Usnesení - 27.01.2016

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 27. ledna 2016

Usnesení č. 1/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje Dohodu o narovnání mezi Obcí Janov na Nisou a Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Usnesení č. 2/2016

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje schodkový rozpočet s tím, že záporné saldo hospodaření ve výši 12.201.686,64 Kč dorovnává zapojením položky 8115 stav finančních prostředků z minulých let. Konečná výše rozpočtu obce pro rok 2016 je na příjmech 29.765.086,64 Kč a na výdajích 29.765.086,64 Kč.

Usnesení č. 3/2016

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 67/2012 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje bytového domu v Hraničné č. p. 104 za minimální kupní cenu 1. 651. 640,- Kč.

Usnesení č. 4/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 104, kůlny a pozemků stpč. 166 a stpč. 398  v k. ú. Hraničná nad Nisou za cenu 2. 100. 000,- Kč..

Usnesení č. 5/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1365/1- ostatní plocha, silnice o celkové výměře 19 108 m2 označené dle geometrického plánu č. 1194-146/2015 jako 1365/3 o výměře 170 m2 manželům M. a L. V., bytem ....... za cenu 58.136,- Kč.

Usnesení č. 6/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené  dle geometrického plánu č. 1190-46/2015  jako 1337/1 o výměře 152 m2 paní L. D., bytem ...... a paní M. D., bytem ..... za cenu 31. 616,- Kč.

Usnesení č. 7/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje prodej části pozemku ppč. 1337/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 261 m2 v k. ú. Janov nad Nisou označené  dle geometrického plánu č. 1190-46/2015  jako 1337/4 o výměře 109 m2 panu P. T., bytem ...... za cenu 22. 672,- Kč.

Usnesení č. 8/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu obce Janov na Nisou 2016 - projekty“.

Usnesení č. 9/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje podmínky a Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných příloh k předkládání žádostí na rok 2016 – Volnočasové aktivity v Janově nad Nisou 2016 s předpokládanou částkou k rozdělení ve výši 90.000,- Kč.

Usnesení č. 10/2016

ZO Janov nad Nisou schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016”, č. sml. OLP/2566/2015 mezi Obcí Janov nad Nisou a  Libereckým krajem.

Mgr. Daniel David, starosta obce

Renata Mádlová, místostarostka

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

5. zasedání zastupitelstva
31.05.2023 od 17:00 h