2017 – v platnosti
Usnesení č. 122/2017 - v platnosti
Usnesení č. 123/2017 – splněno

V 17.15 hod. přichází Mgr. M. Bürgrová - 7 členů

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu:

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

 2. Schválení rozpočtu na rok 2018

 3. Prodej majetku obce

 4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov n. N.

 5. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

 6. Zpráva Kontrolního výboru

 7. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2018

 8. Různé a interpelace

 9. Závěr

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Schválení rozpočtu na rok 2018

Z důvodu přijaté dotace na opravu místní komunikace a přijatého pojistného plnění byla provedena tato rozpočtová změna, která je tímto dána na vědomí ZO.

Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 4122 75.000,- dotace na MK
V 2292 5329 15.500,-
V 3722 5169 6.000,-
V 6112 5023 54.000,-
V 6310 5141 19.000,-
P 6171 2322 93.000,- pojistka
V 1039 5169 18.000,-
V 6171 5171 53.000,-
V 3319 5139 2.500,-
V 5512 5137 - 44.503,- oprava 14004
V 5512 5156 44.503,- oprava 14004

Příjem celkem : + 168.000,-

Výdej celkem : + 168.000,-

Rozpočtovou změnu Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

Takto schválený rozpočet představuje:

příjmy celkem: 22 344 616,00 Kč

výdaje celkem: 31 862 600,24 Kč

financování + 9 517 984,24 Kč

v tom: zapojení prostředků minulých let (pol. 8115) + 10 517 992,24Kč

splátky dlouhodobých závazků (pol. 8124) - 1 000 008,00 Kč

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 1 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

Prodej pozemku ppč. 431/4 – trvalý travní porost v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 148 m2 rozděleného dle GP č. 1290-238/2017 na ppč. 431/4 o výměře 134 m2 a ppč. 431/18 o výměře 14 m2 - navržená minimální kupní cenu 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši.

zveřejněno bylo od 2. 1. 2018 do 17. 1. 2018

jistina – p. R. – zaplacena

jistina – p. V. – nezaplacena

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

Prodej části pozemku ppč. 341/2 – trvalý travní porost, k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 1284 m2 označené dle GP č. 1282-1099a/2017 jako 341/4 o výměře 444 m2.

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

Prodej pozemku ppč. 1437/13 – trvalý travní porost v k. ú. Loučná nad Nisou o výměře 1 368 m2

(v ÚP zastavitelná plocha)

Zájemci:

T.L. Zásada – jistina zaplacena

J.J. Liberec – jistina zaplacena

Vyjádření komise: komise prodej doporučila, upozornila na podmínky prodeje pozemku od PÚ. Navržená minimální kupní cena činí 500,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši a jistina ve výši 20.500,- Kč.

Z důvodu více zájemců byl odsouhlasen prodej obálkovou metodou za minimální kupní cenu 684.000,- Kč + DPH v zákonné výši. Termín dodání obálek je do 29. 1. 2018 do 16,00 hodin na OÚ Janov nad Nisou.

Zveřejnění prodeje od 14. 11. 2017 do 29. 11. 2017

Zveřejnění prodeje obálkovou metodou od 11. 1. 2018 do 25. 1. 2018

Byly doručeny dvě oblálky od:

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006601/VB/2 na pozemku ppč. 1353/2 k. ú. Janov nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy ( podzemní kabel NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006601/VB/2 na pozemku ppč. 1744 k. ú. Loučná nad Nisou na umístění zařízení distribuční soustavy ( zemní kabelové vedení NN) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 5 bylo schváleno

Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na vedení kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1039/7 k. ú. Janov nad Nisou pro paní Mgr. M.B. Janov nad Nisou

Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro uložení kanalizačního potrubí na pozemku ppč. 1039/7 k. ú. Janov nad Nisou pro Mgr. M.B., Janov nad Nisou .

Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na základě geometrického plánu za cenu 100,- Kč/bm + DPH v zákonné výši, nejméně však 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

hlasování PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Bürgerová)

- usnesení č. 6 bylo schváleno

Návrh prodeje části pozemku ppč. 898/13 – ostatní plocha v k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 364 m2 označené dle GP č. 1295-3/2018 jako 898/15 o výměře 128 m2

Zájemce: MALLA GROUP s.r.o., Praha

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje, navržená minimální kupní cena 300,- Kč/m2 + DPH v zákonné výši, jistina 3.840,- Kč.

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 7 bylo schváleno

Návrh prodeje částí pozemku ppč. 12/8 k. ú. Janov na Nisou dle přiloženého nákresu v mapě.

Zájemci:

Vyjádření komise: komise prodej nedoporučuje, z důvodu, že tento pozemek tvoří zázemí budovy radnice. Komise doporučuje nechat pozemky v nájmu.

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;
 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 8 bylo schváleno

Služebnost spočívá v povinnosti každého vlastníka Služebného pozemku zdržet se následujících jednání:

 1. na Služebném pozemku zřídit jakoukoli stavbu pro rekreaci nebo jakékoli ubytovací zařízení;

 2. služebný pozemek nebo jakoukoli jeho součást, včetně stavby zřízené na Služebném pozemku, užívat pro účely poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb.

Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v bodě 1. výše pojem „stavba pro rekreaci nebo ubytovací zařízení“ znamená jakákoli stavba pro individuální nebo rodinnou rekreaci (rekreační chata, chalupa, rekreační domek, zahrádkářský domek), dále penzion, hotel, turistická ubytovna, dům s apartmány, studii a/nebo pokoji určenými k ubytování nebo jakékoli jiné ubytovací zařízení. Pro účely vymezení povinnosti ze služebnosti uvedené v  bodě 2. výše pojem „poskytování jakýchkoli ubytovacích služeb“ znamená poskytování jakéhokoli ubytování nebo přechodného nájmu prostor, bez ohledu na to, zda spojeno s poskytováním stravovacích nebo dalších služeb či nikoli.

Služebnost se zřizuje k  tíži Služebného pozemku v jeho celém rozsahu.

Služebnost se zřizuje na dobu 20-ti let ode dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 9 bylo schváleno

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 10 bylo schváleno 

V loňském roce se povedlo JSDH Janov nad Nisou zajistit jiné vozidlo (osobní automobil FIAT DUCATO 2.S JTD COMBINATO 4x4), které používají při dopravě na místo výjezdu spolu s cisternou. Z důvodu zajištění přihlášení vozidla do výjezdů a případného hrazení provozních nákladů by bylo vhodné, aby vozidlo bylo v majetku Obce Janov nad Nisou. Navrhuji odkoupit vozidlo FIAT DUCATO od SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Janov nad Nisou za cenu 1 Kč.

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 11 bylo schváleno

Hlasování PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 2

(Mádlová, Surkov)

- usnesení č. 12 bylo schváleno

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- usnesení č. 13 bylo schváleno

4. Dotační fond – podpora organizace sportovních, kulturních a volnočasových aktivit na území obce Janov n. N.

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 14 bylo schváleno

Hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 - usnesení č. 15 bylo schváleno

5. Dotační fond – podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 16 bylo schváleno

6. Zpráva Kontrolního výboru

V uvedený den 27.11.2017 byl starosta Mgr. Daniel David seznámen s výsledkem kontroly. Pana starostu jsme požádali, aby se nahrávali smlouvy o dílo do přehledu uzavřených smluv, neboť v roce 2016 smlouva o dílo – V.B. činila 60.450,- Kč, smlouva o dílo – J.M. – 149.767,- Kč. V systému však tyto smlouvy nejsou evidovány. Dále u faktur, které nám byly předloženy jsme kontrolovali dny a čas pluhování. Zhodnotili jsme, že nelze správnost uvedených hodin v pluhování sněhu přesně zjistit. Kontrolovali jsme vzájemně faktury rok 2016 i dny, které se vykazovaly a ty se také lišily. Fa č. 2016031 – J.M. není napsáno za jaké období, pouze v příloze je vypsaná práce hodinově - pluhování sněhu a pokaždé 4 hodiny. Vše je zaznamenáno v našem zápise.

KV ZO Janov nad Nisou doporučuje se zamyslet, jestli by se neměl systém zmodernizovat a doporučit nainstalování GPS, abychom měli přehled, kde se uklízí sníh a jaká doba je na úklid vynaložena. Přehled doby vykonané práce za odklízení sněhu by byl přehlednější. Určité úseky se shodovaly a nelze prokazatelně stanovit dobu a zkontrolovat skutečnost za odklízení sněhu.

- zastupitelé toto vzali na vědomí

7. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2018

hlasování PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 17 bylo schváleno

8. Různé a interpelace

9. Závěr

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Ing. Petra Macháčková

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h