Usnesení - 17.12.2008

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 17. prosince 2008

Usnesení č. 128/2008

ZO schvaluje termíny jednání Zastupitelstva obce Janov nad Nisou na 1. pololetí roku 2009 a to na  28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6./2009

Usnesení č. 129/2008

ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009 ve výši 2.000.000,- Kč

Usnesení č. 130/2008

ZO souhlasí se zpracováním GP na směnu části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část a) o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace) označené dle nákresu jako část b) o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha ( v ÚP funkční plochy zastavěné a zastavitelné - sport a rekreace, občanské vybavení a služby) označené dle nákresu jako část e) o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou

Usnesení č. 131/2008

ZO souhlasí s prodejem ppč. 885/7 k. ú. Janov nad Nisou o celkové výměře 154 m2  - trv. tr. porost paní Emílii Tlamkové, trvale bytem Kolátorova 1469/8, Praha 6 za cenu 47.586,- Kč s tím, že na tomto pozemku bude zřízeno  věcné břemeno na právo přístupu pro majitele objektu na stpč. 411 a části ppč. 885/2  k. ú. Janov nad Nisou.

Usnesení č. 132/2008

ZO souhlasí  s prodejem ppč. 837/1 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 244 m2 - ost. plocha manželům ing. Karle Pospíšilové, trvale bytem Šiškova 1225, Praha 8 a ing. Miloši Pospíšilovi, trvale bytem Skyšice 23, Dolní Bousov  za cenu 125.660,- Kč s tím, že s kupní smlouvou bude zároveň uzavřena smlouva o zřízení práva předkupního na dobu neurčitou ode dne zápisu vkladu práva předkupního jako práva věcného do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 133/2008

ZO souhlasí  s prodejem ppč. 1354/10 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 33 m2 - trv. tr. porost panu Janu Ulčovi, trvale bytem Náměstí Žižkovo 13, Liberec 1 za cenu 16.995,- Kč.

Usnesení č. 134/2008

ZO schvaluje odměny členům Komise pro kulturu a sport ve výši:  Lenka Jelínková - 1.000,- Kč, Luboš Doležálek - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.500,- Kč, Pavel Zange 500,- Kč.

Usnesení č. 135/2008

ZO schvaluje odměny členům Finančního výboru ve výši: Jan Čmejrek - 1.000,- Kč, MUDr. Kvasnička - 1.000,- Kč, Renata Mádlová - 1.000,- Kč, ing. Pavel Šarkovský - 1.000,- Kč.

Usnesení č. 136/2008

ZO schvaluje odměny členům Komise rozvoje a výstavby ve výši: František Křůmal - 2.000,- Kč,  Milena Kejzlarová - 2.000,- Kč.

Usnesení č. 137/2008

ZO schvaluje odměny členům SPOZ ve výši:  Marie Palenčárová - 1.500,- Kč, Zdena Krausová - 1.000,- Kč, Lenka Vondrová - 1.000,- Kč, Martina Nagyová - 1.000,- Kč, Michal Surkov - 1.000,- Kč, Ludmila Matěchová - 1.500,- Kč, Petr Mikolášek - 1.000,- Kč.

Usnesení č. 138/2008

ZO schvaluje odměny členům Kontrolního výboru ve výši: ing. Martin Janoušek - 2.000,- Kč, Mgr. Pavel Pilz - 2.000,- Kč.

Usnesení č. 139/2008

ZO schvaluje odměnu  předsedkyni Komise péče o krajinu ing. Aleně Cyhelské ve výši 5. 000,- Kč.

Usnesení č. 140/2008

ZO oznamuje ukončení přijímání podnětů ke změnám územního plánu obce Janov nad Nisou do 28. 2. 2009.

Usnesení č. 141/2008

ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na ošatné  starostovi obce ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 142/2008

ZO souhlasí s přiznáním jednorázového příspěvku na penzijní připojištění  starostovi obce ve výši 24.000,- Kč.

Usnesení č. 143/2008

ZO odvolává z funkce člena správní rady o. p. s. pana R. Vitvara a na jeho místo jmenuje pana P. Zangeho.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h