Usnesení - 30.05.2007

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 30. května 2007

Usnesení č. 40/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemků ppč. 1609/2 a 1609/4 v k. ú. Loučná n. N. o celkové výměře 11.569 m2 ze celkovou cenu 4.743.290,- Kč fy.  WildOak, s. r. o., se sídlem Revoluce 1392/26, Praha 4.

Usnesení č. 41/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se záměrem zveřejnit prodej pozemku ppč. 451/1 v k. ú. Janov n. N. o výměře 33  m2 – trvalý travní porost, v ÚP jako PUPFL azároveň stanovuje minimální kupní cenu  150,- Kč/m2 a složení jistiny ve výši 500,-Kč.

Usnesení č. 42/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě s fy. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín o zřízení věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na ppč. 885/7 v k. ú. Janov n. N. za jednorázový poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 43/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej domů č. p. 114 a 513 v k. ú. Janov nad Nisou s minimální kupní cenou 1.238.450,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin.

Usnesení č. 44/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu č. 439/1 v objektu Janov n. N. č. p. 439 s minimální kupní cenou 181.440,- Kč. Termín dodání nabídek je do 26. 6. 2007 do 14.00 hodin.

Usnesení č. 45/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na dům v Janově n. N. č. p. 239 – bývalý kulturní dům.

Usnesení č. 46/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 873/4 v k. ú. Hraničná n. N. označené dle nového geometrického plánu č. 461-016/2007 jako 873/8 v k. ú. Hraničná n. N. o výměře 273 m2  - ostatní plocha manželům  Petrovi a Janě Brabcovým, obatrvale bytem Erbenova 4172/17, Jablonec nad Nisou za cenu 56.238,- Kč.

Usnesení č. 47/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s navrácením kompetencí o rozhodnutí výběrového řízení na pronájem Kapličky a odstavného parkoviště  v Hraběticích p. starostovi Mgr. Danielu Davidovi.

Usnesení č. 48/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20 tis. Kč na předfinancování projektu „Zlepšování kvality života a životního prostředí“ Místní akční skupiny Podještědí se splatností do konce roku 2007.

Usnesení č. 49/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s poskytnutím dotace Janovské o. p. s. ve výši 400.000,- Kč.

Usnesení č. 50/2007

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s převedením  zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2006 Základní školy a Mateřské školy Janov n. N., příspěvková organizace do rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši 93.022,60 Kč.

 

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

10. zasedání zastupitelstva
13.12.2023 od 17:00 h