Zápis - 28.01.2015

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 28. ledna 2015

 

Přítomni: Mgr. Daniel  David, Bc. Marie Bürgerová,  Jaroslav Jansa, Ing. Radek Jelínek, Mgr. Adam Kulich, Renata Mádlová, Ing. Petr Mlejnek, Michal Surkov, Ing. Jan Zelenka

1. Zahájení

Jednání Zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou  obce Mgr. Danielem Davidem  v 17,00 hodin za přítomnosti 8 členů (chybí ing. Jelínek)

*Volba ověřovatelů:

- Mgr. David navrhuje Mgr. Kulicha – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- Mgr. Kulich  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

- Mgr. David  navrhuje p. Surkova – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO 8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

- p. Surkov  byl  zvolen  ověřovatelem  zápisu

*Volba návrhové komise:

-Mgr. David navrhuje  Bc. Bürgerovou – přijímá

-Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8 PROTI  0 ZDRŽEL  0

-  Bc. Bürgerová  byla  zvolena členkou návrhové komise

- Mgr. David navrhuje ing. Mlejnka – přijímá

- Mgr. David dává o svém návrhu hlasovat

hlasování: PRO  8  PROTI  0 ZDRŽEL  0

-ing. Mlejnek  byl  zvolen  členem návrhové komise

*Kontrola usnesení z minulého zasedání

v 17,05 přichází ing. Jelínek – 9 členů

- Mgr. David sděluje, že na základě upozornění občanů, na minulém zasedání byla špatně formulována dvě usnesení – č. 89 a 90 tak, že měla obě stejná znění. Z tohoto důvodu je třeba usnesení revokoval a odsouhlasit nová.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 89/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 1 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 90/2014 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou  bere na vědomí důvodovou zprávu a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 2 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se objektu č. ev. 1161 na stpč. 283/4 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 3 bylo schváleno

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou bere na vědomí důvodovou zprávu týkající se stavu pozemku ppč. 896/1 a stpč. 275/3 k. ú. Janov nad Nisou a pověřuje starostu obce podáním podnětu k příslušným orgánům k řešení.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 4 bylo schváleno

* Schválení zápisu z minulého zasedání:

- Mgr. David se ptá ověřovatelů minulého zápisu – ing. Mlejnka a ing. Jelínka, zda mají nebo obdrželi  připomínky k minulému zápisu - nemají

- ani ostatní zastupitelé připomínky nemají

- Mgr. David  konstatuje, že zápis z minulého zasedání ZO je schválen.

* Schválení programu:

- Mgr. David se ptá zastupitelů, zda mají připomínky k dnešnímu programu

- ing. Mlejnek se dotazuje, proč nebyl zařazen do programu bod – „Žádost o udělení mimořádného příspěvku ve výši 800. 000,- Kč z rozpočtu obce Janovské o.p.s. k zajištění bezpečného provozu janovské sokolovny v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami.“

- Mgr. David sděluje, že toto bude projednáno v bodě – Schválení rozpočtu na rok 2015

- Mgr. David dává hlasovat o programu v tomto znění:

  1. Zahájení (presence, volba ověřovatelů, kontrola usnesení, schválení zápisu z minulého zasedání ZO, schválení programu)
  2. Prodej majetku obce
  3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
  4. Schválení rozpočtu na rok 2015
  5. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015
  6. Různé a interpelace
  7. Závěr

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- Program dnešního zasedání byl schválen

2. Prodej majetku obce

* Obec Janov nad Nisou dne 20. 5. 2013 podala žádost o převod (odkoupení) pozemku ppč. 1376/6 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 871 m2. Nyní přišla nabídka od ÚZSVM, ve které je stanovena cena 79.000,- Kč

Vzhledem k tomu, že se tento pozemek bude měnit v novém ÚP na pozemek stavební, je tato cena přijatelná a komise doporučuje odkoupení pozemku.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s odkoupením pozemku ppč. 1376/6 k. ú. Loučná nad Nisou – vodní plocha o výměře 871m2 od České republiky za cenu 79.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 5 bylo schváleno

*Žádost o odkoupení části pozemku ppč. 1341/1, části pozemku ppč. 1318/1 a části pozemku ppč. 483/2 v k. ú. Janov nad Nisou.

Zájemce: Z. F., Janov nad Nisou

Komise doporučuje nechat vypracovat geometrický plán, zároveň komise doporučuje cenu za pozemky 300,- Kč/m2, pouze za část pozemku 1341/1, na kterém stojí přístavba navrhuje cenu 500,- Kč/m2 – zastupitelé souhlasí

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracování geometrického plánu na rozdělení pozemku ppč. 1341/1, ppč. 1318/1 a ppč. 483/2 všechny v k. ú. Janov nad Nisou.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 6 bylo schváleno

3. Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova

- starosta informuje zastupitele, že v termínu od 30. 1. 2015 je možné podat žádost o dotaci z Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova. Součástí žádosti je i povinná příloha – výpis usnesení zastupitelstva o schválení podání žádosti na daný projekt v dané výši a doklad o vyčlenění prostředků na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce. Obec připravuje žádost pod názvem: „Oprava mostu a místních komunikací v Janově nad Nisou“ do DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostů, zálivů autobusové dopravy, parkovišť.

Vzhledem k tomu, že termín realizace aktivit je od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015 a je možno podat pouze jednu žádost, připravili jsme žádost na již provedené opravy místních komunikací a mostu, které se prováděli v roce 2014 a časově odpovídají termínu realizace. Dle Podmínek pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podprogram č. 2.1 program obnovy venkova je maximální výše dotace pro obec naší velikosti 300.000,- Kč.

- Mgr. David dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou schvaluje podání žádosti pod názvem „Oprava mostu a místních komunikací v Janově nad Nisou“ do Dotačního fondu: Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,

Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova ve výši 300.000,- Kč. Vlastní podíl byl zaplacen z prostředků rozpočtu roku 2014, kde bylo s opravou počítáno v položce 2212 5171 Oprava a udržování a v rozpočtu roku 2014 byla alokována částka 3. 000.000,- Kč.

hlasování: PRO  9 PROTI  0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 7 bylo schváleno

4. Schválení rozpočtu na rok 2015

- Mgr. David předkládá zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2015 tak, jak jej připravil na svém jednání Finanční výbor v čele s předsedou Ing. Radkem Jelínkem.

- ing. Jelínek nejdříve přečetl zápis z Finančního výboru a poté spolu se starostou okomentovali jednotlivé položky rozpočtu a zodpověděli na dotazy občanů.

- k „Žádosti o udělení mimořádného příspěvku ve výši 800. 000,- Kč z rozpočtu obce Janovské o.p.s. k zajištění bezpečného provozu janovské sokolovny v souladu s bezpečnostními a hygienickými normami“ Mgr. David navrhl, aby byla nejdříve svolána pracovní skupina se zástupci obce, TJ Sokol Janov nad Nisou a Janovské o.p.s., kde by se projednala současná finanční situace a možnosti zafinancování oprav v sokolovně.

- Mgr. David dává návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 13.936.239,- Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše rozpočtu obce pro rok 2015 je na příjmech 30.992.139,- Kč a na výdajích 30.992.139,- Kč.“ a o svém návrhu dává hlasovat

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 8 bylo schváleno

- Bc. Bürgerová dává návrh usnesení: ZO Janov nad Nisou navrhuje řediteli Janovské o.p.s. svolat pracovní skupinu složenou ze zástupců obce Janov nad Nisou, TJ Sokol Janov nad Nisou a Janovské o.p.s. za účelem  vyřešení současné finanční situace a nutnosti zafinancování investičních akcí v budově sokolovny.

hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 9 bylo schváleno

5. Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015

- Mgr. David předložil zastupitelům “Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015”.

- Mgr. David dává návrh usnesení ZO Janov nad Nisou schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 s Libereckým krajem a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

 hlasování PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL  SE  0

- usnesení č. 10 bylo schváleno

v 18, 50 hodin odchází ing. Zelenka – 8 členů

6. Různé a interpelace

- starosta obce a zastupitelé odpovídají na dotazy občanů

7. Závěr

V 19,15 hodin starosta obce ukončuje jednání 1. zasedání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka obce

ověřovatelé: Mgr. Adam Kulich, Michal Surkov

zapsala: M. Kejzlarová

 

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h