Zápis - 04.11.2015

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 4. listopadu 2015

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 7 členů.

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Ing. Mlejnka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Mlejnek byl zvolen ověřovatelem zápisu

v 17,02 přichází Ing. Zelenka – 8 členů

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Ing. Jelínek byl zvolen členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje p. Surkova – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- p. Surkov  byl zvolen členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatele  minulého zápisu – p. Jansy , zda má nebo obdržel  připomínky k minulému zápisu – nemá

- paní Mgr. Bürgerová není přítomná, ale žádné  připomínky k zápisu nedodala 

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu:- nikdo připomínky nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Inventarizace majetku obce za rok 2015
  4. Informace z výborů a komisí
  5. Různé a interpelace
  6. Závěr

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Žádost o odkoupení části pozemku ppč. 262/2 – ostatní plocha k. ú. Hraničná nad Nisou o výměře cca 1151 m2 a pozemku ppč. 899 – ostatní plocha o výměře 4 m2

Zájemce: Společenství vlastníků jednotek Hraničná 191, Hraničná 191, 468 11 Janov nad Nisou

Vyjádření komise: komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu:

- cca 648 m2 za 500,- Kč/m2 ( v ÚP stavební pozemek )

- cca 507 m2 za 100,- Kč/m2 ( v ÚP louky, pastviny )

- zastupitelé požadují, aby u zaměřování byl přítomen zástupce obce

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 262/2 k. ú. Hraničná nad Nisou.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 76  bylo schváleno

*Žádost o  prodej bytového domu čp. 104 v Hraničné nad Nisou

Zájemce: P. K.,  Janov nad Nisou

Vyjádření komise: byli osloveni nájemnici, zda mají zájem o koupi bytů. Nikdo z nájemníků neprojevil zájem o koupi.

- zastupitelé se nedohodli, zda prodat dům či neprodat a navrhli nejdříve nechat vypracovat nový znalecký posudek, aby věděli jakou má nemovitost v současné době cenu.

- prozatím pověřili starostu obce, aby do příštího zasedání zjistil, kolik by stálo přepracování znaleckého posudku na aktuální ceny.

3. Inventarizace majetku obce za rok 2015

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh příkazu k provedení inventarizace za rok 2015  a

dotazuje se, zda k tomu má někdo nějaký dotaz – nikdo nemá.

ZO Janov nad Nisou bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace za rok 2015  – směrnici č. 3.

4. Informace z výborů a komisí

- Mgr. David předává slovo Ing. Jelínkovi – předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek zhodnotil práci FV za celý uplynulý rok, přednesl výčet činností, mezi něž mimo jiné patří příprava rozpočtu obce na r. 2015,  rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020, kontrola hospodaření obce a na základě těchto činností navrhl členům FV  finanční dar v této výši: p. Janu Čmejrkovi 1 000,- Kč,   p. Petru Kordačovi 1 000,- Kč, ing. Petru  Krátkému 1 500,- Kč, MUDr.  Milanu Kvasničkovi 1 000,- Kč, p. Pavlu Pěničkovi 1 500,- Kč, ing. Pavlu Šarkovskému 1 500,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou  schvaluje finanční dar členům finančního výboru: p. Janu Čmejrkovi 1 000,- Kč,   p. Petru Kordačovi 1 000,- Kč, ing. Petru  Krátkému 1 500,- Kč, MUDr.  Milanu Kvasničkovi 1 000,- Kč, p. Pavlu Pěničkovi 1 500,- Kč, ing. Pavlu Šarkovskému 1 500,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 77  bylo schváleno

- Dále Mgr. David sděluje, že jelikož není přítomná předsedkyně Kontrolního výboru Mgr. Bürgerová, dodala zprávu o činnosti KV a návrh finančních darů členům KV písemně takto: Mgr. Adamu Kulichovi 1.000,- Kč, Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení:  ZO Janov nad Nisou  schvaluje finanční dar členům kontrolního výboru:  Mgr. Adamu Kulichovi 1.000,- Kč a  Ing. Olze Hatašové 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 78  bylo schváleno

- předseda Komise péče o krajinu Ing. Petr Mlejnek zkonstatoval, že se komisi nepodařilo uskutečnit záměry, které si předsevzali a z tohoto důvodu nenavrhuje členům Komise péče o krajinu žádný finanční dar.

- Mgr. David dále přečetl zprávu od paní Marie Blahoutové – předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti, kde zazněl výčet akcí, které SPOZ zorganizoval – jako je vítání občánků a 75 návštěv u občanů slavících svá životní jubilea. Na základě těchto činností navrhla finanční dary členům SPOZ takto: pí. Marii Palenčárové 1.500,- Kč, pí. Ludmile Matěchové 1.000,- Kč, pí. Lence Vondrové 1.500,- Kč, pí. Marii Práškové 1.000,- Kč a p. Michalu  Surkovovi 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává návarh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům SPOZ  pí. Marii Palenčárové 1.500,- Kč, pí. Ludmile Matěchové 1.000,- Kč, pí. Lence Vondrové 1.500,- Kč, pí. Marii Práškové 1.000,- Kč a p. Michalu  Surkovovi 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  8 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- Usnesení č. 79 bylo schváleno

- pí. Jana Frková - předsedkyně  Komise rozvoje a výstavby, která dnes také není přítomná, navrhuje členům komise finanční dary za celoroční pravidelnou činnost takto: - paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, Mgr. Marii Bürgerové 2.000,-Kč, panu Jaroslavu Jansovi 2.000,- Kč  a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise rozvoje a výstavby paní Mileně Kejzlarové  2.000,- Kč, Mgr. Marii Bürgerové 2.000,-Kč, panu Jaroslavu Jansovi 2.000,- Kč  a Ing. Janu Zelenkovi 2.000,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

 (ing. Zelenka)

- Usnesení č. 80 bylo schváleno

- p. David Jelínek – předseda Komise pro kulturu a sport předložil zprávu s výčtem činností, jako je např. organizování Janovského jarmarku, Loučenského adventu, zadávání a vyhodnocování grantů apod. Na základě těchto činností navrhuje členům tyto finanční dary: Mgr. Jelínkové Lence (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 1.000,- Kč.

- Mgr. David dává  návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar členům Komise pro  kulturu a sport Mgr. Lence Jelínkové (Loučná) 1.000,- Kč, p. Michalu Surkovovi 1.000,- Kč, pí. Veronice Střižíkové 1.000,- Kč a p. Petru Novákovi 1.000,- Kč.

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

(p. Surkov)

- Usnesení č. 81 bylo schváleno

- dále pak p. David Jelínek navrhnul finanční dar za přípravu a organizaci Janovského jarmarku  p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč,  pí. Marii Surkovové 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje finanční dar za přípravu a organizaci Janovského jarmarku p. Michalu Surkovovi 5.000,- Kč, pí. Marii Surkovové 2.500,- Kč, pí. Květoslavě Váchové 2.500,- Kč, pí. Lence Jelínkové (Hraničná) 2.500,- Kč, p. Davidu Jelínkovi 5.000,- Kč,

hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL 2

(p. Surkov, Ing. Mlejnek)

- Usnesení č. 82 bylo schváleno

5. Různé

- Mgr. David poděkoval organizátorům závodu "Janovských 11 a 19 km" i organizátorům "Lyžařské výstavy".

- dále Mgr. David pozval všechny na akci pořádanou Základní školou v Janově nad Nisou u příležitosti výročí -  130 let školy v Janově nad Nisou, která se koná v sobotu 14. 11. 2015 od 10,00 hodin do 14,00 hodin a na kterou přinesla pozvánky paní ředitelka Mgr. Jana Tomešová před zahájením zasedání ZO.

- Mgr. David rovněž zve všechny přítomné na příští středu – tedy 11. 11. 2015  od 15,30 hodin do zasedací místnosti OÚ na veřejné projednání územního plánu Obce Janov nad Nisou

- Ing. Jelínek – předseda FV sděluje zastupitelům, že jelikož se blíží konec roku a bude se sestavovat finanční rozpočet na příští rok, aby své podněty předložili do konce listopadu buď jemu nebo panu starostovi.

- p. Jansa sděluje, že se na něj obrátilo již několik občanů s dotazem, zda by obec byla schopná pomoci těm, kteří náhle přišli o vodu v důsledku sucha, při dovozu nebo zprostředkování dodání náhradního zdroje vody, nebo rady co mají v takovém případě dělat.

- Mgr. David sděluje, že obec žádné nádrže či čerpadla na převoz pitné vody nemá, ale že vznese dotaz na SČVK.

- Ing. Mlejnek sděluje, že byl opraven mostek na Malém Semerinku

- Ing. Jelínek sděluje, že by bylo třeba zamezit ježdění těžkotonážních aut po nově opravených silnicích umístěním dopravního značení

7. Závěr

V 18,20 hodin ukončuje starosta obce 9. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David
starosta obce

pí. Renata Mádlová
místostarostka

ověřovatelé: Ing. Petr Mlejnek, Mgr. Adam Kulich

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h