Usnesení - 28.04.2010

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 28. dubna 2010

Usnesení č. 32/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním prodeje stpč. 115/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 180 m2, stpč. 115/5 k. ú. Janov n. N. o výměře 78 m2 a ppč. 401/1 k. ú. Janov n. N. o výměře 69 m2 a navrhuje cenu 250,- Kč/m2 .

Usnesení č. 33/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na ppč. 1397/1 a 1329/6 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425, DIČ CZ 27232425. Cena bude stanovena před podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na základě geometrického plánu.

Usnesení č. 34/2010

ZO Janov nad Nisou revokuje usnesení č. 42/2009 v tomto znění: ZO Janov nad Nisou souhlasí se směnou části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 964-686/2009 jako 673/4 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 937 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 724/5 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 174 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 964-686/2009 jako 1398/2 o výměře 512 m2 v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 35/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí se zveřejněním  směny části ppč. 673/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 14 041  m2 - trvalý travní porost označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 673/6 o výměře 74 m2 a části ppč. 724/1 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 7 713 m2 - trvalý travní porost  označené dle GP č. 1001-772/2010 jako 724/8 o  výměře 405 m2 v majetku TJ Bižuterie, o.s. za  část pozemku ppč.  1398 k. ú. Janov n. N. o celkové výměře 1 169 m2 - ostatní plocha  označené dle GP č. 1001-7726/2010 jako 1398/3 o výměře 506 m2  a stpč.  776/2 k. ú. Janov n. N. o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří  v majetku obce Janov nad Nisou.

Usnesení č. 36/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou za rok 2009 a souhlasí s převedením zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 71.852,45 Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 37/2010

ZO Janov nad Nisou souhlasí s převedením částky 55.180,- Kč z fondu reprodukce majetku školy zřizovateli školy.

Usnesení č. 38/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje Přílohu č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Janov nad Nisou, p.o.

Usnesení č. 39/2010

ZO Janov nad Nisou schvaluje tyto rozpočtové změny:

ÚZ

P

4113

5.040,-

27189011

komunikace Loučná  - dotace 

P

4113

20.160,-

27589012

komunikace Loučná  -  dotace

P

4213

114.713,-

27189511

komunikace Loučná - dotace

P

4213

458.851,-

27589512

komunikace Loučná  -  dotace

V

2212

5171

598.764,-

P

4113

950,-

54190001

ZŠ - dotace

P

4116

16.144,-

54515370

ZŠ - dotace

V

 3113

6121

950,-

54190001

V

3113

6121

16.144,-

54515370

V

6171

6121

-2.059,-

V

 3113

6121

+2.059,-

54100000

ZŠ - vlastní podíl obce

Mgr. Daniel David
starosta obce

p. Jaroslav Hrabák
místostarosta obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h