Usnesení - 12.12.2007

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 12. prosince 2007

Usnesení č. 106/2007

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na první  pololetí roku 2008 a to na 30. 1., 27. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 25. 6. 2008 .

Usnesení č. 107/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 1/2007 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a o místním poplatku z ubytovací kapacity

Usnesení č. 108/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 2/2007 o místním poplatku ze psů

Usnesení č. 109/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 3/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Usnesení č. 110/2007

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Janov nad Nisou č. 4/2007 o místním poplatku ze vstupného

Usnesení č. 111/2007

ZO souhlasí se zveřejněním prodeje  dvou částí  ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 3.143 m2  označených  dle nového GP č. 911-745/2007 jako ppč. 823/5 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.571 m2  a ppč. 823/7 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 1.572 m2 a navrhuje minimální kupní cenu 500,- Kč/m2. Jeden zájemce smí koupit pouze jeden pozemek.

Usnesení č. 112/2007

ZO souhlasí s prodejem části ppč. 588/12 k. ú. Janov n. N.  označené dle nového GP č. 905-733/2007 jako ppč. 588/13 o výměře 170 m2 a  ppč. 588/11 k. ú. Janov n. N. o výměře 314 m2 panu JUDr. Zdeňku Ambrožovi, Stallichova 934/5, Praha 4 za cenu 249. 260,- Kč.( Je nutné dodržet podmínku z usnesení č. 12/2006 - 3 odstavec.)

Usnesení č. 113/2007

ZO souhlasí s prodejem objektů čp. 114 a 513 na stpč. 140/1 a 140/2 v k. ú. Janov nad Nisou a ppč. 486/11 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 709 m2 ing. Michalu Zemánkovi, bytem Arbesova 4248/25, Jablonec n. N. a Michalu Sehnoutkovi, bytem Bedřichov 304 za cenu  1. 604. 000,- Kč.

Usnesení č. 114/2007

ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 o velikosti 1+1 v objektu čp. 439 v Janově nad Nisou s minimální kupní cenou 200.000,- Kč. Termín dodání obálek je do 28. 1. 2008 do 14,00 hodin.

Usnesení č. 115/2007

ZO schvaluje tuto rozpočtovou změnu:

P 4116 +11.500,-   stabilizace lesa - dotace

V 3745 5171 +11.500,- stabilizace lesa

P 4222 +373.300,- doplatek dotace na kanal. a vodovod

V 6171 5169 +373.300,- služby

P 6171 2111 +18.919,- příspěvek na hasisčské helmy

V 5512 5137 +18.919,- hasičské helmy

P 3745 2111 +160.000,- příjem za dřevo

V 6171 5166 +160.000,- poradenství

P 4122 + 4.507,-  dotace hasiči

V 5512 5169 + 4.507,- dotace hasiči

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové provizorium na rok 2008 ve stejné výši loňského roku.

Usnesení č. 116/2007

ZO souhlasí se zvýšením nájemného z bytů dle ustanovení zákona č. 107/2006 Sb. od 1. 4. 2008 takto:

u standartních bytů:

u bytů se sníženou kvalitou:

Usnesení č. 117/2007

ZO souhlasí s úpravou provozu veřejného osvětlení tak, aby se svítilo celou noc.

Usnesení č. 118/2007

 ZO schvaluje dotaci pro Janovskou o. p. s. ve výši 100.000,- Kč.

Usnesení č. 119/2007

ZO schvaluje odměny členům FV obce Janov n. N.  a to ve výši:

Usnesení č. 120/2007

ZO bere na vědomí rezignaci p. Vladimíra  Kordače a pí. ing. Jany Henychové na členství ve finančním výboru.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

6. zasedání zastupitelstva
28.06.2023 od 17:00 h