Zápis - 27.03.2019

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. března 2019

Přítomni: Mgr. Daniel David, MUDr. Radek Fejgl, p. Pavel Kittel, Mgr. Adam Kulich, pí.Renata Mádlová, p. Pavel Pěnička, pí Vendula Pospíšilová,

Omluveni: Mgr. Marie Bürgerová, p. Michal Surkov

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.00 hodin za přítomnosti 7 členů.

Volba ověřovatelů:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- pí. V. Pospíšilová byla zvolena ověřovatelkou zápisu

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- MUDr. R. Fejgl byl zvolen ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise:

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Adam Kulich byl zvolen členem návrhové komise

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

- p. P. Kittel byl zvolen členem návrhové komise

Kontrola usnesení z minulého zasedání:

Schválení zápisu z minulého zasedání:

Schválení programu

 1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisů zasedání ZO, schválení programu)
 2. Prodej majetku
 3. Rozpočtové změny č.2/2019
 4. Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2019
 5. Návrhy na změnu platného územního plánu
 6. Smlouvy s Centrem sociálních služeb Jbc n.N.
 7. Různé a interpelace
 8. Závěr

2. Prodej majetku obce

Prodej pozemku ppč. 1164/3 – trvalý travní porost o výměře 587 m2 v k. ú. Janov nad Nisou

Zájemce: M.H.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 20 bylo schváleno

Žádost o koupi (pronájem) části pozemku ppč. 242 k. ú. Janov nad Nisou z důvodu vytvoření parkovacího stání pro stroje – traktorbagr, nákladní automobil

Zájemce: MAJERSYSTEMS, s.r.o., P. Majer, Krásného 354/5, 162 00 Praha 6

Vyjádření komise: komise pronájem ani prodej nedoporučuje z důvodu, že by bylo nutné provést terénní úpravy na vybudování stání a v budoucnu – jelikož se jedná o stavební parcely bude nutné vybudování sjezdů k těmto pozemkům.

Zastupitelé souhlasí z názorem komise.

3. rozpočtové změny č.2/2019

Z důvodu neodsouhlasení ministerstvem již schválené položky 5130 v rozpočtu obce dáváme na vědomí ZO, že tato položka se přesouvá na položku 5137.

Rozpočtová opatření:

Z důvodu neodsouhlasení ministerstvem již schválené položky 5130 v rozpočtu obce dáváme na vědomí ZO, že tato položka se přesouvá na položku 5137.

Rozpočtová opatření:

 OdPa Pol       ÚZ
P 4216   933.061,89 107517969
P 4216    46.653,10 107117968
P 4121    30.000
V 6171 6121 643.214,99
V 2212 5169 320.000,00
V 3419 5229 16.500
V 5512 5137 30.000

Příjem celkem: 1 009.714,99
Výdej celkem: 1 009.714,99

ZO schvaluje následující rozpočtová opatření č. 2/2019

 OdPa Pol       ÚZ
P 4216   933.061,89 107517969
P 4216    46.653,10 107117968
P 4121    30.000
V 6171 6121 643.214,99
V 2212 5169 320.000,00
V 3419 5229 16.500
V 5512 5137 30.000

Příjem celkem: 1 009.714,99

Výdej celkem: 1 009.714,99

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 21 bylo schváleno

4.Přidělení dotací v rámci dotačních fondů na rok 2019

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,-
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,-
R.F.     Letecký den 4.167,-
M.S.     Lampionový průvod a pálení čarodějnic 9.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 30.11.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Sportovní ples 2019 15.667,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 2019 8.6.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Jarní volejbalový turnaj žen – 13.4. 6.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Podzimní volejbalový turnaj žen – 16.11.2019 6.500,-
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,-
Cestovní kancelář – Sport s.r.o. Mattioliho 3271/4, Praha 10 24746410 Vítání školního roku 17.333,-
A.K.     Stezka odvahy v Janově n.N. 2019 5.000,-
A.K.     Rozsvícení vánočního stromku v Janově n.N. 2019 3.000,-

a) rozhoduje o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2019 níže uvedeným žadatelům na projekt ve výši:

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

žadatelsídlem/ bydlištěmIČ/datum nar.projektvýše podpory
Spolek přátel obce Janov n. N. Janov n. N. 448 60253541 Loučenský advent 10.000,-
Muzeum skla a bižuterie U Muzea 398/4, Jablonec n. N. 79481 Sklářská slavnost na Kristiánově 8.333,-
R.F.     Letecký den 4.167,-
M.S.     Lampionový průvod a pálení čarodějnic 9.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Turnaj přátelství 30.11.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Sportovní ples 2019 15.667,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Janov OPEN 2019 8.6.2019 8.000,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Jarní volejbalový turnaj žen – 13.4. 6.500,-
TJ Sokol Janov n. N. Janov nad Nisou 504 44223692 Podzimní volejbalový turnaj žen – 16.11.2019 6.500,-
Janovských 11 a 19 km Janov nad Nisou 535 22608737 Janovských 11 a 19 km, běh a turistický pochod 12.333,-
Cestovní kancelář – Sport s.r.o. Mattioliho 3271/4, Praha 10 24746410 Vítání školního roku 17.333,-
A.K.     Stezka odvahy v Janově n.N. 2019 5.000,-
A.K.     Rozsvícení vánočního stromku v Janově n.N. 2019 3.000,-

hlasování: PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1

(Mgr. A. Kulich)

-usnesení č. 22 bylo schváleno

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000,-
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 30.000,-
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000,-
SKI Janov-Bedřichov, z.s. Loučná 90, 468 11 Janov n.N 54 15.000,-

a) o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce v rámci dotačního programu Podpora činnosti NNO v Janově nad Nisou

b) schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi Obcí Janov nad Nisou a výše uvedenými žadateli:

ŽadatelAdresaPočet členůVýše podpory
Školní sportovní klub v Janově n.N. Janov nad Nisou 374, 468 11 81 20.000,-
TJ Sokol Janov nad Nisou Janov nad Nisou 504, 468 11 124 30.000,-
Český svaz žen ZO Janov n.N. Loučná 91, 468 11 Janov nad Nisou 30 7.000,-
SKI Janov-Bedřichov, z.s. Loučná 90, 468 11 Janov n.N 54 15.000,-

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-usnesení č. 23 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět zkonzultoval se zástupci obce, posoudil zda jsou údaje úplné a v souladu se zněním § 44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podali P.W. a E.W.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 987/1 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem je rozšíření obytné plochy rozptýleného bydlení o 185 m2 dle přílohy na části pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou určeného k výstavbě. Záměrem je stavba rodinného domu.

Návrh změny:

Stav dle Územního plánu obce Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, je v ÚP obce Janov nad Nisou zařazen částečně mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, částečně v kategorii Plochy bydlení a ubytování - rodinné domy, rekreační objekty.

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil část pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS, část mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Rozšíření stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR o 185 m2 na úkor Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Vyjádření pořizovatele :

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel žádost o změnu územního plánu dne 17.9.2018. V žádosti není blíže specifikováno, o změnu jakého územního plánu podatelé žádají. Vzhledem k tomu, že v žádosti je zmíněn název funkčních ploch, které používá nový územní plán (obytné plochy rozptýleného bydlení), lze se domnívat, že žadatel mínil nový Územní plán Janov nad Nisou. Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil část pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou mezi Plochy smíšené nezastavěného území NS, část mezi stabilizované Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR (cca 380 m2). Podatel požádal o rozšíření Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR o 185 m2 na úkor Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Území je charakteristické mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně. Zahušťování zástavby je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto území je třeba vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, zachovat ráz lokality jako celku.

Dále lze konstatovat, že prostorové podmínky využití pro Plochy obytné bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR stanoví minimální velikost stavebního pozemku min. 1500 m2. V novém územním plánu je na pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou vymezená zastavěná plocha pro bydlení jako součást Plochy obytné – bydlení v rodinných domech - rozptýlené BR o velikosti cca 380 m2. Rozšířením stabilizované plochy pro bydlení o 185 m2 by plocha k zastavění dosahovala pouze cca 575 m2, což je k zajištění rozptýlenosti zástavby v tomto cenném území nedostačující. Navíc se celá stabilizovaná část plochy pro bydlení BR včetně části žadatelem navrhované k rozšíření nachází v ochranném pásmu lesa, protože pozemek p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou sousedí s lesním pozemkem p.č. 903/11 v k.ú. Janov nad Nisou v kategorii Plochy lesní NL.

Pořizovatel také posoudil záměr výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou z hlediska dopravní přístupnosti a zkonstatoval, že předmětný pozemek není přístupný z veřejné komunikace. Přístup k okolním stávajícím rekreačním objektům probíhá po vyježděné nezpevněné cestě na travních porostech soukromých vlastníků. Někteří vlastníci rekreačních objektů a pozemků mají zajištěn přístup ke svým nemovitostem prostřednictvím věcných břemen na příslušných pozemcích. Přístup k pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou není zajištěn ani tímto způsobem. Lze tedy prohlásit, že dopravní přístupnost není adekvátní požadavkům pro rozvoj bydlení v předmětné lokalitě.

Navíc lze konstatovat, že po schválení nového Územního plánu Janov nad Nisou je v obci navrženo dostatečné množství vhodněji umístěných zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území, nenaplnění podmínek prostorového uspořádání stanovených pro plochy BR ani po navrhovaném rozšíření zastavěné plochy pro bydlení, limity v území a neadekvátní dopravní přístupnost k pozemku uvažovaného pro výstavbu rodinného domu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 24 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel žádost o zapracování změny v návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Určený zastupitel návrh zkonzultoval s pořizovatelem územně plánovací dokumentace a ten předkládá návrh na zapracování změny do nového územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žádost podali . M.K. a M.K.

Předmět podnětu:

Pozemky p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou.

Důvod změny:

Důvodem podání žádosti je vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na předmětných pozemcích v novém Územním plánu Janov nad Nisou.

Návrh změny:

Stav dle platného ÚP obce Janov nad Nisou:

Pozemky p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov Nad Nisou, jsou zařazeny mezi plochy v kategorii Louky, pastviny, které nelze zastavět.

Návrh nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil předmětné pozemky jako Plochy smíšené nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS na Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele :

V současné době se pořizuje nový Územní plán Janov nad Nisou, který se právě nachází ve fázi vyhodnocení po opakovaném veřejném projednání.

Žadatelé uvádí, že pozemky p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, nejsou novým územním plánem určeny k zastavění, ačkoliv dříve byly.

Pořizovatel shledal, že ani v platném Územním plánu obce Janov nad Nisou ani v žádné fázi procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou nebyly uvedené pozemky určeny k zastavění. Žadatelé tak zřejmě usoudili ze skutečnosti, že pozemek st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná n.N. je v KN evidován jako zbořeniště.

Pořizovatel uvádí, že vlastníci pozemků p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, doposud neuplatnili v žádné fázi pořizování nového územního plánu připomínku či námitku proti funkčnímu zařazení předmětných pozemků mezi plochy NS a nežádali o zařazení předmětných pozemků mezi zastavitelné plochy pro bydlení.

Pořizovatel upozorňuje, že se jedná o nový požadavek. V rámci opakovaného veřejného projednání již nelze uplatňovat připomínky a námitky k těm částem řešení, které nebyly od veřejného projednání změněny. Pokud by byly předmětné pozemky zařazeny v této fázi pořizování územního plánu do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou, bylo by nutné nechat autorizovanou osobou nechat dopracovat pro předmětné pozemky Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a poté znovu opakovat veřejné projednání. V návrhu Územního plánu Janov n. N. je navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení v obci Janov nad Nisou.

Pořizovatel doporučuje zachovat funkční využití pozemku pozemků p.č. 433/1, 437/1, 435/5 a st.p.č. 121 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, navrhované v novém Územním plánu Janov nad Nisou, tj. Plochy smíšené nezastavěného území NS. Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení v obci bude vyhodnocena v rámci zprávy o uplatňování územního plánu, která se ze zákona zpracovává každé 4 roky po vydání územního plánu.

1) schvaluje v souladu se zněním § 44 a za použití § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou, předložený M.K. a M.K. dle důvodové zprávy. Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení na jeden rodinný dům na pozemcích p.č. 433/4 a st.p.č. 123 v k.ú. Hraničná nad Nisou bude prověřena 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

2) neschvaluje potřebu vymezení nových zastavitelných ploch na pozemcích p.č. 433/1, 437/1 a 434/5 v k.ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č 25 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu obce Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil i z hlediska úplnosti údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá podnět Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Podnět podal O.M.

Předmět podnětu:

Pozemek p.č. 1044/3 k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou

Důvod změny:

Důvodem změny je využít pozemek p.č. 1044/3 k.ú. Janov nad Nisou pro vlastní bydlení, případně rekreaci.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 1044/3 v k.ú. Janov nad Nisou jako Plochu smíšenou nezastavěného území NS.

Podnět vlastníka pozemku na změnu:

Zařazení pozemku p.č. 1044/3 v k.ú. Janov nad Nisou mezi zastavitelné Plochy obytné – bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR.

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018. Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 15.11.2018. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Návrh nového ÚP Janov n.N. vymezil pozemek p.č. 1044/3 v k.ú. Janov nad Nisou o výměře 861 m2 jako Plochu smíšenou nezastavěného území NS. Podatel požádal o zařazení předmětného pozemku mezi zastavitelné plochy rozptýleného bydlení v rodinných domech. Svou žádost odůvodňuje následujícími skutečnostmi:

K těmto bodům pořizovatel uvádí:

Ad1) Lze souhlasit, že pozemek p.č. 1044/3 v k.ú. Janov nad Nisou navazuje na zastavěnou plochu a zastavěné území, což je jedním z předpokladů při vymezování nových zastavitelných ploch, nikoliv však jediným. Na pozemku by bylo možné zajistit zásobování el. energií, ale nikoliv napojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci.

Ad2) V ÚP Janov nad Nisou není plocha BR-N.201 vymezena. Uvedená zastavitelná plocha byla v návrhu k opakovanému veřejnému projednání vymezena jako stabilizovaná, protože zde bylo v minulosti vydáno stavební povolení na výstavbu rodinného domu, stavba byla zahájena, ale dosud nebyla dokončena. Nejedná se tedy o stejný charakter změny. Nelze souhlasit s tvrzením, že vzhledem k poloze a rozloze lze předmětný pozemek využít pouze k bydlení. Možný způsob využití pozemku je třeba hodnotit v širších souvislostech. Předmětný pozemek lze ponechat stávajícímu funkčnímu využití, a to v kategorii Plochy smíšené nezastavěného území NS.

Ad3) Pořizovatel souhlasí, že se v současné době na předmětném pozemku nachází stavba bez č.p. Dle charakteru stavby (přístřešek) a stavu v terénu se lze domnívat, že stavba je využívána vlastníky sousedícího objektu bydlení na pozemku p.č.1041/4 v k.ú. Janov nad Nisou (viz příloha – ortofotomapa). Stavba není zapsána v KN. Stavba nebyla a není v souladu s aktuálně platnými územně plánovacími dokumentacemi. Proto není vyloučené, že se jedná o stavbu nelegální a nelze s určitostí prohlásit, že byla realizována předchozím vlastníkem, Českou republikou. Existenci této stavby nelze brát jako pádný argument pro vymezení zastavitelné plochy pro bydlení a umístění rodinného či rekreačního domu na předmětném pozemku.

Ad4) Lze zkonstatovat, že v současné domě na předmětném pozemku nelze umístit stavbu pro rodinné či rekreační bydlení.

Pořizovatel uvádí, že v novém Územním plánu Janov nad Nisou nebyly na základě dohodovacích jednání s orgánem ochrany přírody a krajiny z důvodu ochrany přírodních, urbanistických a architektonických hodnot v území chráněných ve veřejném zájmu dle zvláštních právních předpisů v uvažovaném území navrženy žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení. Území je charakteristické mozaikou rozptýlené zástavby, travních porostů a nelesní zeleně. Zahušťování zástavby je v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. V tomto území je třeba vyloučit rozvoj a zahušťování rozptýlené zástavby v krajině, zachovat ráz lokality jako celku. Od vydání nového územního plánu nedošlo ke změně v daném území.

Z výše uvedených důvodů pořizovatel doporučuje zachovat stávající funkční využití pozemku p.č. 1041/4 v k.ú. Janov nad Nisou v platném Územním plánu Janov nad Nisou a žadateli nevyhovět. Důvodem je ochrana přírody a krajiny v krajinářsky cenném území.

Lze zkonstatovat, že v současné době po vydání nového územního plánu je v obci navrženo dostatečné množství zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení.

Pokud ZO Janov nad Nisou návrh na změnu ÚP Janov nad Nisou na pozemku p.č. 1041/4 v k.ú. Janov nad Nisou schválí, bude potřeba vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení a možnost prověření zastavitelné plochy pro bydlení změnou územního plánu posouzena až dle aktuální potřeby na základě zpracované Zprávy o uplatňování ÚP Janov nad Nisou. Zpráva se zpracuje po 4 letech od vydání územního plánu.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 26 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil úplnost údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podal P.K.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná n.N.

Důvod změny:

Změna funkčního využití části pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná n.N. z důvodu legalizace stávajících staveb, které nejsou v souladu s územním plánem.

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Pozemek p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná nad Nisou je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS a rozšíření stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech BV.

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018. Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 12.2.2019. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná nad Nisou, obec Janov nad Nisou, je novým Územním plánem Janov nad Nisou vymezen jako Plocha smíšená nezastavěného území NS. Také v předchozí platné územně plánovací dokumentaci byl tento pozemek nezastavitelný. Podatel žádá o změnu územního plánu z důvodu dodatečné legalizace stávajících staveb, které jsou již na předmětném pozemku v současné době zrealizovány a nejsou v souladu s územně plánovací dokumentací.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná nad Nisou přímo navazuje na zastavěnou Plochu obytnou – bydlení v rodinných domech BV, ve které je vymezen i pozemek st.p.č. 96 a p.č. 320/1 v k.ú. Hraničná n.N. s rodinným domem podatele. Pořizovatel tedy doporučuje změnou územního plánu prověřit možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení BV a možnost legalizace realizovaných staveb.

V této souvislosti pořizovatel upozorňuje na skutečnost, že z ortofotomapy (viz příloha) je patrné, že i na jiné části pozemku p.č 365/4 a na pozemku p.č. 872/49 v k.ú. Hraničná nad Nisou v majetku podatele existují stavby zrealizované v rozporu s územním plánem, které nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Tyto stavby zasahují i na pozemek p.č.872/28 v k.ú. Hraničná n.N. v majetku obce. Uvedené pozemky byly v předchozí i v současně platné územně plánovací dokumentaci nezastavitelné a stavby na nich umístěné nejsou v souladu s územním plánem. Proto bude nezbytné současně řešit funkční využití těchto pozemků nebo jejich částí v souvislosti existujícími stavbami.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Možnost rozšíření stabilizované plochy pro bydlení v kategorii BV na části pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná nad Nisou dle předložené situace navrhuje pořizovatel prověřit 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou. Zároveň bude třeba řešit využití pozemků p.č. 872/49 a 872/28 v k.ú. Hraničná nad Nisou a další část pozemku p.č. 365/4 v k.ú. Hraničná n.N. v souvislosti s existujícími stavbami na uvedených pozemcích.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 27 bylo schváleno

Důvodová zpráva

Oddělení územního plánování, odboru územního a hospodářského rozvoje MM Jablonec nad Nisou coby pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Janov nad Nisou obdržel podnět na změnu Územního plánu Janov nad Nisou. Pořizovatel podnět posoudil, vyhodnotil úplnost údajů a v souladu se zněním §44 a za použití §46 odst. 3 zákona č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů předkládá návrh na změnu platného územního plánu Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou k rozhodnutí:

Žadatelé o změnu:

Návrh podala Z.K.

Předmět podnětu:

Část pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou

Důvod změny:

Změna funkčního využití části pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov n.N. z důvodu rozšíření stávajícího objektu rekreační chaty

Návrh změny:

Stav dle nového Územního plánu Janov nad Nisou:

Část pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou je Plochou obytnou -bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR a část je Plochou smíšenou nezastavěného území NS bez možnosti zastavění.

Podnět vlastníka pozemku na změnu v novém ÚP Janov nad Nisou:

Změna funkčního využití části předmětného pozemku z kategorie Plochy smíšené nezastavěného území NS a rozšíření stabilizované Plochy obytné - bydlení v rodinných domech – rozptýlené BR.

Vyjádření pořizovatele:

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou rozhodlo o vydání nového Územního plánu Janov nad Nisou dne 19.9.2018, účinnosti nabyl územní plán 3.11.2018. Obecní úřad Janov nad Nisou obdržel návrh na změnu územního plánu dne 5.3.2019. Žadatel neuplatnil v procesu pořizování nového Územního plánu Janov nad Nisou v této věci námitku ani připomínku.

Pořizovatel uvádí, že pozemek p.č.1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, je novým Územním plánem Janov nad Nisou částečně vymezen jako Plocha obytná – bydlení v rodinných domech rozptýlené BR a částečně jako Plocha smíšená nezastavěného území NS. Také v předchozí platné územně plánovací dokumentaci byla tato část předmětného pozemku nezastavitelná. Tato skutečnost vyplynula také z Územně analytických podkladů, které jsou neopominutelným podkladem při zpracování územních plánů.

Podatelka žádá o zahrnutí celého pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou do ploch v kategorii BR z důvodu záměru rozšíření objektu zahradní chaty na st.p.č. 608 v k.ú. Janov nad Nisou v souladu s podmínkami využití platného územního plánu. Předpokládá, že vzhledem k poloze chaty a odpadní jímky by její záměr pravděpodobně zasáhl i do současně nezastavitelné části předmětného pozemku.

Závěr: Pořizovatel doporučuje návrh na pořízení změny Územního plánu Janov nad Nisou schválit.

Možnost zahrnutí části pozemku p.č. 1091/3 v k.ú. Janov nad Nisou mezi stabilizované plochy pro bydlení v kategorii BR navrhuje pořizovatel prověřit 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou.

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 28 bylo schváleno

6. Smlouvy s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 29 bylo schváleno

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-Usnesení č. 30 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

hlasování: PRO 7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Usnesení č. 31 bylo schváleno

8. Závěr

V 17.41 hod. ukončuje starosta obce 3. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

Ověřovatelé: pí Vendula Pospíšilová, MUDr. Radek Fejgl

zapsala: Romana Kupilíková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h