Usnesení - 12.12.2007

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. prosince 2007

Usnesení č. 106/2007

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na první  pololetí roku 2008 a to na 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2008 .

Usnesení č. 107/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity

Usnesení č. 108/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

Usnesení č. 109/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 110/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku ze vstupného

Usnesení č. 111/2007

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje  dvou částí  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2  označených  dle nového GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  a ppč. 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. Jeden zájemce smí koupit pouze jeden pozemek.

Usnesení č. 112/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N.  označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a  ppč. 588/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 314 m2 panu JUDr. Zdeňku Ambrožovi, Stallichova 934/5, Praha 4 za cenu 249. 260,- Kč.( Je nutné dodržet podmínku z usnesení č. 12/2006 - 3 odstavec.)

Usnesení č. 113/2007

ZO souhlasí s prodejem objektů čp. 114 a 513 na stpč. 140/1 a 140/2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 486/11 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 709 m2 ing. Michalu Zemánkovi, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a Michalu Sehnoutkovi, bytem Bedřichov 304 za cenu  1. 604. 000,- Kč.

Usnesení č. 114/2007

ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou s minimální kupní cenou 200.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 28. 1. 2008 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 115/2007

ZO schvaluje tuto rozpočtovou změnu:

P 4116 +11.500,-   stabilizace lesa - dotace

V 3745 5171 +11.500,- stabilizace lesa

P 4222 +373.300,- doplatek dotace na kanal. a vodovod

V 6171 5169 +373.300,- služby

P 6171 2111 +18.919,- příspěvek na hasisčské helmy

V 5512 5137 +18.919,- hasičské helmy

P 3745 2111 +160.000,- příjem za dřevo

V 6171 5166 +160.000,- poradenství

P 4122 + 4.507,-  dotace hasiči

V 5512 5169 + 4.507,- dotace hasiči

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2008 ve stejné výši loňského roku.

Usnesení č. 116/2007

ZO souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. od 1. 4. 2008 takto:

u standartních bytů:

u bytů se sníženou kvalitou:

Usnesení č. 117/2007

ZO souhlasí s úpravou provozu veřejného osvětlení tak, aby se svítilo celou noc.

Usnesení č. 118/2007

 ZO schvaluje dotaci pro Janovskou o. p. s. ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení č. 119/2007

ZO schvaluje odměny členům FV obce Janov n. N.  a to ve výši:

Usnesení č. 120/2007

ZO bere na vědomí rezignaci p. Vladimíra  Kordače a pí. ing. Jany Henychové na členství ve finančním výboru.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h