Zápis - 24.06.2015

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 24. června 2015

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17.05 hodin za přítomnosti 7 členů ZO (chybí p. Surkov, Ing. Zelenka )

Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje p. Jaroslava Jansu – přijímá 

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI  0 ZDRŽEL  0 

p. Jansa byl schválen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje jako druhého ověřovatele zápisu Ing. Petra Mlejnka -  přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Petr Mlejnek byl schválen druhým ověřovatelem zápisu

Volba návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako člena návrhové komise Ing. Radka Jelínka  - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL  0

- Ing. Jelínek  byl  schválen  členem návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje jako  druhého člena návrhové komise Bc. Marii Bürgerovou - přijímá

-  Mgr. David o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

-  Bc. Bürgerová byla schválena druhým členem návrhové komise

Kontrola usnesení

Schválení zápisu z minulého zasedání

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k zápisu z minulého zasedání ZO – nikdo nemá, ověřovatelé zápisu z minulého zasedání ZO ze dne 27. května 2015  Mgr. Adam Kulich a Ing. Radek Jelínek také nedodali žádné připomínky

-  Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen

Schválení programu

- Mgr. David se dotazuje přítomných zastupitelů zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání – nikdo nemá, dává tedy hlasovat o programu v tomto znění:

P r o g r a m :

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Termíny jednání zastupitelstva na druhé pololetí r. 2015 (2.9.; 7.10.; 4.11.; 9.12.)

3) Prodej majetku obce

4) Rozpočtové změny

5) Různé a interpelace

6) Závěr

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- program jednání byl schválen

2. Termíny jednání zastupitelstva na druhé pololetí r. 2015 (2.9.; 7.10.; 4.11.; 9.12.)

- Mgr. David  předkládá zastupitelům návrh termínů konání zasedání zastupitelstva na 2. pololetí roku 2015 a to: 2.9.; 7.10.; 4.11.; 9.12. a dotazuje se, zda má někdo připomínky k navrženým termínům-  nikdo nemá

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje termíny řádného jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 2. pololetí roku 2015 a to na 2.9.; 7.10.; 4.11. a 9.12..“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 50 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

- žádost p. J.P., trvale bytem …..a pí. D. P., trvale bytem ….. o koupi 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 (v ÚP – louky, pastviny)

- vyjádření komise - komise prodej doporučuje a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2 a jistinu ve výši 1.900,- Kč

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje 1/5 pozemku ppč. 898/10 – trvalý travní porost k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 935 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 100,- Kč/m2.” a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 51 bylo schváleno

- žádost p. Z. C., trvale bytem ….. o odkoupení části pozemku ppč. 174/9 – trvalý travní porost  k. ú. Hraničná nad Nisou o celkové výměře 1184 m2 (v ÚP zastavitelná plocha)

- vyjádření komise - komise prodej nedoporučuje, vyšrafovaná část nemá hranice, jelikož cesta nemá samostatné parcelní číslo, ve skutečnosti může vést cesta jinudy

- zastupitelé s návrhem komise souhlasí, hranice pozemku jsou nejasné

- žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 na pozemcích ppč. 1495/4, 1596/11, 1620/1 a 1631/1 v k. ú. Loučná nad Nisou

výměra: 

ppč. 1594/4...........6 m

ppč. 1596/11...... 38 m

ppč. 1620/1 …. 136 m

ppč. 1631/1.......  31 m

celkem              211 m

vyjádření komise - komise doporučuje uzavření smlouvy a navrhuje cenu 200,- Kč za bm

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč 1594/4, 1596/11, 1620/1 a 1631/1 v k. ú. Loučná nad Nisou (dle GP č. 273-2524/2013) pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 za celkovou finanční náhradu 42. 200,- Kč + DPH v zákonné výši. a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 52 bylo schváleno

- žádost Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452 a pí. Cahové Jany, trvale bytem Janov n. N. č. p. 101 o odkoupení kanalizační stoky do majetku obce

- SVJ Janov 452 a pí. Cahová jsou spoluvlastníky hlavní stoky splaškové kanalizace v lokalitě Malý Semerink, protože se jedná o stavbu ve veřejném zájmu požádali spoluvlastníci daného vodního díla o převedení tohoto díla do majetku obce Janov nad Nisou, na jednání ZO dne 29. 4. 2015 vyslovilo zastupitelstvo unesením č. 35/2015 předběžný souhlas s uzavřením kupní smlouvy a pověřilo starostu obce jednáním se spoluvlastníky

- Mgr. David navrhuje usnesení: “Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje odkoupení veřejné kanalizace „Janov nad Nisou – veřejná kanalizace, místní komunikace u č. p. 101“ užívání stavby povolené kolaudačním souhlasem č. j. 52739/2015 ze dne 16. 6. 2015 a v souladu s usnesením o provedení kolaudačního souhlasu č. j. 54520/2015 ze dne 22. 6. 2015 od spolumajitelů pí. Jany Cahové a Společenství vlastníků Janov nad Nisou 452 (dále jen SVJ) za celkovou cenu 185.399,- Kč. Kupní cena bude zaplacena takto:

1) 92.699,50 Kč na účet SVJ

2) 92.699,50 Kč, vč. DPH (z toho DPH 19.466,89)  na účet pí. Jany Cahové. “, a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 0

- usnesení č. 53 bylo schváleno

4. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

 Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1122 997.690 DPPO
V 6409 5362 997.690 DPPO
V 3612 5171 + 200.000 oprava bytu H 104
V 6171 6121 - 200.000
V 2321 6121 + 190.000 nákup kanalizace
V 6171 6121 - 190.000

Příjem celkem: + 997.690

Výdej celkem:  + 997.690

- v 17.25 hodin přichází Ing. Zelenka – 8 členů zastupitelstva

- Mgr. David dává návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje následující rozpočtová opatření:

 Rozpočtová opatření:

OdPa Pol
P 1122 997.690 DPPO
V 6409 5362 997.690 DPPO
V 3612 5171 + 200.000 oprava bytu H 104
V 6171 6121 - 200.000
V 2321 6121 + 190.000 nákup kanalizace
V 6171 6121 - 190.000

Příjem celkem: + 997.690

Výdej celkem:  + 997.690. “ a o svém návrhu dává hlasovat

 hlasování: PRO  7 PROTI 0 ZDRŽEL 1

- usnesení č. 54 bylo schváleno (Ing. Zelenka)

5. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že 12. 5. 2015 byl schválen Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Dopravního sdružení obcí Jablonecka, včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014 – zveřejněno bylo na úřední desce

- Ing. Mlejnek upozorňuje na havarijní stav mostku u č. ev. 1158 na Malém Semerinku – starosta odpovídá, že si spolu domluví schůzku na místě a vyhodnotí stav mostku

- Ing. Mlejnek dává na zvážení, zda nevybudovat veřejné osvětlení od Schaurichů  č. p. 488, směrem nahoru k č. p. 553 (Knytlovi) – p. starosta osloví TSMJ k zaslání cenové nabídky

- p. Chvalina upozorňuje, že nejsou cedule upozorňující na kamerový systém – p. starosta odpovídá, že sjedná nápravu

- p. starosta za organizátory všechny přítomné zve na jarmark a upozorňuje na to, že jarmark začíná  již v pátek od 17.00 hodin, koncertem Iuventus, Gaude!, v kostele sv. Jana Křtitele, dále všechny zve na sobotní  celodenní program jarmarku, který bude probíhat na náměstí před radnicí, kde budou dobové stánky, na Berkově louce, kde bude soutěžní program pro děti a odpolední a večerní vystoupení zábavových skupin  a v kostelíku v Loučné, kde je od 17.0 hodin koncert Jazztetu

6. Závěr

- starosta obce Mgr. Daniel David ukončuje jednání 6. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou v 18.10 hodin

Mgr. Daniel David
starosta obce

Renata Mádlová
místostarostka obce

ověřovatelé: p. Jaroslav Jansa, Ing. Petr Mlejnek

Zapsala: Lenka Jelínková

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h