Zápis - 27.05.2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 27. května 2015

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Bc. Marie Bürgerová, Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová

Omluveni: Ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou obce Mgr. Danielem Davidem v 17,00 hodin za přítomnosti 6 členů

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Mgr. Kulich byl zvolen ověřovatelem zápisu

- Mgr. David navrhuje ing. Jelínka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 6 PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- ing. Jelínek byl zvolen ověřovatelem zápisu

*Volba návrhové komise:

- Mgr. David navrhuje  Bc. Bürgerovou – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL SE 0

- Bc. Bürgerová byla zvolena členkou návrhové komise

-  Mgr. David navrhuje pí. Mádlovou – přijímá

-  Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- pí. Mádlová  byla zvolena členkou návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatele  minulého zápisu – p. Jansy, zda má nebo obdržel  připomínky k minulému zápisu – nemá, ing. P. Mlejnek není přítomen, ale žádné připomínky nedodal

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu:

-  pí. Mádlová navrhuje přesunout bod 6) místo bodu 2) – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto znění:

1) Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)

2) Převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

3) Prodej majetku obce

4) Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov n. N. za rok 2014

5) Rozpočtové změny

6) Žádost o dotaci TJ Sokol Janov n. N.

7) Různé a interpelace

8) Závěr

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Převod finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Janov n. N., p. o.

- ředitelka Základní školy Mgr. Jana Tomešová žádá  o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu  školy na účet školy.

- prostředky budou použity na podlahy, koberce a vybavení nově vzniklých prostor školní družiny a multifunkční třídy

- zastupitelé souhlasí

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 200. 000,- Kč z rezervního fondu školy na účet školy.

hlasování: PRO  6  PROTI  0  ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 40 bylo schváleno

3. Prodej majetku obce

* Schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku ppč. 1376/6 k. ú. Loučná nad Nisou

- usnesením č. 5/2015 ZO schválilo odkoupení pozemku ppč. 1376/6 k. ú. Loučná nad Nisou od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní ÚZSVM žádá o schválení kupní smlouvy.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Kupní smlouvu č. 1737/ULB/2015, kterou se úplatně převádí pozemek pozemková parcela č. 1376/6 vodní plocha, vodní nádrž přírodní, rozsáhlé chráněné území v k. ú. Loučná nad Nisou, obci Janov nad Nisou z vlastnictví státu do vlastnictví Obce Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 41 bylo schváleno

* Nabídka manželů B. na zpětné odkoupení pozemku ppč.  1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou. Cena dle doloženého “Odhadu tržní ceny” činí 889.000,- Kč.

Vyjádření komise: komise nedoporučuje odkup pozemku za tuto cenu.

- zastupitelé rovněž nesouhlasí s odkoupením pozemku za tuto cenu

- ing. Jelínek navrhuje nabídnout  manželům B. odkup pozemku za původní cenu – tedy za 500,- Kč/m2.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje odkoupit pozemek  ppč. 1437/12 k. ú. Loučná nad Nisou za cenu  používanou, tzn. za 500,- Kč/m2.

  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 42 bylo schváleno

* Žádost pí. B. o souhlas s  převodem vlastnického práva u pozemků ppč. 590/6 a 590/7 k. ú. Janov nad Nisou jejichž vlastníkem je pí. B. na právnickou osobu – nově založenou společnost s ručením omezeným.

- pí. B. vysvětluje zastupitelům, že se již dva roky snaží získat územní rozhodnutí na stavbu rodinného domu. Sousedé se však stále odvolávají a pí. B. je přesvědčená, že jako společnost s ručením omezeným se bude moci lépe bránit dalším obstrukcím.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce jednáním s pí. B. a s právním zástupcem obce a projednáním převodu pozemku ppč. 590/6 a 590/7 k. ú. Janov nad Nisou z majitelky pí.  B. na právnickou osobu.

hlasování: PRO  5 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  1

- Usnesení č. 43 bylo schváleno (ing. Jelínek)

* Krajská správa silnic Libereckého kraje požádala Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou o projednání veřejné podpory a veřejného zájmu při udělení výjimky z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory z důvodu chemické údržby silnice III. třídy číslo 29029 a to konkrétně ze zákazu provádět chemický posyp při zimní údržbě.

Jedná se o silnici III/29029 – ulice Janovská, od mostu 29029-4 přes bílou Nisu na křižovatku se silnicí III/29022 v Bedřichově, staničení km 3,926 – 9,494.

Vyjádření komise: komise doporučuje souhlasit s prováděním chemického posypu

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou vyjadřuje podporu a schvaluje provádění chemického posypu při zimní údržbě silnice III/29029 v úseku od ulice Janovská od  mostu 29029-4 přes bílou Nisu na křižovatku se silnicí III/29022 v Bedřichově do 30. dubna 2020.

  hlasování: PRO  6 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 44 bylo schváleno

4. Schválení hospodaření a závěrečného účtu obce Janov n. N. za rok 2014

- Mgr. David dává slovo  Ing. Jelínkovi - předsedovi Finančního výboru

- Ing. Jelínek informuje, že FV  na svém zasedání projednal Účetní závěrku obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2014, Závěrečný účet obce za rok 2014 a hospodaření v loňském roce a konstatoval, že nedošlo k významnému překročení či nenaplnění prostředků vůči rozpočtu. FV proto doporučuje zastupitelstvu Závěrečný účet obce roku 2014 schválit bez výhrad

- FV se seznámil i se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janov nad Nisou za rok 2014. K této zprávě nemá FV připomínky a doporučuje zastupitelstvu zprávu schválit.

- zároveň FV  navrhuje udělit starostovi obce finanční dar ve výši 2 měsíčních platů

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje Účetní závěrku obce Janov nad Nisou ke dni 31. 12. 2014, Závěrečný účet obce Janov nad Nisou za rok 2014 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 se závěrem - bez výhrad.

 hlasování: PRO  6 PROTI 0 ZDRŽEL SE  0

- Usnesení č. 45 bylo schváleno

- pí. Mádlová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s udělením finančního daru starostovi obce ve výši 2 měsíčních platů.

hlasování: PRO  5  PROTI 0  ZDRŽEL  SE  1

(Mgr. David)

- Usnesení č. 46 bylo schváleno

5. Rozpočtové změny

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtových opatření:

Rozpočtová opatření:

  OdPa Pol    
P   8115 5.869 vratka za volby
V 6402 5366 5.869 -
V 3745 5139 - 5.000 oprava
V 5212 5901 5.000 ochrana obyvatelstva
P   4121 30.000 na hasiče – příspěvek
V 5512 5169 30.000 -
V 6171 6121 - 361.000 převod
V 6171 5192 311.000 TJ Sokol
V 6171 5229 50.000 o.p.s. Nadace

Příjem celkem : + 35.869
Výdej celkem :  + 35.869

- ing. Jelínek navrhuje nejdříve projednat další bod – „Žádost o dotaci TJ Sokol Janov nad Nisou“, aby pak mohly být schváleny rozpočtové změny, které souvisí s touto žádostí – zastupitelé souhlasí

6. Žádost o dotaci TJ Sokol Janov nad Nisou

- starosta obce dává slovo předsedovi TJ Sokol Janov nad Nisou – ing. Jelínkovi. Ten předkládá zastupitelům Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Janov nad Nisou od TJ Sokol Janov nad Nisou ve výši 311.000,- Kč na výstavbu ČOV a přípravu rekonstrukce vytápění sokolovny. Zároveň  předložil Smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu Obce Janov nad Nisou – č. smlouvy 10/2015.

- zastupitelé souhlasí s poskytnutím dotace a s uzavřením smlouvy

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou:

a) rozhoduje o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce ve výši 311.000,- Kč na akci “Výstavba ČOV a projektová dokumentace na rekonstrukci  vytápění sokolovny” TJ Sokol Janov nad Nisou, Janov nad Nisou 504, 468 11 Janov nad Nisou, IČ: 44223692

b) schvaluje Smlouvu o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou č. 10/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a TJ Sokol Janov nad Nisou na projekt “Výstavba ČOV a projektová dokumentace na rekonstrukci  vytápění sokolovny”. 

  hlasování PRO  6  PROTI  0 ZDRŽEL  SE 0

- Usnesení č. 47 bylo schváleno

- dále Mgr. David předkládá zastupitelům žádost o finanční příspěvek - Snílek, o,.p.s. - společnosti na podporu, rozvoj a vzdělání dětí v ústavní, náhradní a rodinné péči

- jelikož tato žádost nesplňuje  předepsané podmínky, doporučil FV tuto žádost neakceptovat – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David  dává návrh usnesení: ZO schvaluje následující rozpočtová opatření :

  OdPa Pol    
P   8115 5.869 vratka za volby
V 6402 5366 5.869 -
V 3745 5139 - 5.000 oprava
V 5212 5901 5.000 ochrana obyvatelstva
P   4121 30.000 na hasiče – příspěvek
V 5512 5169 30.000 -
V 6171 6121 - 361.000 převod
V 6171 5192 311.000 TJ Sokol
V 6171 5229 50.000 o.p.s. Nadace

Příjem celkem : + 35.869
Výdej celkem :  + 35.869

hlasování  PRO  6 PROTI 0  ZDRĚL  SE  0

- Usnesení č. 48 bylo schváleno

7. Různé a interpelace

- Mgr. David informuje zastupitele, že 12. 5. 2015 byl schválen Závěrečný účet Mikroregionu JH včetně zprávy o přezkoumání za rok 2014 – zveřejněno bylo na úřední desce

- dále starosta informuje, že proběhlo výběrové řízení na technické zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32.

- došla pouze jediná nabídka ve výši 3. 095. 000,- Kč bez DPH, tj. 3. 744. 950,- Kč s DPH

- jelikož tato částka přesahuje vyčleněné finanční prostředky ( 1.500 tis. Kč z rozpočtu obce a 1.500 tis. dotace), navrhuje starosta obce využít Program Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje – a požádat o 600 tis. Kč, aby mohlo dojít ke zhodnocení Tatry 815 – CAS 32.

- zároveň starosta obce sděluje, že v současné době je třeba ukončit výběrové řízení – a to buď ho zrušit, nebo vybrat vítěznou firmu a s ní uzavřít Smlouvu s odkladným účinkem ( pouze v případě získání dotace z programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.) - zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy s odkladným účinkem

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou pověřuje starostu obce k přihlášení do dotačního programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje a zároveň jednat s vítěznou firmou ve výběrovém řízení na Technické zhodnocení – rekonstrukce Tatry 815 – CAS 32 o uzavření smlouvy s odkladným účinkem vázaným na úspěch v dotačním programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje  na částku 600.000,- Kč.

hlasování: PRO  6 PROTI 0  ZDRŽEL  SE  0

- Usnesení č. 49 bylo schváleno

- dále starosta informoval o zahájení rekonstrukce Mateřské školy a zároveň že obec uspěla při získání dotace na její zateplení z Operačního programu Životní prostředí z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

- rovněž byla obec úspěšná při získání dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Program obnovy venkova 2015 - zpětně na opravu mostu a místních komunikací v Janově nad Nisou, které byly provedeny již v loňském roce

8. Závěr

V 18,50 hodin ukončuje starosta obce  5. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou

Mgr. Daniel David, starosta obce

pí. Renata Mádlová, místostarostka

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, ing. Radek Jelínek

zapsala: M. Kejzlarová

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h