Usnesení - 09.10.2013

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce v Janově nad Nisou konaného dne 9. října 2013  

Usnesení č. 70/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení části pozemku stpč. 318/1 k. ú. Hraničná nad Nisou.

Usnesení č. 71/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 1020/3 k. ú. Janov nad Nisou – trvalý travní porost o celkové výměře 3 854 m2 označené dle geometrického plánu č. 1116-32/2013 jako 1020/5 o výměře 138 m2  panu L. K., Černošice za cenu 14. 352,- Kč.

Usnesení č. 72/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 885/3 k. ú. Janov nad Nisou - zahrada o výměře 430 m2  manželům E. B. a K. K., Rusko za cenu 134. 160,- Kč.

Usnesení č. 73/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemku ppč. 237/1 k. ú. Janov nad Nisou – zahrada o výměře 450 m2  panu P. C., Praha  za cenu 140.400,- Kč.

Usnesení č. 74/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s prodejem pozemků:

- pozemek ppč. 857/1 k. ú. Hraničná nad Nisou – ostatní plocha o výměře 2 794 m2

- pozemek ppč. 839 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 5 672 m2

- pozemek ppč. 851 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 613 m2

- pozemek ppč. 841 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 2 742 m2

- pozemek ppč. 842 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 527 m2

- pozemek ppč. 840 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 200 m2

- pozemek ppč. 816 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 889 m2

- pozemek ppč. 800 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 3 057 m2

- pozemek ppč. 1678/8 k. ú. Loučná nad Nisou - ostatní plocha o výměře 1 608 m2

- část pozemku ppč. 830 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 572 m2 označené GP č. 570-651/2013 jako 830/2 o výměře 907 m2

- část pozemku ppč. 826/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 020 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 826/3 o výměře 1 639 m2

- část pozemku ppč. 843 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 679 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 843/2 o výměře 1 803 m2

- část pozemku ppč. 837/1 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 2 930 m2, označené GP č. 570-651/2013 jako 837/5 o výměře 747 m2

- část pozemku ppč. 821 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 6 195 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 821/2 o výměře 5 905 m2

- část pozemku ppč. 814/4 k. ú. Hraničná nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 5 229 m2, označené GP č. 574-651/2013 jako 814/6 o výměře 4 691 m2

- část pozemku ppč. 1404/1 k. ú. Janov nad Nisou - ostatní plocha o celkové výměře 13 791 m2, označené GP č. 1117-652/2013 jako 1404/3 o výměře 4 459 m2

Lesům ČR, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové za cenu 3. 925. 300,- Kč.

Usnesení č. 75/2013

ZO Janov nad Nisou souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na stpč. 145/5 k. ú. Janov nad Nisou pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 za celkovou finanční náhradu 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.

Usnesení č. 76/2013

Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schvaluje  neinvestiční dotaci Jizerské o. p. s.  ve výši 90.000,- Kč.

Mgr. Daniel David
starosta obce 

Renata Mádlová
místostarostka obce

logo

Oficiální stránky obce Janov nad Nisou

Příští zastupitelstvo

3. zasedání zastupitelstva 2024
27.03.2024 od 17:00 h