Usnesení - 25.03.2009

Usnesení z  3. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 25. března 2009

Usnesení č. 18/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části ppč. 12/8 k. ú. Janov n. N. - ostatní plocha o celkové výměře 719 m2  označená dle GP č. 958-651/2008 jako ppč. 12/12 k. ú. Janov nad Nisou o výměře 143 m2 paní Marii Blahoutové, trvale bytem Janov nad Nisou č. p. 518 za cenu 36.823,- Kč.

Usnesení č. 19/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2008 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 78.454,69 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 20/2009

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou souhlasí s přidělením bytu o velikosti 1+1 v Hraničné č. p. 180 paní Monice Bilé, trvale bytem Hraničná č. p. 216, Janov nad Nisou a to na dobu určitou jeden rok.

Mgr. Daniel David
starosta obce

Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h